Červencové střípky z legislativy

Sněmovna vyčkává na podzim

Červencová schůze Sněmovny skončila, aniž by na ní byl schválen zákon se zásadním dopadem na životní prostředí. Poslanci si vše zjevně nechávají na podzim. Jen připomínáme, že se to týká jak novely zákona o ochraně přírody a krajiny měnící pravidla pro správu národních parků, tak i například novely zákona o spotřebních daních, který obsahuje kontroverzní podporu biopaliv.

Senát jednal o GMO

Senátoři se na své červencové schůzi vyjádřili k novele nařízení Evropské unie o možnosti zákazu geneticky modifikovaných potravin členskými státy. V obecné rovině je Senát pro zachování pravomoci států na svém území GMO zakázat. Na druhou stranu nesmí být ohrožena možnost jejich převozu do třetích zemí přes území státu, který je zakázal.

Prázdninové novinky z vlády

V červenci vláda především připomínkovala dva zásadní zákony. Prvním z nich je novela stavebního zákona a zákonů souvisejících, která v navrženém znění bude mít zásadní dopady na ochranu životního prostředí a možnost občanů podílet se na rozhodování o výstavbě ve svém okolí. Bohužel hrozí, že se bude jednat o dopady převážně negativní. Mezi problematické body patří posílení autorizovaných inspektorů, kteří už v minulosti povolovali stavby v rozporu se zákonem (např. Bauhaus v Brně), nebo zrušení veřejného ústního projednávání veškerých stavebních projektů. Zelený kruh připomínky průběžně předával ministerstvu pro místní rozvoj. Naše obavy jsme také popsali hned ve dvou tiskových zprávách.

Novela zákona o ovzduší mohla být příležitostí ke zlepšení situace se znečištěním ovzduší v ČR, která je považována za jednu z nejhorších v EU. Nakonec se však ukázalo, že jde spíš o příležitost promarněnou. Z celé řady opatření na omezení emisí se totiž soustředí pouze na mírné zlepšení kontroly domácích kotlů, zda v nich není spalován odpad a další zakázané materiály. I obsah této novely připomínkoval Zelený kruh.

Vláda během prvního prázdninového měsíce schválila Státní politiku NNO, dokument vymezující koncepci vztahu státu a neziskového sektoru na dalších pět let. I na její přípravě jsme se podíleli, ačkoliv mnohé naše připomínky nebyly bohužel vzaty v úvahu. Budeme bedlivě hlídat, jak bude státní politiky uvedena do praxe.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org