Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO

Projekt na zlepšení vnímání ekologických NNO veřejností

Realizátor: Zelený kruh

Podpora: Nadace rozvoje občanské společnosti

Cílem projektu je posilování pozitivního obrazu ekologických organizací a občanského aktivismu u české veřejnosti. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací osvětové kampaně na zlepšení image ekologických organizací a ekoaktivismu v České republice, propagací existujících principů transparentnosti, důvěryhodnosti a profesionality. Aktivity projektu přispějí k lepšímu pochopení činnosti ekologických organizací u široké veřejnosti, podpoře vzájemného dialogu mezi neziskovým sektorem a veřejností a většímu zapojení běžných občanů do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí.

The aim of the project is to strengthen the positive image of environmental NGOs and civic activism among the Czech public. We intend to achieve it by implementation of awareness campaign to improve the image of environmental NGOs and ecological activism in the Czech Republic, by promoting of their existing principles of transparency, integrity and professionalism. Project activities will contribute to a better understanding of environmental NGOs; to a promotion of mutual dialogue between the non-profit sector and public and to better involvement of citizens in environmental protection.


Jiří Kaňa, e-mail: jiri.kana@zelenykruh.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org