Veřejné debaty na aktuální témata nabídl na podzim Zelený kruh.

Záznamy čtyř veřejných debat z cyklu Město bezpečné a přátelské je možné nově shlédnout na youtube kanálu Zeleného kruhu. Debaty s odborníky  a veřejností se věnovaly komunitní energetice, nakládání s odpady, a jak předcházet jejich vzniku, a navrhování odolných a udržitelných měst. 

První debata “Praha připravená na změnu klimatu” se uskutečnila 12.9. v rámci Týdne pro klima. V debatě vystoupili architekti Peter Bednár a Kateřina Vídenová, záznam debaty je možné shlédnout zde. Dle Petra Bednára je cestou z ekologické krize zahušťování měst, propaguje města krátkých vzdáleností. Na městské periferii, kde není dostatečně hustá zástavba, se nevyplácí zavádět MHD a lidé tak častěji využívají k přepravě auta. Zeleň má dle něj pouze zpříjemnit prostředí, neměla by rozmělňovat zástavbu. 

Kateřina Vídenová upozorňuje na limity růstu a již znatelné projevy změny klimatu. V reakci na tepelné ostrovy rozebírá možnosti modrozelené infrastruktury. Zdůrazňuje, že je třeba hledat systémová řešení, nejen ekologičtější varianty současné situace. Panelisté se shodli na tom, že mnohým změnám, které jsou potřeba, brání současné předpisy.

Druhá debata “Město pro všechny” proběhla 21.9. v Městské knihovně v Praze. Tématem sociální architektury posluchače provedly architekty ze studia Rethink architecture a doktorandky FA ČVUT Eliška Pomyjová a Markéta Káňová. Záznam debaty je možné shlédnout zde.

Až 40% lidí má problémy s orientací a pohybem ve vystavěném prostředí. Architekt veřejného prostoru musí ve svých návrzích hledat průniky potřeb velice různých skupin. Podoba ulic pak odráží hodnoty, jaké společnost zastává. Opatření blízká přírodě získávají v souvislosti s adaptačními opatřeními nový rozměr. Přátelské město je takové, které má přátelské, ohleduplné a chápavé obyvatele.

5.10. proběhla debata “Nový život pro staré věci” v Městské knihovně v Praze. Zuzana Drhová z Pražského inovačního centra představila koncept cirkulární ekonomiky, klimatický závazek Prahy a strategii Cirkulární Praha 2030. Tématu předcházení vzniku odpadu se věnovala Zuzana Kuberová z Federace nábytkových bank a reuse center. Ukázala příklady dobré praxe, re-use pointy, nábytkovou banku i inspiraci ze zahraničí. Záznam debaty je možné shlédnout zde.

Energie dostupná pro všechny byl název poslední debaty z cyklu Město bezpečné a přátelské konané 19.10. v Městské knihovně v Praze. Vystoupil na ní Jan Veleba, konzultant společnosti SEVEn, představil Středisko pro Efektivní Využívání Energie a zdůraznil, že spotřebu energie může ovlivnit každý znás, nejčistší energie je totiž ta, která nikdy nebyla vyrobena. Zaznělo, jak efektivně využívat energii a jak překonat bariéry a dosáhnout úspor. Promluvil o možnostech vlastních zdrojů energie a komunitní energetice. A Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství obnovitelné energie, představil jak nově založené společenství pomáhající s instalací fotovoltaiky na střechy pražských domů, tak ambiciózní Klimatický plán hlavního města Prahy Záznam debaty je ke shlédnutí zde.

Cyklus debat pořádá Zelený kruh – asociace českých ekologických neziskových organizací ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha a za finančního přispění hlavního města Prahy.

Asociace Zelený kruh se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Kateřina Vídenová je architektka, v posledních letech se věnuje především environmentálním tématům souvisejícím s městy a krajinou. S Adamem Wlazelem má vlastní praxi s názvem MAK! (mobilní architektonická kancelář), s níž organizují osvětové a komunitní projekty ve veřejném prostoru. S Adamem a Richardem Biegelem také založila místní iniciativu Letná sobě!, která vyústila v proměnu politického klimatu na Praze 7. Je externí spolupracovnicí Arniky. Spolu s Dominikem Langem tento rok vede Atelier sochařství na pražské UMPRUM.

Peter Bednár je architekt a urbanista v kanceláři Jakub Cígler Architekti. Předtím studoval a pracoval v USA, Holandsku a Číně. Věnuje se plánování měst, dopravy a veřejného prostoru. Specializuje se na představování nápaditých, ale praktických designových řešení problémů měst s důrazem na zvyšování sociální, environmentální, dopravní, ekonomické a estetické hodnoty území.

Eliška Pomyjová ve své práci objevuje limity dialogu o roli a možnostech architektury a urbanismu v kontextu odlišných možností a potřeb uživatelů i pozic zapojených do procesu plánování a realizace. V Rethink Architecture i v dalších projektech se zaměřuje na sociální aspekty udržitelnosti vystavěného prostředí. V disertační práci na FA ČVUT zkoumá možnosti sdílené imaginace při procesu zapojování veřejnosti do plánování.

Markéta Káňová je praktikující architektka, která se ve své práci zaměřuje na principy férového města. Hledá limity a možnosti participace ve veřejném prostoru i v bydlení. Ve svém současném doktorandském výzkumu na FA ČVUT se zabývá sociální udržitelností v různých měřítkách obytného prostředí.

Zuzana Kuberová je výkonná ředitelka Federace nábytkových bank a reuse center, z.s. V roce 2016 založila v Praze jedno z prvních reuse center pod názvem Z pokoje do pokoje, které již 6 let funguje coby renovační dílna a vzdělává v opravitelnosti nábytku. V partnerství s dalšími reuse centry a nábytkovými bankami pak stála u zrodu Reuse federace, která se věnuje propojování a rozvoji reuse center, mapuje různé způsoby fungování reuse provozů, kterými se inspiruje nejen v ČR ale i v zahraničí. Snažíme se přinést do Čech svěží vítr a vytvořit příležitosti k tomu, aby vznikala nová místa s kreativní koncepcí a vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Zuzana Drhová, Ph.D.  působí v Pražském inovačním institutu jako zástupkyně ředitele s odpovědností za rozvoj městských inovací. Vedla přípravu Strategie Cirkulární Praha 2030 a je zodpovědná za inovační platformu k inovacím města. Dříve pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako metodička Smart Cities, ve vládní Agentuře pro sociální začleňování jako expertka pro kohezní politiku EU a regionální rozvoj či jako výzkumná pracovnice Centra pro sociální a ekonomické strategie UK. Dlouhodobě se věnuje udržitelnému rozvoji měst, a to i jako opoziční komunální politička či expertka pro MA21. Externě spolupracuje s katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK v oblasti udržitelného rozvoje a politiky životního prostředí. V 90. letech pracovala v asociaci ekologických organizací Zelený kruh, kterou také několik let vedla.

Jan Veleba ve společnosti SEVEn pracuje od března 2016 jako konzultant energetických úspor. Na projektech v SEVEn se však začal podílet již při svém studiu jako odborný asistent od května 2015. Jeho hlavní náplní je spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na odborné vzdělávání v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), komplexních renovací budov (DER) a obnovitelných zdrojů energie (OZE). V rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB například zajišťoval vybavení školicího centra, organizaci vzdělávacích kurzů a působil také jako školitel. Spolupracuje i na dalších zahraničních projektech (CraftEdu, Fit-to-NZEB a ingREeS), které jsou součástí evropského výzkumného a inovačního programu Horizon 2020. Mimo jiné se podílí na tvorbě energetických koncepcí krajů (Olomoucký, Jihomoravský, Kraj Vysočina a Jihočeský), občas přednáší a píše odborné články a studie. V letech 2014 – 2018 byl místopředsedou Komise pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 15. Vystudoval obory Architektura a stavitelství a Stavební management na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Jaroslav Klusák, Pražské společenství obnovitelné energie, ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2020 pracuje jako energetický manažer Hl.m.Prahy. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Od února roku 2022 je ředitelem městské organizace Pražské společenství obnovitelné energie.