Dvacet ekologických nevládních organizací varuje: Vláda se chystá omezit práva veřejnosti, v rozporu s programovým prohlášením

Vláda bude ve čtvrtek, 27. 10. 2022, pokračovat v projednávání balíku zákonů ke stavebnímu právu. V jeho rámci se ministři chystají omezit právo občanů vyjadřovat se ke stavebním záměrům, které mají prokazatelný vliv na životní prostředí. Dvacet organizací sdružených v asociaci Zeleného kruhu apeluje v otevřeném dopise na členy vlády, aby dodrželi programové prohlášení, a neomezovali právo veřejnosti připomínkovat stavební záměry ovlivňující životní prostředí.

V souvislosti s reformou stavebního práva jsou na stole dvě varianty: první varianta vychází z toho,
co bylo schváleno již v minulém volebním období a dosud nenabylo účinnosti, a přiznává spolkům
právo vyjadřovat se např. ke kácení stromů nebo záboru zelených ploch. Druhá varianta,
prosazovaná zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy, má vyloučit
veřejnost i z těch řízení, kterých se dnes účastnit může podle starého stavebního zákona. Zejména
se jedná o řízení o povolení výjimek ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů.
Rozhodování o složitém balíku zákonů řešícím stavební právo vláda minulý týden přerušila a tento
čtvrtek se má definitivně rozhodnout o vládní podobě návrhu. Spor mezi MŽP a MPO a MD o rozsah
práv veřejnosti však nebude na straně MŽP řešit ministryně Hubáčková. Ta totiž ohlásila, že se
jednání vlády ze zdravotních důvodů již nezúčastní. Na konci října navíc ve funkci ministryně končí.
„Vláda se k principu účasti veřejnosti přihlásila ve svém programovém prohlášení, teď se však
chystá udělat pravý opak. Vyloučit veřejnost téměř ze všech řízení navrhuje mj. ministr Síkela za
STAN, ačkoli právě toto hnutí mělo ve svém předvolebním programu jasný slib vrátit veřejnosti
možnost podat připomínky ke stavebním záměrům, pokud se dotýkají životního prostředí,“ uvedla
Petra Kolínská, zastupující asociaci nevládních organizací Zelený kruh.

V otevřeném dopise spolky mj. upozorňují na to, že ministerstva nemají svůj požadavek na
vyloučení veřejnosti opřen o žádná data či analýzy. Stejně tak veřejná správa stále nemá analýzu
důvodů, proč stavební úřady nerespektují při rozhodování zákonem stanovené lhůty. Radikální
omezení práv veřejnosti, který platí od roku 2018, přitom ke zrychlení povolování nevedlo.

Kontakt pro novináře
Petra Kolínská, 776 552 022, petra.kolinska(a)zelenykruh.cz

Vývoj práva veřejnosti účastnit se povolovacích řízení

Proč je účast veřejnosti v povolování staveb důležitá:
Právo na příznivé životní prostředí je zaručenou ústavou a podle občanského zákoníku patří k
základním osobnostním právům každého člověka (čl. 35 Listiny základních práv a svobod, § 81
odst. 2 občanského zákoníku).
Veřejnost má na základě evropské legislativy garantováno právo podat proti pravomocnému
povolení, jež ovlivňuje životního prostředí, žalobu. Soud na případná pochybení správních úřadů
ale může reagovat pouze zrušením povolení, vydat nové a lepší nemůže. Tento postup vede
k výrazným zásahům do právní jistoty zejména investora, a je z pohledu všech účastníků nejméně
výhodný.
Veřejná kontrola rozhodování správních úřadů: občané, kteří mají právo se prostřednictvím spolků účastnit povolovacích řízení dotýkajících se kvality životního prostředí v místě jejich domovů,
přispívají k včasné nápravě nezákonných rozhodnutí správních úřadů. Vidět má být nejen na
smlouvy veřejného sektoru nebo platy politiků, ale také na rozhodování úřadů, pokud se
bezprostředně týká občanů v místě jejich domovů.
Příklady, kdy to dobře dopadlo: nejvýznamnějším přínosem účastenství spolků je množství
zachráněných přírodních hodnot a lokalit před necitlivými stavebními či těžebními záměry. Řada
projektů byla na základě argumentace spolků upravena nebo projekty nebyly realizovány.

Otevřený dopis podepsaly tyto organizace

Arnika    Martin Skalský
Ateliér pro životní prostředí Pavel Černohous
Auto*mat  Martin Šotola
Beleco Jana Moravcová
Calla  Romana Panská
CDE  Barbora Urbanová
Česká společnost ornitologická     Zdeněk Vermouzek
Děti Země    Mirek Patrik
Frank Bold      Laura Otýpková
Greenpeace    Jan Freidinger
Hnutí Brontosaurus    Dalimil Toman
Hnutí Duha Anna Kárníková
Konopa  Jan Vít Trčka
Koridor D8  Martin Klečka
Nadace na ochranu zvířat  Eva Hodek
Pěšky městem  Petra Syrová
Re-set    Radek Kubala
SEVER  Jiří Kulich
STUŽ  Jiří Dlouhý
Svoboda zvířat  Lucie Hemrová

Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.