Ekologické organizace hodnotí vládu: Za ekologickou politiku 3-

Tisková zpráva ke stažení
Příloha k tiskové zprávě

Podle ekologických neziskových organizací kabinet Bohuslava Sobotky v oblasti životního prostředí i nadále prosazuje politiku bez jasné koncepce. Organizace sdružené v Zeleném kruhu daly vládě na pomyslném vysvědčení za uplynulý školní rok tři minus.

Lepší pravidla pro ochranu přírody, možnost získat vlastní energii

Vláda pomáhá chránit přírodu v národních parcích a zpřísňuje pravidla pro jejich fungování. Vyhlásila novou chráněnou krajinnou oblast Brdy na místě bývalého vojenského újezdu a jedná o zřízení národního parku na Křivoklátsku.

Kromě toho se podařilo prosadit snazší podmínky provozu solárních elektráren pro domácnosti, které si díky tomu budou moci vyrábět vlastní elektřinu na střeše a šetřit tak za její nákup.

Méně orné půdy a biopotravin

Ministři sklízí kritiku za plánované snížení plochy pro ekologické zemědělství o téměř 28 %. Odborníkům z neziskových organizací vadí i nová pravidla usnadňující výstavbu nových hal, skladů či dálnic, díky níž každý týden ztratíme ornou půdu o rozloze několika fotbalových hřišť.

Kritika za energetickou koncepci

Vláda prosazuje dlouhodobý růst spotřeby energie a počítá s výstavbou 4 nových jaderných reaktorů a otevřením nového uranového dolu u Brzkova.

Zvažuje dokonce prolomení limitů těžby uhlí, které chrání domovy i pracovní místa Severočechů a dosud je respektovaly všechny polistopadové vlády.

„Jedním z důležitých úkolů vlády je chránit přírodu, zdraví lidí a jejich domovy. Měla by proto omezit znečištění ovzduší z průmyslu, domácností i dopravy, prosadit taková pravidla v národních parcích, která umožní ponechat větší území přírodě a návštěvníkům. Neměla by již déle odkládat schválení zákona, který stanoví závazné tempo snižování závislosti ČR na fosilních palivech, říká expert na politiku životního prostředí Zeleného kruhu Daniel Vondrouš a dodává: „Začít musí tím, že zabrání bourání obcí a ničení krajiny a přehodnotí otevření uranových dolů a výstavbu jaderných reaktorů. Zvlášť, pokud přiznává, že neví, kde na to vezme peníze.“

Co se povedlo?
Nová CHKO Brdy

 • Na místě bývalého vojenského újezdu vláda zřídila novou chráněnou krajinnou oblast Brdy.
 • Ministerstvo jedná o zřízení nového národního parku Křivoklátsko.
Kompromisní pravidla pro Šumavu

 • Vláda prosadila zamítnutí senátního návrhu zákona o národním parku Šumava, který by národní park otevřel pozemkovým spekulacím a těžbě dřeva.
 • Následně Sobotkova vláda předložila novelu zákona o ochraně přírody, která má pravidla fungování národních parků sjednotit a více zpřístupnit turistům. Stále však není jasné, jak velká plocha Šumavy a kdy bude nakonec skutečně ponechaná přírodě.
Čistá domácí elektřina dostala šanci

 • Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie usnadňuje provoz solárních elektráren na střechách či stavbu bioplynek.
 • Zásadním nedostatkem návrhu je, že za elektřinu, kterou si domácnost sama vyrobí a spotřebuje, bude platit daň.
Otevřenější komunikace s odbornou veřejností

 • Nové vedení MŽP není tak silně provázáno s jednou stranou jako to předchozí.
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj a její výbory se snaží vést koncepční debatu s odbornou veřejností.

 

Poloviční úspěchy / poloviční neúspěchy
Dotace na kotle

 • Vláda rozdá z fondů EU dotace na výměnu domácích kotlů za modernější ve výši skoro 10 mld. Kč.
 • Sníží tím znečištění ovzduší, ale podpoří další spalování uhlí.
 • Důvodem jsou údajně sociální ohledy, aniž je brán v potaz budoucí růst ceny uhlí.
 • Dotaci dostanou i bohaté rodiny, místo aby vláda motivovala moderní domácnosti k přechodu na čisté zdroje.
Posouzení projektů závazné, omezení pro veřejnost

 • Vláda prosadila, že hodnocení vlivu velkých projektů (spaloven, chemiček, apod.) na životní prostředí bude závazné. Prosadila také možnost vznášet věcné výhrady nikoliv jen o formalitách.
 • Zároveň omezila účast občanských spolků na rozhodování o svém okolí a ignoruje práva dotčených jednotlivců.
 • Podpořila také rozšíření výjimek z posuzování.
 • Mírně vylepšila podmínky, za kterých soudy udělují tzv. odkladný účinek žalovanému rozhodnutí. Přesto však v praxi dále hrozí, že, dříve než soud prokáže úřadům porušení zákona, bude například park vykácen a nevratně nahrazen betonem.
Antifosilní zákon na cestě

 • Vláda pracuje na konceptu zákona. Vzhledem ke zpoždění však narůstá riziko, že parlament do konce volebního období návrh nestačí schválit.

 

Nakonec nezdary
Omezení ekologického zemědělství

 • Do roku 2020 plánuje ministerstvo zemědělství snížit plochy ekologického zemědělství o téměř 28 %.
Snížení ochrany zdraví před hlukem

 • Ministerstva dopravy a zdravotnictví prosazují, aby provozovatelé silnic mohli získat trvalou výjimku z povinnosti dodržovat limity hluku v okolí obytných budov. K poškození zdraví nadlimitním hlukem by tak stačilo pouhé otevření okna či procházka se psem.
Oslabení ochrany půdy

 • Nová pravidla usnadňují výstavby nových hal, skladů či silnic.
 • Nadále každým týdnem ztrácíme nejcennější ornou půdu o rozloze několika fotbalových hřišť.
 • Poplatky za zábor půdy se nebudou platit při stavbě státních silnic a železnic, snižují se u průmyslových hal a skladišť v územních plánech obcí a krajů.
Omezení recyklace

 • Vláda snížila recyklační cíle pro všechny domácí odpady z 50 na 35 %, což může vést k podpoře spalování namísto recyklace.
 • Vláda chystá novelu zákona o odpadech, která by mohla situaci změnit. Nevládky navrhují, aby obsahovala účinné ekonomické nástroje motivující obce a domácnosti k třídění.
Uhlí, uran a plýtvání namísto moderní energetiky

 • Podle současné Státní energetické politiky (ASEK) se česká energetika obejde i bez uhlí pod obcemi v severních Čechách. Vláda přesto zvažuje prolomení limitů těžby, které obce chrání před zničením.
 • Počítá se s výstavbou 4 nových jaderných reaktorů, ale zatím není jasné, z čeho je bude vláda financovat.
 • Na spadnutí je otevření nového uranového dolu u Brzkova, což může ohrozit místní hospodářství i životní prostředí.
Vládní politika ve vleku průmyslových lobbistů

 • Tříčlenná vládní delegace se zúčastnila jednání o nových evropských emisních limitech pro velké průmyslové podniky ve španělské Seville
 • Delegaci tvořila úřednice z ministerstva průmyslu a dva zástupci ČEZ, kteří prosazovali pouze vlastní zájmy a požadovali měkčí emisní limity (konkrétně rtuti a oxidu siřičitého), než které nyní platí v Číně.
Kamiony v obcích

 • Vláda sice prosadila výjimku z mýtného pro úseky dálnic sloužící jako obchvaty.
 • Nemá však v plánu rozšířit mýtný systém a zamezit tak objíždění mýtných úseků a zatížení obcí těžkou nákladní dopravou.
 • Vláda také prosazuje posílení kompetencí dopravní policie, která spíše brání opatřením ke zklidňování dopravy v obcích.
Chybí opatření k omezení smogu

 • Trvá špatná kvalita ovzduší na Ostravsku a ve velkých městech, na kterou opakovaně upozorňuje Evropská komise.
 • Nejsou vydány Programy zlepšování kvality ovzduší.
 • Chybí legislativní opatření k omezení smogu kontrolou lokálních topenišť, návratem k přísnější smogové regulaci a omezením výjimek z plateb za vypouštěné emise pro největší znečišťovatele.
Neřešení klimatických změn

 • Vládní koncepce (ASEK) nebere vážně snižování emisí skleníkových plynů. Při mezinárodních jednáních vláda usilovala o co nejslabší cíle energetické a klimatické politiky EU. Ambicióznější cíle – např. pro závazné tempo zvyšování energetické efektivity – by přitom byly výhodné i pro českou ekonomiku.

 

Odborný kontakt
Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, daniel.vondrous@zelenykruh.cz, 724 215 068

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, jiri.kana@zelenykruh.cz, 607 800 915

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org