Nejasností kolem opravy stavebního zákona přibývá. Bude reforma územního plánování?

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu a Arniky

________________________________________________________________________

PRAHA  Namísto odkladu účinnosti nového stavebního zákona alespoň o dva roky se vláda rozhodla jít cestou rychlé novely. Ta má především zabránit megalomanské transformaci stavebních úřadů a ponechat je na místní úrovni. Vláda však v rámci novely zcela rezignovala na potřebnou reformu územního plánování. Vprogramovém prohlášení přitom slíbila, že posílí pravomoci samospráv v oblasti územního plánování a podpoří využívání plánovacích smluv. O reformu územního plánování usilují velká města, která připravují vlastní návrh. Ten ale narychlo sepisují soukromí advokáti(1) bez jakékoli veřejné debaty. 

Dle sdružení Arnika nelze takto důležitou změnu ponechat jen na přání velkých měst, ani akceptovat fakt, že takto zásadní návrh místo ministerských legislativců narychlo připravují soukromí advokáti bez jakékoli veřejné debaty a podkladových analýz. Arnika a Zelený kruh proto zaslali ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi otevřený dopis. Žádají v něm zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a analýz, na jejichž základě bude reforma připravena. Vyzývají též k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zástupci všech relevantních zájmových skupin.

Reformu územního plánování považujeme za důležitou z řady důvodů. Omezit zábory zemědělské půdy, zlepšit odolnost obcí vůči klimatické změně, efektivně hospodařit s pozemky určenými pro výstavbu – to vše je možné úspěšně řešit právě prostřednictvím územního plánování, které však musí mít možnost využívat nové nástroje a postupy, zejména ty, jež se osvědčily v jiných vyspělých evropských zemích,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Návrh, připravovaný velkými městy,(2) má všem 27 statutárním městům(3) umožnit vytvořit si své vlastní stavební předpisy. Příprava územního plánu má probíhat bez účasti pořizovatele a jednání s orgány státní správy, jakými jsou například ochrana životního prostředí nebo památková péče, má mít pouze konzultační charakter. Velká města si slibují, že po této změně budou mít kompletní dohled nad územním plánováním. 

Chápu, že domluva s některými úředníky může být pro města složitá, odstavit kvůli tomu ale státní správu kompletně na vedlejší kolej, není dobré řešení. Například u připravovaného Metropolitního plánu Prahy došlo právě na základě závazných stanovisek k úpravám, díky kterým jsou lépe chráněny pražské parky, omezena nová zástavba orné půdy či zohledněny závazky vůči UNESCU na ochranu centra Prahy idálkových pohledů,” vysvětluje Anna Vinklárková z organizace Arnika. “Aby města mohla více ovlivňovat rozvoj svého území, je zapotřebí posilovat pravomoci samospráv vůči developerům, nikoli vůči státní správě,” dodává. 

Vláda sice v programovém prohlášení slíbila, že posílí pravomoci samospráv a podpoří využívání plánovacích smluv, a tím možnost dohodnout transparentní a předvídatelná pravidla mezi samosprávami a investory, zatím ale novelu v tomto duchu nechystá. Pouze připravuje rychlou věcnou novelu, která má zabránit drahé a zbytečné transformaci stavebních úřadů, aby nedošlo k případnému kolapsu stavebních řízení v České republice. Stavební úřady by podle ní měly být zachovány na místní úrovni. Jednotlivé dotčené orgány by nebyly součástí stavebních úřadů tak, jak to navrhuje nový stavební zákon v platném znění, ale mělo by dojít k procesní integraci. 

Veřejné zájmy v oblasti životního prostředí mají být nově chráněny prostřednictvím jednotného environmentálního povolení. Jedno povolení tím obsáhne stanoviska většiny složek životního prostředí, čímž omezí současnou byrokracii. Zároveň bude zajištěn odborný dohled ze strany Ministerstva životního prostředí. Tuto změnu Arnika  a Zelený kruh vítají.

Vládní věcná novela stavebního zákona má být předložena do meziresortního připomínkového řízení již na konci března, harmonogram počítá se schválením v parlamentu do června 2023.

Problematice reformy územního plánování v České republice se bude věnovat konference Územní plánování, ekonomické nástroje a vyvlastňování: výzvy pro stavební zákon, která se koná v pondělí 14. 3. 2022 ve 12 až 17 h, stream bude dostupný zde. Pozvánka je k dispozici zde

________________________________________________________________________

(1) viz smlouvy s Havel a partners a advokátem Pavlem Uhlem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19285183 ahttps://smlouvy.gov.cz/smlouva/19285187

(2) záznam debaty CityDeal: Město versus stát (7. února 2022, CAMP), kde byl představen návrh velkých měst zde: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=473528090978456  

(3)  tamtéž 34:20 min

Pro více informací prosím kontaktujte odbornici Arniky na územní rozvoj Annu Vinklárkovou (anna.vinklarkova@arnika.org) nebo Petru Kolínskou ze Zeleného kruhu (petra.kolinska@zelenykruh.cz)

________________________________________________________________________

 

Informace pro média

Připomínkování legislativy se Zelený kruh věnuje v rámci projektu Měníme klima v legislativě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.