Občané žalují stát za znečištěný vzduch. Požadují větší ochranu

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače
K dispozici jsou i prezentace Anny Ploškové a Daniela Vondrouše z dnešní tiskové konference


Občanské sdružení Čisté nebe ve spolupráci s Frank Bold podalo žalobu na Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). Domáhají se zrušení Programu zlepšení kvality ovzduší, který podle nich nevede k dostatečné ochraně ovzduší.

Program zlepšení kvality ovzduší podle zástupců sdružení není dostatečně konkrétní, neobsahuje dostatečná opatření ke snížení znečištění ovzduší, ani řádný časový plán. Přesto MŽP stanovilo, že znečištění ovzduší konkrétně na Ostravsku klesne na zákonný limit nejpozději v roce 2020.

Řadu kroků stát již dokonce podnikl bez ohledu na existenci programu (například výměny domácích kotlů nebo výstavba obchvatů). To však vzhledem k neustálému překračování imisních limitů nestačí. Občanské sdružení se silnou podporou veřejnosti se proto domáhá přepracování a vydání nového programu, který jasně vymezí kroky a opatření, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, a stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority

Ostravsko patří k nejznečištěnějším regionům i v rámci Evropy. V tamní aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány zákonné imisní limity škodlivých látek v ovzduší, zejména PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Za této situace je povinností MŽP vydat Program zlepšování kvality ovzduší obsahující taková opatření, která povedou ke snížení imisí na zákonem předepsaný limit znečištění. Tuto povinnost ukládá MŽP zákon a dlouhodobě na její neplnění upozorňuje i Evropská komise.

Anna Plošková ze sdružení Čisté nebe říká: „Jsme přesvědčeni, že zrušení programu nebude mít žádné negativní následky. Opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez programu. Podle odborníků navíc z vyhodnocení vlivu programu na životní prostředí vyplývá, že stanovený termín 2020 je nereálný.“

Ministerstvo kromě toho čelí kvůli znečištěnému ovzduší žalobám jednotlivých osob, čímž se české soudy budou zabývat zcela poprvé. Lidé po státu požadují náhradu škody za nemajetkovou újmu. Tím se myslí zdravotní rizika, psychická újma a větší nemocnost vyplývající ze znečištěného ovzduší, kvůli kterému podle Českého hydrometeorologického ústavu každým rokem umírá až 5000 osob.


Odborné kontakty
Anna Plošková, ředitelka sdružení, Čisté nebe, 739 490 579, anna.ploskova@cistenebe.cz
Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org