Hledání úložiště jaderného odpadu

V pondělí 30. října se uskutečnilo Smart café na téma „Hledání úložiště jaderného odpadu“. Pozvání přijali dva významní odborníci, a to Matěj Machek, strukturní geolog  působící jako vědecký pracovník oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Edvard Sequens, energetický poradce a předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí. 

Smart café zahájil pan Machek přednáškou o geologických podmínkách v ČR pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Osvětlil, o jaká jsou kritéria pro bezpečné ukládání radioaktivního odpadu, a jaké jsou ideální horniny, které tato kritéria splňují. Tyto informace doplnil seznamem míst v ČR, kde se o vybudování hlubinného úložiště uvažuje, a z jakých důvodů. Dále se v přednášce vyložil, jak doposud probíhal výběr lokality hlubinného úložiště, a poukázal na velké rozpory ohledně plánovaného harmonogramu výběru úložiště, a reálného postupu státu. Na závěr přednášky shrnul současný stav, ve kterém se jednání momentálně nacházejí.

Aktuálně stát uvažuje o vybudování podzemního výzkumného pracoviště v lokalitě Bukov. Nicméně pan Machek poukázal na to, že horninové prostředí v místě podzemní laboratoře nesplňuje ani základní požadavky na lokalitu vhodnou pro hlubinné úložiště, to zde tedy být později vybudováno nemůže. Zároveň se také počítá s vybudováním podzemní laboratoře v místě finální lokality, takže výstavba laboratoře v Bukově je víceméně bezpředmětná.

Na prezentaci pana Machka následně navázal energetický poradce Edvard Sequens. Machkovu přednášku doplnil o informace, jak stát přistupuje k otázce nakládání s vyhořelým jaderným palivem z hlediska legislativy a také komunikace s obcemi v předem vybraných lokalitách pro vybudování hlubinného úložiště. Pan Sequens zdůraznil, že stát velice často mění svůj postoj, a také postup v této otázce. Tím se situace stává velice nepřehlednou i pro zástupce dotčených obcí, se kterými stát postupem času téměř ukončil komunikaci. Část své přednášky také věnoval zákonu o zapojení obcí do rozhodování, jehož první návrh vnikl v roce 2012. Tento zákon ale byl odložen a není momentálně vůle státu cokoli měnit. Dále podotkl, že novela stavebního zákona, platná od ledna 2018, navíc vyřadila spolky z účasti na rozhodování o průzkumných územích.

Následná debata účastníků s hosty se týkala především přístupu státu k dané problematice, a očekávaných kroků do budoucna.

Další Smart café, které se zaměří na klimatické změny a možná adaptační opatření v Praze, se bude konat 6. prosince. Všichni jste srdečně zváni.

logo_mhmp

 

Článek vyšel v rámci projektu Smart café II podpořeného grantem od Hlavního města Prahy.