Rok před volbami: Vláda zatím nevyřešila většinu ekologických výzev, jako útlum uhlí či ochranu půdy

Zlepšila péči o lesy, ochranu národních parků a řešení odpadů. Prosazuje zbytečný reaktor a destruktivní kanál

Ze 14 stěžejních ekologických výzev se vládě Andreje Babiše podařilo znatelněji postoupit v řešení jen ve třech z nich (péče o lesy. ochrana divočiny v národních parcích a opatření pro podporu třídění odpadů). Naopak ve třech dalších případech se situace zhoršila (příprava výstavby zbytečného a předraženého jaderného reaktoru, příprava destruktivního kanálu Dunaj-Odra-Labe a omezování ochrany životního prostředí i práv lidí při rozhodování o stavbách). V ostatních osmi případech (jako je ochrana půdy, útlum uhlí, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a další) vláda zatím nepokročila, či učinila opravdu jen velmi malé a dílčí kroky. 

Vyplývá to z dnes zveřejněného hodnocení vládních výsledků rok před volbami, které provedla asociace ekologických organizací Zelený kruh ve spolupráci s Hnutím DUHA a dalšími svými členskými organizacemi. Výsledky hodnocení najdete v příloze této tiskové zprávy a jsou ke stažení zde: Ekologické výsledky vlády rok před volbami.

Ekologické organizace zároveň připojily doporučení vládě pro nápravu chabé ekologické politiky. Stěžejní jsou:

  • V návaznosti na práci Uhelné komise schválit termín konce spalování uhlí v ČR (vzhledem k cílům ochrany klimatu a ekonomické situaci a výhledu uhelného průmyslu je potřeba začít útlum okamžitě a do roku 2030 uzavřít všechny uhelné elektrárny)
  • Do návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie prosadit fotovoltaické elektrárny coby obnovitelné zdroje s nárokem na provozní podporu
  • Využít peníze z nových fondů (jako je Modernizační fond) zejména na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a přidělit dostatek peněz obcím a energetickým komunitám.
  • Prosadit zamítnutí návrhu zákona, který má poskytnout jaderné energetice bezprecedentní veřejnou finanční podporu, jejíž důsledky ponesou budoucí vlády i spotřebitelé.
  • Využít zbývajícího času tohoto volebního období k dosažení široké shody resortů, dotčených zájmových svazů, politických stran, expertů i nevládních organizací na legislativních pravidlech pro zjednodušení a zkvalitnění rozhodování o stavbách tak, aby příští vláda mohla řádným transparentním způsobem předložit návrh nového stavebního zákona.
  • Okamžitě přestat utrácet veřejné prostředky za přípravu zbytečného a škodlivého kanálu Dunaj-Odra-Labe.
  • Ve Strategickém plánu SZP ustanovit a dalšími nástroji podporovat zvýšenou podporu praktik ekologického zemědělství, omezení toxických látek (pesticidů a herbicidů) o 50 %, podporu aplikace organické hmoty na hnojení polí, budování zelené infrastruktury krajiny na 10 % výměry a opatření na zvýšení biodiverzity (průlehy, biopásy, remízy apod.)
  • Zachovat současnou úpravu v případě Orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tj. nesvěřovat část kompetencí stavebnímu úřadu.
  • Upravit zákon o myslivosti tak, aby umožňoval obnovu lesů i bez všudypřítomné stavby oplocenek

Ekologické organizace hodnotily již programové prohlášení vlády v roce 2018 a nyní je zajímalo zejména to, jak se vláda doposud vypořádala či nevypořádala s problémy jako znečištění ovzduší, recyklace odpadů, péče o krajinu a ochrana divoké přírody, přístup k řešení změny klimatu. Hodnotili jsme také postoj ke kontroverzním megaprojektům a k zachování práv občanů vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí.

Vybraná témata považují ekologické organizace za nejdůležitější podle jejich dopadu na život lidí, stav přírody a krajiny i ekonomiku. Zároveň jde o témata, u nichž je nutné měnit nebo přijmout nové zákony či jiné normy nebo rozhodnout o financování (či nefinancování). Je tedy na místě ptát se, co vláda udělala a co by ještě udělat měla.

Výsledná hodnocení nejsou v žádném případě kompletními hodnoceními vlády, neboť se zaměřují pouze na vybranou oblast politiky – ekologickou, potažmo klimatickou. Zelený kruh a jeho členové tímto hodnocením nevyjadřují preference pro nadcházející parlamentní volby.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a odpadového programu Hnutí DUHA, řekl:

“Vláda většinu ekologických problémů řeší jen nedostatečně a spíš další vytváří. Ale má i pozitivní výsledky. Nový odpadový zákon, posílení ochrany divočiny v národních parcích či zlepšení lesního hospodaření ukazují, že to jde, když se chce. Vláda nyní může výrazně ovlivnit, jestli odstartuje modernizaci naší energetiky. Zatím v tom však vůbec neprospívá. Příprava zákona na podporu obnovitelných zdrojů se protáhla tak, že hrozí nestihnutí do voleb. A stále není jasné, kdy končíme s uhlím. Na druhou stranu vláda má ještě rok, aby situaci změnila a klíčová rozhodnutí i zákony stihla.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Příprava kanálu Dunaj-Odra-Labe vede k bezprecedentnímu ničení přírody a plýtvání veřejnými prostředky. Vládní návrh stavebního zákona dramaticky omezuje ochranu životního prostředí a transparentnost rozhodování. Pokud vláda nechce nadále ztrácet důvěryhodnost, musí ve zbývajícím čase přestat s prosazováním destruktivních megaprojektů a řešit skutečné problémy.”.

Kontakty:

Daniel Vondrouš, ředitel, Zelený kruh, asociace ekologických organizací, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energie a odpady, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Edvard Sequens, předseda, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., edvard.sequens@calla.cz

Zdeněk Vermouzek, ředitel, Česká společnost ornitologická, vermouzek@birdlife.cz

Jana Maussen, projektová manažerka, Centrum pro dopravu a energetiku, jana.maussen@cde-org.cz