Jak vlci, koně a tanky proměňují přírodu?

Ve středu 21. února se uskutečnilo Smart café na téma „Jak vlci, koně a tanky proměňují přírodu? “. Pozvání přijali dva významní odborníci, a to Jaromír Bláha, expert programu Lesy v Hnutí DUHA, a Jiří Koptík, se ve spolcích Beleco a Juniperia zabývá obnovou a udržitelným managementem polopřirozených biotopů v kulturní krajině, v poslední době zvláště v říčních nivách a bývalých vojenských prostorech.  

Oba hosté představili 2 různé přístupy k ochraně přírody. Diskuzí večer zahájil Jaromír Bláha se svým příspěvkem o „managementu divočinou“, tedy jak se vyvíjejí lokality, které se ponechají svému přirozenému vývoji. Tento přístup je v současnosti aplikován v českých národních parcích, nejvíce sporů o polemik k tomu přístupu vzniká na území Národního parku Šumava. Ponechání lokalit (především lesních) přirozenému vývoji umožňuje obnovit přirozený disturbanční režim, který následně přispívá k větší druhové rozmanitosti na daném území i v jeho okolí. V současné chvíli pouze 0,3 % rozlohy ČR pokrývají lokality, které by se daly označit za divočinu. Pan Bláha však zdůraznil, že přirozené ekosystémy neplní pouze funkci pro přírodu, ale také pro lidi. Divočina příznivě působí i na fyzické i psychické zdraví člověka. 

Jiří Koptík na druhou stranu představil rozdílný způsob, jak lze pečovat o přírodní lokality a to na příkladu bývalého vojenského cvičiště na Šlovickém vrchu. Vysvětlil, že díky pravidelnému narušování povrchu země těžkou vojenskou technikou, vznikla v tomto místě unikátní lokalita vhodná pro mnoho různorodých druhů.  Bez pravidelného narušování však celé území rychle zarůstá a prostor pro tyto ohrožené druhy se neustále zmenšuje. Z tohoto důvodu město Dobřany ve spolupráci s organizací Juniperia připravili projekt, který měl druhou rozmanitost území zachovat. 

Projekt byl úspěšný, pro zajištění pravidelného rozrušování území se každoročně na kopci pořádají v předem vybrané a domluvené termíny motoristické akce, které tak pomáhají v dané lokalitě zachování biologické rozmanitosti. Správná péče / management tak prospívá nejen přírodě, ale i okolním lidem a kulturnímu životu v okolí. Ochrana přírody tedy nemusí být nutně v konfliktu s využíváním dotčeného území, ale naopak se mohou oba zájmy vzájemně doplňovat. 

Oba přednášející se shodli, že oba přístupy, tedy ochrana procesů a aktivní management jsou důležité pro ochranu druhů. Jde o to zjistit, v jaké lokalitě je který přístup v danou chvíli vhodnější, a v případě aktivního managementu zajistit jeho přiměřenou aplikaci. 

logo_mhmp

 

Článek vyšel v rámci projektu Smart café II podpořeného grantem od Hlavního města Prahy.