Nejvíce znečištěný vzduch v Evropě dýchají na Ostravsku. Částečně pomohou přísnější kontroly domácích kotlů

Tisková zpráva ke stažení zde
Prezentace ze snídaně s novináři 18. listopadu 2015 ke stažení zde 

Smog je příčinou onemocnění dýchacích cest, bronchitidy či astmatu. Může však vyvolat i mozkovou mrtvici, infarkt, angínu pectoris či embolii. V prostředí, kde jsou překračovány hygienické limity pro prach, žije podle dat Českého hydrometeorologického ústavu čtvrtina lidí. Až polovina obyvatel je vystavena nepřípustné koncentraci rakovinotvorných látek v ovzduší. Smogovou situaci letos zažilo už i Brno a Praha.

Hlavními zdroji znečištění jsou každým rokem domácí kotle spalující uhlí, automobilová doprava, uhelné elektrárny a zejména na Ostravsku také průmyslové provozy. Proti nejčastějším znečišťovatelům by měla zakročit novela zákona o ovzduší, kterou bude v nejbližších dnech projednávat vláda. Dosavadní návrh se však pokouší řešit pouze jedinou část problému, totiž pálení zakázaných paliv v domácích kotlích, a to prostřednictvím přísnějších kontrol přímo v domácnostech.

Množství škodlivých mikročástic prachu ve vzduchu v České republice je podle statistik čtvrté nejhorší v Evropě. Limit polétavého prachu v ovzduší může být překročen podle zákona o ovzduší třicet pět dní v roce. V listopadu byla již některých místech Moravskoslezského kraje povolená hranice 50 µg/m3 znečištění překročena více než sedmdesátkrát.

Česká republika je na tom podobně i z hlediska koncentrací rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Jedním z nejznečištěnějších míst v Evropě je průmyslová lokalita Ostrava-Radvanice, kde dochází pravidelně až k devítinásobnému překročení imisního limitu. Koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu je vyšší už jenom v Polsku, Bulharsku či na severu Itálie.

Citace Kristíny Šabové, právničky Frank Bold: „MŽP v současnosti finalizuje Programy zlepšování kvality ovzduší, které by měly tento nevyhovující stav řešit. Obsah dokumentů však neodpovídá na základní otázku, která opatření se budou realizovat, v jakém časovém horizontu a zejména, jaké zlepšení v té které oblasti ČR mají přinést. Na základě dostupných informací se taky nedá předpokládat, že by k dosažení limitů mělo dojít v období do roku 2020.”

Citace Markéty Ubíkové, ředitelky hnutí Čisté nebe: „Situace s ovzduším na Ostravsku je dlouhodobě velmi špatná. Pozitivně vnímáme snahu MŽP o redukce emisí z lokálních topenišť formou zavedení kontrol přímo v domácnostech a kotlíkové dotace. Na druhou stranu máme pochybnosti o tom, jak bude zákon implementován a zda kotlíkové dotace budou dostatečně atraktivní pro širokou veřejnost, aby skutečně došlo k citelnému úbytku emisí.”


Odborné kontakty
Markéta Ubíková, ředitelka, Čisté nebe, 608 701 869, marketa.ubikova@cistenebe.cz
Hana Chalupská, členka neformální iniciativy Dejchej!Brno, 731 181 990, dejchejbrno@gmail.com
Kristína Šabová, vedoucí sekce Odpovědná energie, Frank Bold, 720 565 672, kristina.sabova@frankbold.org

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org