Soutěž ocení nápady a adaptační aktivity v souvislosti se změnou klimatu

Začíná soutěž Adaptační opatření roku

Integra Consulting ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně vyhlašuje pod záštitou Ministerstva životního prostředí soutěž Adaptační opatření roku. Jejím úkolem bude najít projekty, které nejefektivněji povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel.

Soutěž je určena pro zástupce veřejné správy, příspěvkových a rozpočtových organizací jako jsou školy, neziskových organizací i podnikatelů. Přihlásit je ode dneška možné jakékoliv již realizované i plánované projekty, které pomáhají úspěšně chránit majetek lidí, obcí, firem, šetřit náklady na odstraňování negativních projevů změny klimatu a v neposlední řadě chránící okolní přírodu.

Projekty je možné přihlašovat do 15. října 2015 přes formulář webových stránek soutěže www.regio-adaptace.cz/cs/soutez.

Odborná porota složená ze zástupce Ministerstva životního prostředí, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a energetiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Integra Consulting, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu vyhodnotí tři nejzajímavější projekty a ocení jejich nositele formou placeného pobytu na prestižní mezinárodní konferenci Adaptation Futures 2016, která se koná v květnu příštího roku v Rotterdamu.

Intenzivnější a častější povodně, dlouhodobá sucha, vlny horka a další patří mezi následky změny klimatu, které mohou vážně ohrožovat běžný chod i celkovou ekonomiku měst i firem. Proto je vhodné přistupovat k využívání přirozené ventilace v budovách, opětovnému využití srážkových vod, výsadbě zeleně na budovách, rozšiřování zeleně v sídlech, revitalizaci vodních toků a mokřadů, obnově říčních niv a podpoře přirozeného doplňování podzemních vod v krajině.

V České republice vzniká první komplexní řešení např. v Hradci Králové, na celostátní úrovni pak problematiku řeší Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Citace
„Zajímá nás, co dělají české obce, podnikatelé a neziskové organizace,“ říká Jiří Dusík z Integra Consulting a dodává: „Podle měření posledních patnáct let vytrvale padají teplotní rekordy, což ovlivňuje produkci zemědělství, zvyšuje se četnost povodní, rostou nároky na ventilaci apod. Hledáme řešení, která ochrání zdraví a majetek lidí a ušetří městům a regionům nemalé finanční prostředky. Vzniká nový obor řešení rizik změny klimatu a my chceme vědět, kdo jsou jeho první průkopníci v České republice. “

„Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. adaptační strategii), kterou předloží do konce roku na vládu. Jejím cílem je zmapování všech možných adaptačních opatření napříč rezorty a oblastmi jako např. v lesnictví, zemědělství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, dopravě, atd. Zároveň MŽP dlouhodobě podporuje adaptační projekty z národních dotačních programů i evropských fondů. Shodou okolností dnes spouštíme příjem žádostí v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, ve kterém je připraveno až 8 miliard na hospodaření s dešťovou vodou a retenci vody v krajině. Jako příklad podporovaných projektů mohu uvést obnovu mokřadů, revitalizaci vodních toků a niv a tvorbu remízů v zemědělské krajině,“ uvádí k soutěži náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

O kampani Adaptace na změny klimatu
Kampaň vznikla v rámci projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni. Cílem je především přinášet odborně správné, ale srozumitelné informace o možnostech adaptací na změny klimatu v podmínkách České republiky. Kampaň společně připravuje Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vedle akademických pracovníků se na projektu podílejí i neziskové organizace Zelený kruh, Centrum pro dopravu a energetiku a firma Integra Consulting.

Více na www.regio-adaptace.cz

Tisková zpráva ve formátu *.doc ke stažení zde
Prezentace z tiskové konference ke stažení zde

 

 

 

EHP-fondy_Logo-1

Výzkum byl realizován v rámci projektu č. EHP-CZ02-OV-1-011-2014 s názvem „Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni”, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 2009-2014.