Úkoly pro novou ministryni a ministry: zemědělské dotace pro ozdravení krajiny, odklon od uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Zeleného kruhu


Budoucí premiér Petr Fiala navrhnul prezidentu republiky Miloši Zemanovi členy a členky nové vlády ČR. Navržená ministryně životní prostředí Anna Hubáčková, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se budou muset poprat se zásadními výzvami v oblasti životního prostředí, změny klimatu a péče o českou krajinu. Mezi ty největší patří změna zemědělských dotací a dalších pravidel, tak aby přispívaly k ozdravení a oživení české krajiny, jasný plán odklonu od uhlí do konce desetiletí či využití ladem ležícího potenciálu čistých domácích obnovitelných zdrojů.

Hnutí DUHA a Zelený kruh však upozorňují i na další úkoly, které ministryni, ministry a celou vládu čekají.

Ministryně životní prostředí Anna Hubáčková bude mít například tyto důležité úkoly:

 • udělat z ministerstva, které má na starosti řešení jedněch z největších českých i globálních problémů – změnu klimatu a úbytek život v krajině – silný úřad, který bude aktivní a asertivní ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu i Ministerstvem zemědělství
 • spolu s ministrem průmyslu naplánovat odklon České republiky od uhlí, který potřebujeme realizovat do roku 2030
 • spolu s ministrem průmyslu zajistit efektivní využití Modernizačního fondu, největšího balíku peněz na investice do obnovitelných zdrojů energie v historii ČR
 • koncepčně řešit dopady růstu cen energií na občany a spolu s ministrem průmyslu reformovat dotační programy pro podporu zateplování a střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové rodiny a mohly tak snižovat svou závislost na elektřině a plynu ze sítě
 • prosadit schválení zákona o omezení jednorázových plastů a do zákona o odpadech doplnit dřívější zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů a uložit povinnost obcím třídit všechny druhy biodpadu
 • zarazit praxi, kdy úřady metodicky řízené MŽP i samotné MŽP vydávají rozsáhlé výjimky pro překračování emisních limitů zejména u velkých zdrojů znečištění nebo dokonce nechávají běžet zdroje nesplňující limity bez platné výjimky
 • posílit roli ministerstva v tvorbě zemědělské politiky, v ochraně půdy a zpřísnit slabou protierozní vyhlášku, kterou vydal její předchůdce Richard Brabec
 • zastavit plošnou devastaci chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů
 • vyřešit problém placení kompenzací vlastníkům lesů za ochranu přírody a prosazení ekologické funkce lesů jako prioritní ve státních lesích
 • vyhlásit nové národní parky a chráněné krajinné oblasti dle koaliční smlouvy
 • zpracovat a prosadit legislativní návrh jednotného environmentálního povolení, tak aby posuzování stavebních záměrů probíhalo rychle, efektivně a za plnohodnotné účasti veřejnosti
 • učinit z ČIŽP opět věrohodný státní úřad, který dokáže účinně a nezávisle dohledávat viníky havárií

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula bude mít tyto důležité úkoly:

 • zvrátit pokles biodiverzity a zhoršování stavu půdy v zemědělské krajině
 • zasáhnout do přípravy Společné zemědělské politiky s cílem posílení ochrany biodiverzity, obnovy krajinné struktury (meze, remízky, mokřady atd.) a adaptace krajiny a půdy na klimatickou změnu, například skrze nastavení základních dotačních podmínek či nástroje ekoschémat
 • významně podpořit rozvoj ekologického zemědělství (a to zejména na orné půdě) skrze zemědělské dotace, zavedení podílu biopotravin ve veřejném a školním stravování nebo podporu poradenství a výzkumu, a to vše s cílem dosáhnout 25 % plochy ekologického zemědělství do roku 2030
 • ve spolupráci s MŽP posílit ochranu půdy před erozí a vedle vodní eroze začít řešit také erozi větrnou
 • ve spolupráci s MŽP se zaměřit na koncepční a systematickou obnovu krajinné struktury
 • řešit znečištění povrchových i podzemních vod pesticidy a dusičnany a snižovat užívání pesticidů a umělých hnojiv
 • přijmout rychlou novelu zákona o lesích, která prodlouží lhůty k zalesnění pro přirozenou obnovu lesů, ponechávání mrtvého dřeva v lesích, kácení souší a příprava nového zákona
 • změnit zadání pro státní podnik Lesy České republiky, tak aby se zastavila plošná devastace chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů a soustředit se na řešení kalamity v hospodářských lesích
 • zavést ve státních lesích mezinárodně uznávanou certifikaci FSC, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu
 • přijmout rychlou novelu zákona o myslivosti, tak aby se lov zvěře odvozoval od míry škod a začít s přípravou nového zákona
 • posílit ochranu zemědělského půdního fondu před zábory

Ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík bude mít například tyto důležité úkoly:

 • připravit novou Státní energetickou koncepci ČR, která konečně akceptuje energetické trendy, klimatickou politiku i ekonomickou realitu v energetice a zahrne odklon od uhlí do roku 2030, rozvoj obnovitelných zdrojů a bude pracovat i s variantou nerealizace výstavby nových jaderných reaktorů.
 • připravit a prosadit nový energetický zákon, který odstraní bariéry pro připojování obnovitelných zdrojů do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství tak, aby domácnosti mohly zvyšovat svoji soběstačnost a nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě.
 • předložit nový cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, neboť současný (22 % v roce 2030) protlačený ministrem Havlíčkem neodpovídá novému cíli EU, aby našim možnostem Ideální je využít hodnotu dle rozpočítání evropského cíle (40 % do roku 2030), kde pro ČR připadá cíl 31 % (OZE na konečné spotřebě v roce 2030)
 • na základě novely zákona o podporovaných zdrojích (kterou podpořili jak STAN, tak všechny strany koalice SPOLU i hnutí ANO) spustit aukce a zelené bonusy na provozní podporu vybudování nové kapacity solárních a větrných elektráren
 • spolu s ministryní životního prostředí zajistit efektivní využití Modernizačního fondu, největšího balíku peněz na investice do obnovitelných zdrojů energie v historii ČR
 • spolu s ministryní životního prostředí podrobně naplánovat odklon České republiky od uhlí, který potřebujeme realizovat do roku 2030
 • pomoci transformaci teplárenství s cílem optimalizovat nové systémy centrálního zásobování teplem (prevence naddimenzovaných zdrojů pro vytápění nekvalitních budov), upřednostnit efektivní projekty v Modernizačním fondu a dalších dotačních programech.
 • koncepčně řešit dopady růstu cen energií na občany a spolu s ministryní životního prostředí reformovat dotační programy na podporu zateplování a střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové rodiny a mohly snižovat závislost na elektřině ze sítě a plynu

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš bude mít například tyto důležité úkoly:

 • provést změny ve veřejné správě směrem k digitalizaci, vyšší efektivitě a transparentnosti
 • připravit a prosadit reformu územního plánování tak, aby samosprávy měly větší kontrolu nad rozvojem svého území; aby podmínkou výstavby v rozvojových a transformačních územních byly podrobné zastavovací plány a součástí územního rozvoje byly i ekonomické nástroje jako je např. odvod za zhodnocení pozemků při změnách územního plánu.
 • připravit revizi stavebního zákona tak, aby ochrana veřejných zájmů v oblasti životního prostředí byla garantována orgány patřícími do působnosti Ministerstva životního prostředí, a to v rámci jednotného environmentálního povolení za účasti veřejnosti.

 Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Hlavní výzvou pro novou ministryni životního prostředí bude udělat z ministerstva silnější a respektovanější úřad, který dokáže aktivně a účinně prosazovat omezení znečištění ovzduší a změny klimatu, zastavení poklesu druhové pestrosti krajiny a úbytku kvalitní půdy či snižování množství odpadů a podporu recyklace”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:

“Jsme uprostřed krizové situace, kdy domácnostem skokově rostou náklady na energie způsobené prudkým růstem ceny fosilních paliv, která jsou zároveň hlavní příčinou dlouhodobé krize klimatické. A nový ministr průmyslu Věslav Michalík je ten, který může prosadit koncepční řešení – snížení závislosti ČR na fosilních palivech – když naplánuje odklon od uhlí a jeho náhradu zejména obnovitelnými zdroji energie. Lidé se dokáží sami chránit před výkyvy energetického trhu, pokud stát přestane bránit efektivní samovýrobě elektřiny a jejímu sdílení. K tomu je potřeba nový energetický zákon, což je velký úkol pro nového ministra.”

 Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:

“Před novým ministrem zemědělství stojí velký úkol v podobě změny přístupu k zemědělské krajině, půdě a lesům. Pro návrat života do krajiny je nutné reformovat zemědělské dotace, podpořit rozvoj ekologického zemědělství a vrátit remízky, mokřady a další prvky do krajiny. Je nutné snížit používání pesticidů a umělých hnojiv.

Ministerstvo zemědělství musí zajistit vypěstování nových odolnějších lesů pro další generace. Ty by měly být druhově, ale i věkově a prostorově rozmanité a tam kde to jde, tak vzešlé z přirozeného zmlazení  – to znamená ze semínek a ne z uměle vypěstovaných sazenic v chemizovaných školkách. Navíc většina takto vysazených mladých stromků končí v žaludcích přemnožené spárkaté zvěře. Musí dojít k úpravě lesního a mysliveckého zákona i politiky Ministerstva zemědělství tak, aby naše lesy měly šanci na lepší budoucnost.“

Kontakty:

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, e-mail: daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, e-mail: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, e-mail: eliska.voznikova@hnutiduha.cz


Informace pro média

Připomínkování legislativy se Zelený kruh věnuje v rámci projektu Měníme klima v legislativě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.