Kdo jsme

Hájíme společné zájmy svých členů a podporujeme celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí

Zelený kruh byl založen 21. listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších střešních a nevládních organizací u nás.

Nyní sdružujeme 95 ekologických nevládních organizací (28 řádných a 67 přidružených) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.

Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Naším zaměřením však není jen ekologie. Ve spolupráci s nevládními organizacemi mimo naši členskou základnu se také věnujeme rozvojové problematice, ochraně klimatu, podmínkám pro existenci a financování nevládních neziskových organizací či transparentnímu financování ze strukturálních fondů.

Pravidla fungování Zeleného kruhu
Nejvyšším orgánem Zeleného kruhu je valná hromada, kterou tvoří zástupci všech členských organizací a schází se jednou ročně. V období mezi valnými hromadami řídí činnost rada Zeleného kruhu, která má v souladu se stanovami vždy minimálně tři členy a jedná alespoň třikrát ročně.

Radu Zeleného kruhu v současné době tvoří:

 • Pavel Černohous (Calla)
 • Ondřej Hána (Automat)
 • Radek Kubala (Re-set)
 • Jaroslav Bican (Greenpeace)
 • Václav Orcígr (Arnika)
 • Zuzana Vondrová (CDE)

Revizor Zeleného kruhu:

 • Zdeněk Vermouzek (ČSO)

Fungování celé asociace se řídí platnými stanovami  Zeleného kruhu.

Přísně dbáme o udržení dobrého jména asociace a transparentnosti příjmů jak u Zeleného kruhu samotného, tak i u členských organizacích. Proto se řídíme Etickým kodexem ekologických organizací a Pravidly transparentnosti nevládních neziskových organizací. Roční rozpočty asociace včetně přehledů hospodaření jednotlivých subjektů organizace jsou dostupné ve výročních zprávách.

O kancelář Zeleného kruhu se stará

 • Petra Kolínská, ředitelka
 • Radka Fučíková, finanční manažerka
 • Markéta Mikovcová, koordinátorka sítě
 • Markéta Vindoušková, manažerka pro legislativu
 • Blanka Toušková, účetní

Jsme členem

Mezinárodní spolupráce