Program na snižování znečištění ovzduší: vláda přešlapuje na místě a neplní evropské cíle

Vládou dnes schválená aktualizace Národního programu na snižování emisí ČR považují ekologické organizace Zeleného kruhu za promarněnou příležitost ke zlepšení životního prostředí. Plán nereaguje na evropské trendy a nedává žádnou šanci na výraznější snížení emisí ani v dopravě, ani v oblasti energetiky[1]. Plán především rezignoval na redukci spalování uhlí a legislativní podporu bezmotorové dopravy. Ministerstvo životního prostředí v něm navíc rezignovalo na dostatečný nárůst obnovitelných zdrojů, ten totiž Ministerstvo průmyslu a obchodu v Národním klimaticko-energetickém plánu ČR potlačuje.

Výsledek skoro ročního procesu přípravy aktualizace je hodně znepokojivý. Návrh MŽP posílit rozvoj obnovitelných zdrojů energie na úkor spalování neprošel přes Ministerstvo průmyslu. MPO dokonce požadovalo vypustit celé opatření B12 „Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů obnovitelné energie“. Ve výsledném znění schváleném vládou je opatření přejmenováno na „Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná energetika a výroba tepla“.

„Opatření snížit spotřebu uhlí bylo nahrazeno opatřením na redukci hnědého uhlí a finanční podpora pro obnovitelné zdroje byla snížena z padesáti miliard na deset,[2]“ upozornil ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu se neustále brání zvednout cíl pro obnovitelné zdroje alespoň na konzervativních 23 procent na konečné spotřebě, které doporučuje Evropská komise. A výsledek pocítíme všichni – budeme dýchat víc škodlivin, než bychom museli,” říká Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Nesplněn zůstává úkol z roku 2016 (!) zdanit fosilní paliva, která se využívají mimo rámec emisních povolenek (opatření BA 3). Zvýšení energetické daně z uhlí, které by situaci řešilo a přineslo také ročně miliardu do státního rozpočtu či na pomoc lidem pro změnu vytápění, navrhuje opakovaně Hnutí DUHA, ale také například Svaz průmyslu a dopravy ČR. Absenci opatření kritizuje i nový nález NKÚ.

Obdobně v sektoru dopravy nenabízí aktualizace žádná účinná reálná opatření. Zcela chybí podpora bezmotorové dopravy, kterou do plánu navrhoval zařadit spolek AutoMat. Konkrétně šlo o návrh na povinné zřizování bezpečné cyklistické infrastruktury v rámci dopravních staveb a úprav uličních profilů a úpravu pravidel silničního provozu zajišťujících vyšší ochranu cyklistů v provozu, především zavedení povinného bočního odstupu při předjíždění cyklisty, flexibilnější formulace pravidla přikazujícího cyklistům jízdu při pravém okraji vozovky s ohledem na jejich bezpečnost a zrušení povinnosti použít cyklistickou infrastrukturu bez ohledu na míru její funkčnosti.

„Bez alternativ, které začnou fungovat v dohledném čase, se negativní dopady automobilové dopravy na naše zdraví snížit nepodaří,“ uvedl Vratislav Filler z AutoMatu.

Do Plánu nebyly zapracovány ani další dílčí návrhy nevládních organizací. Stát nehodlá využít unikátní možnosti využít nové evropské limity pro ochranu zdraví před znečištěním z uhelných elektráren, které začnou platit od srpna 2021. Z limitů je totiž možné udělovat výjimky a Národní program snižování emisí ČR by mohl říct, jaké omezení výjimek stát nastaví, jenže nic takového neobsahuje. Nadále také bude chybět dostatečná podpora pro výměnu zdrojů tepla u domácností, které topí v kamnech uhlím či zákaz skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů od roku 2024


Poznámky pro editory:

[1] Sektor veřejné energetiky a výroby tepla je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí NOx (druhý po sektoru silniční doprava) a podle emisní projekce dle scénáře NPSE-WM 2019 bude až do roku 2030 těmto emisím dominovat se zhruba 30% podílem na celkových národních emisích NOx

[2] Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů obnovitelné energie v návaznosti na naplňování cílů Národního klimaticko-energetického plánu bylo požadováno ve veřejném slyšení k návrhu aktualizace, MŽP jej do návrhu zařazeno, ale z finální verze vypadlo. Viz připomínka MPO. Zásadní připomínka MPO.: 7.     Příloha č. 1 – Karty opatření, str. 138, opatření BB12: „Požadujeme vypuštění tohoto opatření, nebo jeho zobecnění
ve smyslu, že při nastavování modernizačního fondu by mělo být důsledně přihlédnuto k potřebě snižování znečišťujících látek, zejména NOx. Odůvodnění: Nesouhlasíme s navrženou formulací opatření. Alokace prostředků v rámci modernizačního fondu by měla být nastavena komplexně se zohledněním celé řady faktorů včetně požadavků vyplývajících z legislativy EU.  Rozhodnutí o alokaci cca 50 mld. z celkových cca 120 mld. v rámci modernizačního fondu na nespalovací zdroje OZE skrze NPSE nepovažujeme za vhodné. 

Rozložení prostředků v rámci Modernizačního fondu by mělo být rozpracováno ve zvláštním dokumentu, který by měl být následně projednán vládou ČR. 

Zároveň nesouhlasíme s tím, aby opatření v rámci NPSE bez hlubší analýzy předznamenávalo postup v rámci finalizace Vnitrostátního plánu ČR.  Vnitrostátní plán má řešit komplexně řadu provázaných problematik a aktuálně je finalizován na základě doporučení Evropské komise.“