Kdo jsme

Hájíme společné zájmy svých členů a podporujeme celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí

Jsme asociace 91 ekologických nevládních organizací (26 řádných a 65 přidružených) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. 

Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Naši členové Ochrana přírody Čistá energie

 

Zelený kruh byl založen v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších střešních a nevládních organizací u nás.

Pravidla fungování Zeleného kruhu
Nejvyšším orgánem Zeleného kruhu je valná hromada, kterou tvoří zástupci všech členských organizací a schází se jednou ročně. V období mezi valnými hromadami řídí činnost rada Zeleného kruhu, která má v souladu se stanovami vždy minimálně tři členy a jedná alespoň třikrát ročně. 

Radu Zeleného kruhu v současné době tvoří:

  • Pavel Černohous (Ateliér pro životní prostředí), předseda Rady
  • Jarmila Johnová (Pěšky městem)
  • Radek Kubala (Re-set)
  • Michaela Ledererová (Greenpeace)
  • Václav Orcígr (Arnika)
  • Zuzana Vondrová (CDE)

Revizor Zeleného kruhu:

  • Zdeněk Vermouzek (ČSO)

Fungování celé asociace se řídí platnými stanovami  Zeleného kruhu.

Přísně dbáme o udržení dobrého jména asociace a transparentnosti příjmů jak u Zeleného kruhu samotného, tak i u členských organizacích. Proto se řídíme Etickým kodexem ekologických organizací a Pravidly transparentnosti nevládních neziskových organizací. Roční rozpočty asociace včetně přehledů hospodaření jednotlivých subjektů organizace jsou dostupné ve výročních zprávách.