Společná stanoviska

Stanovisko Zeleného kruhu k vyhlášení připravovaného národního parku Křivoklátsko

Zelený kruh vítá návrh vyhlášení národního parku Křivoklátsko, vítá rovnou účast místních obyvatel na diskuzi o podobě národního parku, konstatuje zájem veřejnosti České republiky na ochraně divoké přírody v národních parcích a konstatuje, že návrh vyhlášení národního parku je geograficky vymezený velmi omezeně a pro ochranu jedinečných přírodních hodnot Křivoklátska by bylo vhodné národní park v budoucnu rozšířit.

Rámcová pozice Klimatické koalice a Zeleného kruhu k těžbě a zpracování lithia v České republice

Zelený kruh a Klimatická koalice uznávají důležitou roli lithia v transformaci energetiky a dopravy na bezemisní. Jeho těžbu a zpracování na našem území však považují za přijatelné jen v případě využití nejšetrnějších technologií a za podmínky důrazu na minimalizaci dopadů na místní obyvatelstvo, přírodu a životní prostředí a naopak využití všech možností pro maximalizaci přínosů regionu, obcím a místním obyvatelům. Místní obyvatelé, na které má těžba přímý dopad, musí od začátku být důvěryhodnou součástí procesu schvalování těžby. Při nakládání s lithiem je potřeba také vzít v potaz možné vývoje budoucnosti dopravy, a to zejména snižování objemu osobní automobilové dopravy.

Omezování pravomocí ČIŽP je krok špatným směrem

Ministerstvo životního prostředí připravilo redukci kompetencí a rozsahu činností České inspekce životního prostředíˇ(ČIŽP). Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu to považují za chybný krok.

Změna liniového zákona – pod záminkou podpory strategických staveb dojde k omezení ochrany životního prostředí, o práva přijdou vlastníci nemovitostí a obce

V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které
zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním
projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy
obsahově zásadní a rozsáhlé. Zelený kruh apeluje na poslance a poslankyně, aby v rámci novely
liniového zákona neschvalovali návrhy, které významně oslabí ochranu životního prostředí a
s předloženým zákonem věcně nesouvisí.(1) O novele liniového zákona budou poslanci jednat ve
třetím čtení již v pátek 3. 11.

Podněty Zeleného kruhu k reformě územního plánování

Podněty k reformě územního plánování jsou zaměřeny na oblasti, které se bezprostředně týkají ochrany životního prostředí a posílení principů udržitelnosti. Podněty byly schváleny členskými organizacemi Zeleného kruhu v červnu 2023. Vzniklo v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Masivní rozvoj OZE nemusí být pro ochranu přírody hrozba, je však třeba rychle vytvořit jasná pravidla, shodují se ekologické organizace

Ekologické organizace představují návod, jak přistoupit k masivnímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) tak, aby nebyl v konfliktu s ochranou přírody. Návod zformulovaly ve společné pozici organizací sdružených v platformách Zelený kruh a Klimatická koalice, spolu se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF-CEE). Základem návrhu je maximální usnadnění rozvoje a využívání OZE způsoby, které nejsou konfliktní s ochranou přírody, ani s komunitními zájmy.

Nevládní organizace předložily vládě své priority pro druhou polovinu jejího mandátu

V březnu má vláda představit plán hlavních reformních priorit. Nevládní organizace v síti NeoN chtějí přitáhnout její pozornost i k dlouhodobým a komplexním opatřením, která jsou nutná k posílení odolnosti naší demokracie a soudržnosti společnosti. S využitím své expertízy a praktické zkušenosti připravily pro vládu přehled doporučení.