Vláda chce stavět důležité stavby bez dokumentace a navzdory rozvojovým plánům obcí

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače


Vláda bude v pondělí 25. 11.  hlasovat o návrhu Ministerstva dopravy, který do již nepřehledné stavební legislativy vnáší další chaos. Nově by i větší stavby nepotřebovaly souhlas od orgánů životního prostředí či památkářů. Vybrané stavby podle zvláštního seznamu by bylo možné stavět bez standardní projektové dokumentace. Obce by navíc musely strpět výstavbu prosazovanou státem – i v rozporu s plánovaným rozvojem obce. Novela by dramaticky redukovala pravomoci samospráv i ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů. Podle předsedkyně Legislativní rady vlády přitom nelze odhadnout, zda novela výstavbu opravdu urychlí.

Návrh novely zákona o urychlení výstavby infrastruktury [1], který zároveň mění také stavební zákon, navrhuje mj.:

  • Umožnit výstavbu silnic, železnic a dalších staveb bez standardní projektové dokumentace.

Případné nesrovnalosti s příslušnými předpisy se nově nemají řešit na začátku rozhodování o stavbě, ale až po dokončení stavby při její kolaudaci. Odpovědnost za případné následné sankce či nařízené odstranění stavby v případě porušení předpisů ponese stavebník [2].

  • Umístit infrastrukturní stavbu na území obce bez jejího souhlasu, a to prostřednictvím tzv. územního rozvojového plánu připraveného MMR.

Obce plánují svůj rozvoj s ohledem na zájmy svých občanů prostřednictvím územního plánu. Nově by před plánovaným rozvojem obcí dostaly přednost stavby, které MMR napíše do státního plánu. Mohlo by se to týkat kontroverzních staveb, jako jsou úložiště vyhořelého radioaktivního odpadu, kanál Dunaj-Odra-Labe nebo velké přehrady [3].  

  • Fikci vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ, že stanovisko státní úřad nevydá ve stanovené lhůtě 30 resp. 60 dnů.

Fikce má platit pro rozhodování o projektech posuzovaných podle stavebního zákona [4].

  • Nově zařadit mezi stavby, u kterých má dojít ke zjednodušenému povolování, paradoxně ty nejsložitější – nové jaderné zdroje v Temelíně a v Dukovanech. Dále pak vodní díla Nové Heřminovy, Skalička a Vlachovice.

Předsedkyně Legislativní rady vlády, Marie Benešová, ve svém kritickém stanovisku členy vlády přitom upozorňuje, že „Ze zprávy RIA nelze zjistit, ani přímo ani nepřímo, ani v kombinaci s dalšími dokumenty, jaké budou dopady navržené regulace, a to ani v hrubých rysech. Nelze odhadnout, zdali navržená novela přispěje k urychlení přípravy (a výstavby) liniových staveb“ [5].

Petra Kolínská ze Zeleného kruhu řekla:

„Tzv. fikce souhlasu znamená, že se stavebník nedozví, jaké zákonné podmínky musí splnit. Za jejich splnění ale zůstane plně odpovědný. Namísto toho, aby stát zajistil dostatek odborných a personálních kapacit a rozhodoval rychleji a kvalitněji, alibisticky přehazuje svou práci i odpovědnost na stavebníka.“

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu řekl:

„Dodatečné doplňování dokumentace, když už je stavba postavená, by učinila z naší země Absurdistán. Pokud navíc vláda namísto jednání se samosprávami o umisťování velkých staveb zvolí cestu diktátu, stanou se občané a jejich místní volení zástupci pouhými diváky při zásadních zásazích do podoby své obce a jejího okolí.“

Kontakt pro novináře

Petra Kolínská, petra.kolinska@zelenykruh.cz

Daniel Vondrouš, daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Poznámky pro editory:

[1] 162/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[2] Pro vybrané infrastrukturní projekty (jejich seznam je součástí zákona) se navrhuje zavedení možnosti vydání povolení na základě méně podrobné dokumentace s podmínkou dodatečného dodání podrobnější dokumentace stavebnímu úřadu pro účely dohledu nad průběhem realizace stavby.

[3] Územní rozvojový plán bude vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj formou opatření obecné povahy. Územní rozvojový plán bude územně plánovací dokumentací a bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Prostřednictvím územního rozvojového plánu budou v návaznosti na politiku územního rozvoje vymezovány plochy a koridory, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

[4] Pokud je správní rozhodnutí podmíněno závazným stanoviskem a příslušný dotčený orgán toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní od vyzvání stavebním úřadem, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží.

[5] Stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony] ke stažení www.uschovna.cz/zasilka/SO3YW2CGNTBLMD8N-5D4