Rozhovor s doktorem Miroslavem Šutou

MUDr. Miroslav Šuta (1969) je odborným konzultantem v oblasti ekologických a zdravotních rizik. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Od 90. let spolupracuje s nevládními organizacemi, řadu let působil jako člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost a později Rady pro chemickou bezpečnost. Je autorem publikací „Účinky výfukových plynu automobilů na lidské zdraví“ nebo „Aby se ve městech dalo dýchat“.

Můžete se krátce představit čtenářům a prozradit nám, čím se zabýváte?
Vystudoval jsem medicínu a dlouhodobě se zabývám vlivem životního prostředí na lidské zdraví. V minulosti jsem řešil např. dopad látek poškozujících ozonosféru známých jako freony. Později jsem se podílel na aktivitách zaměřených proti perzistentním znečišťujícím látkám, jako jsou dioxiny, DDT nebo polychlorované bifenyly. Posledních 5 let se soustřeďuji hlavně na vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví a na zahraniční zkušenosti s tím, aby lidé mohli dýchat čistější vzduch.

Věnujete se vlivu životního prostředí na zdraví. Lze říct, do jaké míry naše zdraví znečištěné životní prostředí ovlivňuje v porovnání s jinými faktory?
To může být v různých částech světa i v různých společnostech odlišné. Liší se také názory odborníků na podíl jednotlivých faktorů. Za rozhodující je považován životní styl, který rizikovým chováním (příliš mnoho tuku v potravinách, nedostatek pohybu, kouření atd.) vede k nejčastějším civilizačním chorobám jako cukrovka, nemoci srdce a cév nebo různé typy rakoviny. Obvykle se uvádí, že životní prostředí se na našem zdraví podílí z 15 až 25 %. Dalšími důležitými faktory jsou kvalita zdravotnické péče a samozřejmě genetické dispozice zděděné po rodičích.

Začátkem prosince vystoupíte ve vědecké kavárně v Ostravě, která se bude zabývat vlivem ovzduší na zdraví obyvatel. Pro Ostravsko je tohle téma extrémně relevantní už řadu let. Zlepšuje se postupně kvalita ovzduší v tomto regionu, nebo jsou obavy stále na místě?
Ovzduší na Ostravsku bohužel stále patří mezi vůbec nejhorší v Evropě. Kvalita ovzduší tu v posledních letech spíše stagnuje a obavy jsou bohužel tedy stále na místě. V případě jemného prachu, který způsobuje hlavně nemoci srdce a cév, jsou na Ostravsku hodnoty doporučované Světovou zdravotnickou organizací překračovány troj- až čtyřnásobně. V případě rakovinotvorného benzo-a-pyrenu jsou zákonné limity běžně překračovány 4x, 6x ale i 10x.

Ve čtvrtek 3. 12. proběhne v Ostravě vědecká kavárna na téma Vliv ovzduší na zdraví obyvatel, během níž pan doktor Šuta zodpoví další otázky. Nenechte si ji ujít! http://on.fb.me/1HhNFQO

 

 MZP_CZloga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb