Revoluce v osobní dopravě?

V úterý 21. května se uskutečnilo Smart café na téma „Revoluce v osobní dopravě? “. Na této akci vystoupili tři odborníci z různých oblastí. Pozvání přijal František Plát Ph.D., expert na měření emisí v běžném provozu, ŠKODA AUTO, a.s., RNDr. Martin Bursík, expert na energetiku a čistou dopravu z Komora OZE a Vratislav Filler, expert na dopravní koncepci města z neziskové organizace Auto*mat. 

Diskuzní večer zahájil se svým příspěvkem František Plát, který působí v Emisní laboratoři ŠKODA AUTO, a.s., kde vede skupinu zabývající se měřením emisí v běžném provozu. Ve své prezentaci přiblížil, jak se měří emise z aut a trendy v jejich snižování. Popsal také metodu testování emisí RDE (Real Driving Emissions), která měří emise z aut přímo v rámci silničního provozu. V tomto testu je kontrolováno, zda nejsou překračovány limity normy Euro 6 pro oxidy dusíku a množství pevných částic. 

Na Františka Pláta navázal Vratislav Filler z organizace Auto*mat, jehož prezentace se zabývala dopravou ve městě. Ten ze začátku pohovořil o dopravní indukci a redukci. Dopravní indukce znamená, že pokud se navýší dopravní možnosti (kapacita), lidé je budou zároveň více využívat, a zvýšená kapacita se tak rychle naplní. Dopravní redukce naopak spočívá ve zvýšení kapacity jiných dopravních prostředků (např. s menším dopadem na životní prostředí), a snížení kapacity u jiných (popř. komunikací). To má pak za následek, že lidé budou mít možnost využívat pouze preferovaný dopravní prostředek. Nicméně u dopravní redukce je důležité, aby byla zajištěna požadovaná kapacita daného dopravního prostředku a zároveň, aby bylo opatření přijaté u veřejnosti. Dále podotkl, že se efekty dopravní indukce často při plánování dopravních staveb zanedbávají, což přiblížil na příkladu pražského tunelu Blanka. 

Dále promluvil o prostorové náročnosti jednotlivých druhů městské dopravy s ohledem na jejich možné kapacity (MHD x osobní auto x kolo x pěší chůze).  Přitom připomenul efekt indukce, že pro jaký druh dopravy bude vystavěná infrastruktura, takový druh budou lidé využívat, a ten bude objemově narůstat. 

Jako poslední řečník na akci vystoupil Martin Bursík, který mluvil o dopravě v souvislosti s klimatickou změnou a využitím obnovitelných zdrojů. Zdůraznil, že pokud chceme mít doopravdy „čistou“ dopravu, je potřeba mít dopravní prostředky, které budou čerpat co nejčistší energii. Např. nestačí mít auto na elektrickou energii, když je nabíjeno z elektráren, které spalují uhlí. Je proto potřeba celkově posilovat zavádění obnovitelných zdrojů energie, a tu pak využívat na pohánění dopravních prostředků. K tomu je však potřeba mít dostupnou infrastrukturu (např. dostupné dobíjecí stanice), která momentálně chybí. 

V následné debatě se diskutovalo především o současné dopravní situaci v Praze. Probíralo se také téma téma parkovacích zón a možností sdílení aut. Došlo na probírání plánů a možností Prahy s ohledem na strategické dokumenty (např. plán na snižování emisí). 

 

2149287_643712_Praha_logoAkce  proběhla v rámci projektu Smart café II, podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.