Rekordní počet občanů EU požaduje kvalitní ochranu přírody

Půl milionu lidí (aktuální čísla viz www.naturealert.eu) požaduje v právě končících veřejných konzultacích (1), aby Evropská komise zachovala současnou funkční legislativu, která chrání přírodu a vrací do naší krajiny vzácná zvířata a rostliny. Jde tak o zdaleka největší veřejnou konzultaci v dějinách Evropské unie. Formálně bude konzultace uzavřena tuto neděli o půlnoci.

Přední ekologické organizace — BirdLife, European Environmental Bureau, Friends of the Earth a WWF — spustily v květnu kampaň Nature Alert , jako odpověď na úvahy Evropské komise o potřebě změny legislativy na ochranu přírody. V Česku kampaň pod názvem Klenoty přírody v ohrožení (2) vede asociace ekologických organizací Zelený kruh, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody, Beleco a Arnika. Kampaň požaduje zachování a lepší prosazování současných předpisů na ochranu přírody, důležitých evropských směrnic o ptácích a o stanovištích.

Téměř půl milionu lidí a více než 120 ekologických organizací vysílá nyní jasný signál evropským politikům: směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích se nesmí měnit.

Obě směrnice chrání dohromady přes 1000 druhů vzácných či ohrožených rostlin a zvířat a přes 27 000 přírodních lokalit napříč celou Evropou. Směrnice napomohly úspěšné záchraně a návratu řady typických evropských zvířat, jako jsou vlk, orel mořský nebo tuleň obecný (3). Díky směrnicím má dnes Evropa nejrozsáhlejší síť chráněných území na světě, která pokrývá téměř pětinu území EU. 

Vědecké studie jasně dokládají, že směrnice efektivně chrání klíčové ohrožené druhy a společenstva a významně přispívají k socioekonomickému rozvoji regionů (4). 
Souběžně s veřejnými konzultacemi zjišťovala Evropská komise i názory širokého spektra subjektů (5), od ministerstev jednotlivých států po představitele průmyslu, zemědělství i ekologických nevládních organizací. Převážná většina došlých odpovědí podporuje směrnice a jejich zachování a zdůrazňuje potřebu jejich řádného naplnění, včetně potřebného financování. Pouze několik subjektů zpochybňuje směrnice v jejich současné podobě a žádá zásadní změny. Týká se to některých zemědělských a lesnických organizací a průmyslové rybářské lobby.

Podporu evropským směrnicím naopak vyslovily progresivní průmyslové podniky jako cementárny, provozovatelé elektrických sítí, ekologičtí zemědělci a firmy podnikající v turistickém ruchu (5). Také české Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své reakci (6) zmínilo řadu příkladů pozitivního souznění moderní ochrany přírody a těžebních aktivit prospěšné kupříkladu pro populace ptáků nebo obojživelníků.
 
Zveřejnění oficiálních výsledků veřejné konzultace se očekává na podzim 2015 a finální rozhodnutí o budoucnosti směrnic by mělo padnout do června 2016.

Geneviève Pons, ředitelka evropské kanceláře WWF, říká jménem celé koalice nevládních organizací:
„V době, kdy Evropská unie prožívá těžké období, ukazuje jednoznačná podpora ze všech částí kontinentu, že lidé jsou ochotni se spojit a bránit, na čem jim skutečně záleží. Obyvatelé Evropy se starají o svoji přírodu i o unijní legislativu, která ji chrání. Nyní je na Evropské komisi, aby naslouchala vědeckým argumentům i hlasům veřejnosti a připravila plán ochrany evropské přírody založený na lepším financování a prosazování směrnic o ptácích a o stanovištích.“

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, komentuje:
„Zdá se, že hodnocení efektivity směrnic přináší významnou změnu v chápání ochrany přírody jako takové. Nejenže si význam ochrany přírody uvědomuje veřejnost, ale i tradiční oponenti ji začínají brát jako novou ekonomickou příležitost. I z tohoto důvodu je důležitá právní stabilita a efektivní naplňování směrnic na ochranu ptáků a stanovišť.“

Kontakty:

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, 773 380 285, verm@birdlife.cz
Jan Dušek, ředitel Beleco, 774 541 484, jan.dusek@beleco.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495,  jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Marta Kotecká Misíková, ředitelka Zeleného kruhu, 603 717 844, marta.misikova@zelenykruh.cz

Poznámky:

(1) Tato veřejná konzultace byla jedinou možností, jak se mohla veřejnost zapojit do hodnotícího procesu směrnic na ochranu přírody, který začal v lednu 2015 a dokončen bude po více než roce. Během několika málo měsíců získala kampaň bezprecedentní veřejnou podporu: místopředsedovi Evropské komise Timmermansovi a komisaři pro životní prostředí Vellovi bylo posláno přes 50 000 tweetů požadujících zachování směrnic a prostřednictvím webu se vyjádřilo půl milionu Evropanů.
Probíhající hodnocení účinnosti směrnic souvisí s širšími snahami Komise o účinnost a efektivitu evropské legislativy obecně.

(2) Webové stránky kampaně Klenoty přírody v ohrožení (Nature Alert) www.naturealert.eu

(3) Přehled úspěchů v ochraně přírody dosažených díky směrnicím o ptácích a o stanovištích
http://bigfiles.birdlife.cz/Priloha_TZ_Prehled_faktu_o_evropskych_smernicich_na_ochranu_prirody.doc

(4) Vědecky doložené skutečnosti a příklady nashromážděné nevládními organizacemi v průběhu hodnocení účinnosti zmiňovaných směrnic – nejdůležitější fakta:

Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích jsou vysoce efektivní:
•    Ptáci zařazení do Přílohy I Směrnice o ptácích prosperují v Evropské unii lépe než mimo ni.
•    Směrnice prospěly všem druhům, nejen těm uvedeným v jejích přílohách.
•    Směrnice znamenaly revoluci v evropské ochraně přírody. Díky nim rozloha chráněných území v EU vzrostla z 8 až na 18 % jejího území. 
•    Směrnice pomohly zachránit unikátní oblasti po celé Evropě. U nás sehrály významnou roli například při ochraně přírody v Národním parku Šumava.

Je velmi věrohodně doloženo, že přínosy směrnic výrazně převyšují náklady:
•    Odhaduje se, že soustava chráněných území Natura 2000 generuje 200 až 300 miliard EUR ročně.
•    Každé euro investované do ochrany území v síti Natura 2000 vytváří zhruba sedmkrát (!) více pracovních míst než euro investované do Společné zemědělské politiky EU.
•    Environmentální legislativa EU představuje méně než 1% celkové administrativní zátěže v EU.
•    Skutečným problémem je špatné naplňování směrnic a nedostatek financí pro tuto vysoce účinnou legislativu.
•    V současnosti je ochrana přírody v Evropě financována jen z 20%.
•    Několik desítek cenných území bylo zničeno, aniž by příslušné úřady cokoli udělaly. Zvláště velké problémy má v tomto směru Itálie. V Německu jsou ničena luční stanoviště. 
 
(5) Všechna vyjádření doručená Komisi během hodnocení jsou dostupná zde:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/index_en.htm

(6) Vyjádření českého Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotazníkového šetření Evropské komise:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/docs/Member%20State%20Stakeholders/Other%20Public%20Authorities/CZ/MS%20-%20CZ%20-%20OPA%20-%20EGQ.pdf
 
Hlavní zjištění:
 
Nevládní ekologické organizace vyjádřily silnou podporu směrnicím spolu s požadavkem jejich lepšího prosazování, přísnějšího vymáhání a vyššího financování. Nevládní organizace současně zdůraznily řadu přetrvávajících problémů, zejména trvalou neschopnost Společné zemědělské politiky EU podpořit ochranu biodiverzity. Silná podpora směrnicím zazněla i z energetického sektoru, cementářského průmyslu, turistického sektoru a od finančních investorů.

Jen malé množství vyjádření doručených Komisi, zejména ze zemědělského, lesnického a rybářského průmyslu, přímo útočí na směrnice a obsahuje požadavky, které by v důsledku znamenaly zánik ochrany přírody v Evropě. Většina z nich pochází z Německa a skandinávských zemí. Zvláště následující organizace požadují značné oslabení současné evropské ochrany přírody:
•    CEPF (Evropská federace soukromých vlastníků lesů)
•    Europeche (průmyslová rybářská lobby)
•    Federation of Swedish Farmers (Federace švédských zemědělců)
Německá zemědělská, lesnická a lovecká lobby spustila elektronickou kampaň požadující odstranění současného systému ochrany přírody v Evropě http://natura2000.forum-natur.de/. Většina vyjádření (asociace průmyslu, námořní plavba, energetika, rybářství, lesnictví a myslivost) nezpochybňuje samotné směrnice, ale upozorňuje na nedostatky při implementaci, požaduje lepší informovanost a možnost spolurozhodování, metodické návody, zlepšení financování a zlepšení monitoringu a péče ze strany odpovědných orgánů.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org