Poslanci podpořili rychlejší a spravedlivější rozhodování

Rychlejší a spravedlivější rozhodování o chemičkách či spalovnách dnes podpořila poslanecká sněmovna. Pravidla pro rozhodování o stavbách se tak po letech dostanou téměř do souladu s evropskou směrnicí. Poslanci tak odblokovali zastavené financování dopravních staveb z evropských fondů [1].

Po mnohaleté kritice od Evropské komise uvádí vládní novela českou legislativu konečně téměř do souladu s pravidly ostatních evropských zemí [2]. Schválená podoba zákona je výsledkem dohody vlády se zástupci průmyslu [3]. Sněmovna jednoznačně odmítla návrhy některých poslanců na omezení účasti veřejnosti či omezení přístupu k soudům. Byly totiž v přímém rozporu s evropskou směrnicí, Aarhuskou úmluvou i programovým prohlášením vlády [4]. Pokud by byly schváleny, přístup ČR k evropským fondům by zůstal zablokován. Jediný možný rozpor s evropskými pravidly by tak mohlo představovat schválené zvýšení hranice pro zjišťovací řízení u projektů parkovišť [5].

Novela nově stanovuje několikaměsíční lhůtu k vydání soudního rozhodnutí o vznesené správní žalobě (nyní soudy trvají i několik let). Zároveň určuje, že do verdiktu soudu má být další správní rozhodování o daném záměru přerušeno. Poslanci některých výborů ale navrhli zachovat stávající stav, kdy soudy tzv. odkladný účinek žalovanému rozhodnutí téměř vždy nepřiznávají [6]. V praxi to vypadá tak, že soudní verdikt přijde často až ve chvíli, kdy již „černá“ stavba probíhá. Účastníci řízení – obce, vlastníci či občanské spolky – se tak nemohou účinně domoci spravedlnosti.

Sněmovna odmítla zachovat současný nespravedlivý systém schválila kompromisní návrh dohodnutý MŽP s hospodářskou komorou, který účinný přístup ke spravedlnosti zajišťuje: „…Soud vždy rozhodne o odkladném účinku žaloby, a to i bez návrhu žalobce. Hrozí-li s ohledem na okolnosti, že žalobou napadené rozhodnutí bude vykonáno před přijetím rozhodnutí ve věci samé, soud odkladný účinek žalobě přizná.“

Vládní novela přitom omezuje práva některých stávajících účastníků řízení – nově registrované spolky budou k účasti v řízení potřebovat 200 podpisů. Poslanec Kudela (KDU-ČSL) navrhl navýšit tento počet na 1000. Taková obstrukce může vyřadit z připomínkování především malá místní sdružení. Poslanec Zahradník (ODS) dokonce požadoval omezit všechny občanské spolky. Jejich připomínky by navíc musely doprovázet podpisy „nejméně 50 osob, které mají místo trvalého pobytu v dotčeném území“. Jenomže posuzováním vlivů na životní prostředí procházejí jen velké záměry s regionálními, celostátními či dokonce přeshraničními dopady. „Místní“ omezení  je v tomto kontextu nesmyslné.

Sněmovna odmítla návrhy poslanců Zahradníka a Kudely. Nově tedy bude zavedena „pouze“ omezující povinnost získat 200 podpisů pro nové spolky.  

Pozměňovací návrhy porušují evropskou směrnici při jednání sněmovny nejvíce prosazovali poslanci Zahradník (ODS) a Urban (ČSSD). Jejich důvody přitom již při druhém čtení návrhu minulý týden vyvrátil ministr Brabec [7] či poslanec Luzar [8]. Například Slovensko žádné omezení občanských spolků (ani to, které obsahuje vládní novela) v legislativě nemá. 

Citace:
Daniel Vondrouš, asociace ekologických organizací Zelený kruh:
„Vládní novela zavádí omezující podmínku pro účast občanů na rozhodování o spalovnách a chemičkách. Další pokusy o omezení však již poslanci odmítli. Zároveň se postavili za účinný přístup lidí ke spravedlnosti. Schválený zákon tak přinese rychlejší a spravedlivější rozhodování. Možnost připomínkovat velké projekty mají však Češi omezenu více než například naši sousedé na Slovensku.“ 

Poznámky: 
[1] ČR podepsala s Evropskou komisí tzv. Dohodu o partnerství, na jejímž základě mají být čerpány prostředky z evropských fondů. V ní se mj. zavázala, že od 1. 1. 2015 vstoupí v platnost novela EIA, která zajistí plnění příslušné evropské směrnice. Vzhledem k probíhajícímu infringementu pro neplnění závazků ČR, je nyní zastaveno financování velkých dopravních staveb z evropských fondů. Pokud Česká republika své závazky nesplní, nebude moci čerpat žádné prostředky ani ze stávajících ani z nových evropských fondů, což by mělo zásadní negativní dopady na stav hospodářství i životního prostředí v naší zemi.

[2] Vládní novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (sněmovní tisk 299) zvláštní lhůtou zkracuje rozhodování soudů z mnoha let na několik měsíců. Vedle procesních chyb budou moci účastníci řízení nově namítat také vážné porušení zákonů na ochranu životního prostředí. Častější uplatnění odkladného účinku žalovaných rozhodnutí zajišťuje investorům i občanům, aby se rychle a účinně domohli spravedlnosti. Na druhé straně však novela omezuje práva některých stávajících účastníků řízení – nově registrované spolky budou k účasti v řízení potřebovat 200 podpisů. V rozporu s Aarhuskou úmluvou, kterou ČR ratifikovala, jsou z účasti nadále vyloučeni například nájemníci bydlící v sousedních domech. Obě omezení dopadají především na místní občany a jejich spolky a mohou tak mít zásadní negativní vliv na přijatelnost záměru ze strany místní veřejnosti. Rozhodování se tím přitom neurychlí, práva i lhůty pro vyjádření ostatních účastníků zůstanou zachovány.

[3] Při projednávání ve výborech poslanecké sněmovny vznesli zástupci průmyslu vlastní návrhy úprav novely. Ministerstvo životního prostředí návrhy projednalo s Evropskou komisí a upravilo do podoby, která je podle názoru MŽP v souladu s evropskou legislativou. Hospodářská komora poté ústy svého prezidenta na zasedání Hospodářského výboru sněmovny akceptovala ministerstvem upravenou podobu svých návrhů s jedinou výhradou k hranici pro zjišťovací řízení u projektů parkovišť (požadovala hranici 500 namísto 300 parkovacích míst).

[4] Ve svém programovém prohlášení se vláda zavazuje, že „zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí.“ http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/

[5] Zjišťovací řízení určuje, zda je či není třeba posoudit dopady daného projektu na životní prostředí. Podle evropských pravidel si členské země nastavují kritéria tak, aby zjišťovací řízení proběhlo u většiny záměrů v dané oblasti. Jediná neshoda mezi vládou a Hospodářskou komorou se týkalo právě zvýšení hranice, od níž se zjišťování provádí. MŽP připouštělo zvýšení na 300 parkovacích míst, protože většina záměrů se v ČR pohybuje nad touto hranicí. Další posun by už mohl vést k porušení směrnice. Byl schválen pozměňovací návrh, který tuto hranici posunul na 500 míst. 

[6] Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Hospodářskou komorou ČR předložilo kompromisní pozměňovací návrh, který je podle názoru MŽP v souladu s evropskou směrnicí. Stal se součástí návrhů Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Hospodářský výbor, Výbor pro životní prostředí a Výbor pro evropské záležitosti ale předložily opačné návrhy. Ty by vedly k zachování stávajícího stavu, kvůli němuž s námi Evropská komise vede řízení pro porušení evropské směrnice.  Byl schválen kompromisní návrh dohodnutý MŽP s hospodářskou komorou.

[7] Richard Brabec (poslanec, ministr životního prostředí): „…hlavní rozdíl mezi například německou nebo rakouskou nebo jinou legislativou není v tom, že oni by měli nižší ochranu veřejnosti, tedy občanské veřejnosti, oni mají rychlejší soudy…“ http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023078.htm

[8] Leo Luzar (poslanec, KSČM): „…Měl jsem možnost zúčastnit se semináře, týkajícího se rozvoje investičních pobídek a investic českých průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji, a čekal jsem debatu ohledně EIA. Čekal jsem stesky nad tím, jak jim občanské iniciativy brání ve výstavbě. Čekal jsem stesky na to, jak různé skupiny, jak tady zaznělo, tří lidí a podobně blokují a bojkotují. Nedočkal jsem se jich. Velice mě překvapilo, že české kapitány průmyslu netrápí občanské iniciativy. Oni jsou dokonce rádi, že občanská společnost má zájem o to, co se děje v jejich okolí, a má zájem o to, že tam ty průmyslové podniky mají zájem něco postavit. Co jim ale vadí, je zkostnatělá legislativa…“ http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023083.htm

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org