Poslance čeká nejtěžší hlasování v končícím volebním období

Senát dnes jednomyslně odmítl návrh nového stavebního zákona. Poslanecká sněmovna bude proto muset znovu hlasovat o zákonu, který čelí sílící kritice z mnoha stran. Zelený kruh upozorňuje zejména na rozvrat v systému ochrany zvláště cenných přírodních území, zemědělské půdy, lesů a zeleně ve městech. Systém, kdy stavební úřad vystupuje zároveň jako orgán ochrany přírody, orgán státní správy lesů, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a památkový úřad, představuje světový unikát. Zákon ve jménu rychlosti a jednoduchosti nevratně snižuje ochranu veřejných zájmů a staví se zády k výzvám spojeným se změnou klimatu.  

 Schvalovat zákon, který se týká úplně všech občanů, aniž by existovala byť jen minimální shoda nad hlavními principy, je velmi nebezpečné. Proti jsou nejen zástupci samospráv nebo akademici, ale dokonce i profesní sdružení, pro které je aplikace stavebního zákona denním chlebem. Stávající systém je třeba změnit, nikoliv ale k horšímu,“ uvedl k návrhu Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu.

Pokusy zmírnit negativní dopady návrhu formou pozměňovacích návrhů byly smeteny ze stolu. Zákon zhoršuje ochranu nejúrodnější půdy, přírody a krajiny i zeleně ve městech,  zvyšuje riziko korupce a na dlouhou dobu paralyzuje rozhodování o stavbách. Naplněn nebyl ani hlavní cíl předkladatele, totiž garantovat dodržování lhůt stanovených zákonem. Ty stejně jako dnes zůstávají nevymahatelné,“ upozorňuje Petra Kolínská, vedoucí kampaně Měníme klima v legislativě.

Proč mají poslanci návrh zamítnout

  1. Chybí širší shoda na hlavních principech stavebního práva.
  2. Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení.
  3. Chybí reforma územního plánování.
  4. Vlastníci nemovitostí a místní mají své zájmy bránit až u soudu.
  5. Lhůty pro rozhodování stavebního úřadu zůstávají nevymahatelné.
  6. Kolaps ve vydávání stavebních povolení kvůli reorganizaci je nevyhnutelný.
  7. Reforma se neobejde bez miliardových výdajů.
  8. Centralizace rozhodování posílí korupční příležitosti.
  9. Chybí nástroje pro zvládnutí klimatické změny.
  10. Zákon byl připraven v rozporu s legislativními pravidly.

Detaily k deseti důvodům naleznete zde.

Termín hlasování v Poslanecké sněmovně zatím není znám.

Kontakt pro novináře

Daniel Vondrouš, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Petra Kolínská,  petra.kolinska@zelenykruh.cz


Informace pro média

Připomínkování legislativy se Zelený kruh věnuje v rámci projektu Měníme klima v legislativě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.