Vláda projedná novelu stavebního zákona. Sloučením tří řízení do jediného slibuje zrychlení povolování staveb

Stáhněte si tiskovou zprávu a prezentaci z tiskové konference


Ministři v nejbližších dnech rozhodnou o zavedení koordinovaného povolení, které umožňuje investorům povolování staveb zjednodušit spojením územního, stavebního a řízení o EIA.

Novinkou je koordinované povolení

V koordinovaném řízení bude spojeno územní a stavební řízení dohromady (a hlavní časovou úsporou má být, že se účastníci nebudou moci odvolávat dvakrát, ale jen jednou) — avšak stávající stavební zákon již dnes umožňuje investorům proces povolování staveb zjednodušit spojením územního a stavebního řízení a „zbavit se“ tak jednoho odvolání. Investoři jej však ve skutečnosti nevyužívají, neboť se obávají nedostatku času na přípravu dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj si od novely slibuje nápravu tím, že zjednodušený postup slučuje s rozhodnutím o posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA do koordinovaného povolení. Na jeho vydání budou mít úřady nově 90 dnů, v komplikovaných případech 120 dnů. Pokud se investor rozhodne jít cestou koordinovaného povolení, účastníci celého procesu se budou moct v případě nesrovnalostí odvolat pouze jednou, a to až proti výslednému koordinovanému povolení.

Další novinkou koordinovaného povolování je zkrácení lhůt pro vyjádření veřejnosti ke společné dokumentaci na pouhých 30 dnů. Dosud běžela lhůta pro vyjádření ke každému (stavebnímu, územnímu a EIA) řízení zvlášť (když neběželo společné řízení).

Ministerstva dopravy a průmyslu ve stavebním řízení povolují dopravní a energetické stavby, do kterých sama investují. Pokud se navíc rozhodnou pro koordinované povolení, budou místo běžného stavebního úřadu nově rozhodovat i o umístění těchto staveb. Budou se tak dostávat do střetu zájmů.

Citace Daniela Vondrouše, legislativního experta Zeleného kruhu: „Zjednodušený postup sloučením různých řízení do jednoho stále neodstraňuje příčinu, proč se mu v praxi investoři vyhýbají. Navíc pokud se některý z účastníků koordinovaného povolování odvolá, řízení pak bude muset proběhnout celé od začátku. Kromě toho omezení možnosti lidí kvalifikovaně se vyjádřit může vést k vyšší chybovosti úřadů, k častějším sporům a v důsledku k prodlužování rozhodování.“

Citace Petry Humlíčkové, právničky v oblasti ochrany životního prostředí: „Novela ještě více posiluje roli „závazných stanovisek“. V zákoně zcela chybí procesní úprava, jak nakládat s připomínkami k závazným stanoviskům. Novela tento problém neřeší a Ministerstvo pro místní rozvoj ani nijak metodicky neřídí stavební úřady. Špatná aplikace pak povede ke zbytečnému zdržování až o mnoho měsíců.“

Více byrokratických překážek pro účast aktivních lidí

Podle novely mají úřady vyhlašovat veřejné slyšení v rámci procesu EIA jen dle svého uvážení. Úřady mohou od slyšení upustit i u těch nejkontroverznějších staveb – spaloven či chemiček. Slyšení přitom pro veřejnost představuje příležitost seznámit se se stavebním záměrem a prodiskutovat plánovanou stavbu napřímo s developerem (např. projednání dopadů spalovny nebezpečných odpadů na životní prostředí se v Pardubicích zúčastnilo 5000 místních lidí.). Nepovinné bude také v dalších fázích povolování stavby. V neposlední řadě se zcela zruší právo vyjádřit se k posudku EIA a úřady nebudou moci po investorovi požadovat zpracování záměru ve variantách.

Od poslední změny zákona musí pro účast v řízeních nově založené spolky sehnat 200 podpisů. Nově bude platnost podpisů časově omezena na 18 měsíců. Formulář pro jejich sběr má také obsahovat jednací číslo, čímž se dále významně zkracuje lhůta pro sběr podpisů.

Novela řeší i kácení stromů pro účely stavby, o čemž dosud rozhodovaly obce a obecní úřady ve správním řízení, kterého se mohla zúčastnit i veřejnost. Nově budou úřady vydávat pouze závazné stanovisko, k němuž se lidé vyjadřovat nemohou. Sebemenší připomínku, třeba jen k rozsahu a umístění náhradní výsadby, bude možné vznést až při odvolání proti výsledku celého územního či koordinovaného řízení. Kácení stromů v sousedství je přitom jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé do správních řízení hlásí.

Citace Jiřího Knitla, manažer Fondu Otakara Motejla: „Aktivní občan, který není lhostejný k tomu, co se děje v jeho okolí, je základem demokratické a fungující společnosti. Proto musíme být opravdu opatrní a nedopustit takové legislativní změny, které by v budoucnu bránily občanům aktivně se angažovat, projevovat svůj názor nebo se přímo účastnit rozhodovacích procesů tam, kde žijí.“

Citace Ondřeje Šindeláře, projektového manažera Nadace VIA: „Stavební činnost často přímo ovlivňuje kvalitu našich životů. Proto bychom měli mít možnost mluvit do toho, jak výstavba průmyslové haly ovlivní životní prostředí nebo jestli musí padnout stoletá lípa za naším domem. Konsenzus dosažený skutečnou veřejnou diskuzí je navíc tím nejstabilnějším řešením.“


Odborné kontakty

Mgr. Pavla Jenková, programová manažerka, Nadace Via, 731 873 272, pavla.jenkova@nadacevia.cz
Mgr. Ondřej Šindelář, programový manažer, Nadace Via, 731 873 272, ondrej.sindelar@nadacevia.cz
Mgr. Jiří Knitl, manažer, Fond Otakara Motejla, 777 787 924, jiri.knitl@motejl.cz
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., právnička v oblasti ochrany životního prostředí, 606 600 757, humlickova@dohnalbernard.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa
, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org