Ministryně Šlechtová chce omezit práva občanů

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předložila návrh zásadní novely stavebního zákona, která výrazně omezuje práva občanů a mimo jiné posiluje postavení autorizovaných inspektorů [1]. Ti by měli nově získat dokonce i pravomoc umisťovat stavby a nahrazovat v tom stavební úřady [2]. Inspektoři pracují přímo pro investory a jsou jimi placeni, nejde o nezávislý státní úřad.

Pravidla pro inspektory byla přitom zpřísněna sotva před třemi lety v reakci na skandál se záměrným zneužíváním jejich pravomocí a nezákonným certifikováním staveb [3]. Symbolem nezákonného jednání některých inspektorů se stalo certifikování stavby Bauhausu v Brně-Ivanovicích. Provedl jej inspektor Milan Teigiser, který ignoroval sousedy, územní plán i stavební zákon [4]. Stejný inspektor figuroval v několika dalších odstrašujících kauzách, třeba v plánovaných mrakodrapech v Praze na Pankráci, které kritizovalo UNESCO [5].

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nyní navrhuje, aby inspektoři mohli rozhodovat nejen o povolení stavby (nahradit stavební povolení), ale také již o jejím umístění (nahradit územní rozhodnutí stavebního úřadu). O umisťování staveb mohou nyní rozhodovat pouze stavební úřady.

Návrh ministryně Šlechtové navíc umožňuje stejnou právní kličku, kterou někteří autorizovaní inspektoři používali v minulosti pro pokoutné vydání certifikátu bez vědomí sousedů a dotčené veřejnosti. Mimořádná kontrola samotného MMR odhalila porušování zákona u 6 z 12 inspektorů. Díra v zákoně byla v roce 2012 opravena a stavební úřady nyní musí formálně stvrzovat, že nedošlo k porušení práv subjektů dotčených stavbou. Návrh ministryně Šlechtové na územní řízení v režii inspektorů však žádnou takovou pojistku neobsahuje a ještě k tomu umožňuje vyřadit z připomínkování přímé sousedy plánované stavby [6].

Navíc v praxi jsou vlivy staveb dotčeni nejen přímí sousedi, ale větší okruh lidí. Je běžné, že přímým sousedem stavby bývá pouze stát, kraj či obec jako majitel silnice a rodinné domy za několik metrů širokou silnicí již nikoliv. Tato definice sousedů (jako vlastníků pozemků se společnou hranicí) v minulosti vedla k masivnímu obcházení zákona a proto tuto konstrukci Ústavní soud zrušil. Ministerstvo pro místní rozvoj tak ignoruje ústavně zaručená práva občanů.

Územní řízení jsou přitom často ještě zásadnější než stavební, neboť primárně rozhodují o stavbě jako takové, o její velikosti a poloze a tedy i o jejím vlivu na okolí. Nejde tedy zdaleka jen o technické posouzení způsobilosti stavby, ale o zásadní rozhodnutí, které musí zvážit veřejný zájem i zájem investora. Novela sice pravomoc autorizovaného inspektora omezuje na tzv. zjednodušené územní řízení, ale i v jeho režimu lze umístit dokonce i hypermarket (!), pokud úřady neuloží posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Posuzování EIA u hypermarketů však v minulosti proběhlo jen výjimečně a u největších záměrů [7].

Nekontrolovatelný proces vydání certifikátu, kde určující je zájem inspektora stavbu povolit, také umožňuje pozměnit reálné parametry stavby oproti původní dokumentaci ověřené úřady. V kauze Bauhaus Brno-Ivanovice tak byl postaven mnohem větší obchod, než umožňuje územní plán a územní rozhodnutí – zjistila to studie zadaná městem Brnem [8].

Svým návrhem tedy jde ministryně Šlechtová přímo proti programovému prohlášení vlády, které uvádí: „Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí …“ [9].

 Milan Štefanec z NESEHNUTÍ řekl:

„Obrovský hobbymarket Bauhaus postavený proti vůli občanů městské části Brno-Ivanovice, nezákonně vykácené stovky stromů v Brně-Líšni, mrakodrapy v Praze na Pankráci, proti kterým vystoupilo i UNESCO – to je jen několik málo příkladů toho, jak vypadala práce autorizovaných inspektorů předtím, než i oni byli donuceni respektovat zákony. Ministerský návrh nás vrací zpět do doby, kdy libovůle autorizovaného inspektora placeného investorem je nad zákonem, mocí obcí, soudů i občanů.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Na ministerstvu pro místní rozvoj buď panuje kolektivní ztráta paměti, nebo chce ministryně Šlechtová otevřít další díru pro některé autorizované inspektory, kteří si v minulosti udělali byznys z porušování stavebního zákona. Každopádně je novela v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády, které přesně tohle omezení občanských práv výslovně vylučuje.“

Kontakty:

Milan Štefanec, člen Rady NESEHNUTÍ, telefon: 605 239 579, e-mail milan.stefanec@nesehnuti.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, telefon 723 559 495, e-mail jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, telefon 724 215 068, e-mail daniel.vondrous@zelenykruh.cz

 

Poznámky:

[1] Autorizovaní inspektoři jsou soukromé osoby, které mají od Ministerstva pro místní rozvoj ČR „kulaté razítko“ na posuzování způsobilosti staveb. V případě, že úřady, sousedé a dotčená veřejnost neprojeví nesouhlas (inspektor je povinen se všemi záměr projednat) a stavba odpovídá všem předpisům a normám, vydá inspektor certifikát. Mezi inspektorem a stavebníkem (investorem) je klientský vztah a náklady spojené s vydáním certifikátu nese stavebník. Více informací zde: http://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-stavebni-rizeni/rada/certifikaty-autorizovanych-inspektoru

[2] Do § 95 se vkládá nový odstavec 4, který dává autorizovaným inspektorům pravomoc posoudit dokumentaci pro územní řízení a vydat certifikát. Pravomoc se týká pouze tzv. zjednodušeného územního řízení, které musí splňovat tato kritéria:

  1. a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
  2. b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
  3. c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
  4. d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

[3] Někteří autorizovaní inspektoři využili nedostatku ve stavebním zákoně, který nestanovil možnost bránit se proti nezákonně vydaným certifikátům. Stavební úřady tak nemohly jednoduše zasáhnout, pokud došlo k záměrnému neoslovení dotčených majitelů nemovitostí a další dotčené veřejnosti. Tímto postupem se podařilo realizovat záměry, které poškodily životní prostředí a v řádném řízení by neměly přes stavební úřady šanci projít. Například zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/96928-reporteri-ct-razitko-inspektora-dava-zelenou-nezadanym-stavbam/

[4] Důkazy nezákonnosti při realizaci Bauhausu v Brně-Ivanovicích:

Posudek soudního znalce prokazuje porušení Územního plánu města Brna a územního rozhodnutí z důvodu překročení maximální povolené prodejní plochy (10 000 m2) – ke stažení zde: http://www.hyper.cz/soubory/dokumenty/posudek_prodejni-plocha.PDF

Průzkum maloobchodní sítě, který si nechala zpracovat brněnská radnice, odhalil, že prodejní plocha ivanovického Bauhausu je 14 000 m2 – ke stažení zde: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf (str. 25, Tab. 8, řádek 3), tedy o 4 000 m2 více než dovoluje územní plán – k nahlédnutí zde: http://gis.brno.cz/public/upmb/vyhlaska_new/vyhlaska.pdf (str. 20, první odrážka nahoře).

Výsledek zaměření budovy stavebním expertem prokazuje i nesoulad se schválenou dokumentací a rozhodnutím o umístění stavby (obchod je větší a má jiný půdorys): http://www.obcanskeoko.cz/nabidka/geodeticke-zamereni-budovy-bauhausu-v-ivanovicich/

Šlo o zneužití institutu autorizovaného inspektora, potvrdil úřad ombudsmana – usnesení zde: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/proti-certifikatu-autorizovaneho-inspektora-zatim-jen-zaloba/

Osvětlení areálu bylo vztyčeno zcela načerno: http://www.obcanskeoko.cz/vystupy/v-arealu-bauhausu-byly-vztyceny-stozary-osvetleni-jde-o-cernou-stavbu/

Do obřího obchodu bylo navezeno zboží před kolaudací, a tedy nelegálně, potvrdil to úřad ombudsmana – usnesení: http://www.obcanskeoko.cz/files/2012/10/Zaverecne_stanovisko_kvop_2012_Ivanovice.pdf

[5] Kauza mrakodrapů v Praze na Pankráci:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/253955-vyskova-budova-epoque-na-pankraci-ziskala-povoleni-ke-stavbe/

http://a2larm.cz/2014/05/vyroste-na-pankraci-manhattan/

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/unesco-mrakodrapy-na-pankraci-se-musi-snizit/r~i:article:613566/

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/dalsi-mrakodrap-na-pankraci-pamatkari-se-bouri/r~i:article:607997/

Kauza bytového domu v Brně-Líšni:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/jihomoravsky-kraj/83530-vykaceni-boroveho-hajku-bez-trestu/

http://brno.idnes.cz/magistrat-prohrava-borovice-v-lisni-padly-nepravem-fxx-/brno-zpravy.aspx?c=A100101_214537_brno_dmk

http://denikreferendum.cz/clanek/5083-seitlova-brnenske-urady-kvuli-lisenskym-ubytovnam-porusovaly-zakon

[6] Návrh novely oslabuje dokonce i ochranu práv přímých sousedů pozemku (vlastníky pozemků se společnou hranicí), kde má být stavba umístěna, neboť zavádí nutnost prokázat, že jejich práva budou přímo dotčena. Autorizovaná inspektor placený investorem bude tvrdit, že práva dotčena nejsou nebo jen nepřímo (stavba neleží „přímo“ na pozemku souseda).

[7] http://hyper.cz/soubory/vyzkum%202003-2009.pdf (str. 7-8)

[8] Průzkum maloobchodní sítě, který si nechala zpracovat brněnská radnice, odhalil, že prodejní plocha ivanovického Bauhausu je 14 000 m2 – ke stažení zde: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf (str. 25, Tab. 8, řádek 3), tedy o 4 000 m2 více než dovoluje územní plán – k nahlédnutí zde: http://gis.brno.cz/public/upmb/vyhlaska_new/vyhlaska.pdf (str. 20, první odrážka nahoře).

[9] http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf (str. 8, odstavec 5)

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org