Poslanci, prosím, opravte to. Nevládní organizace upozorňují na problémy v návrhu zákona o regulaci lobbování

Zástupci jedenácti nevládních organizací žádají dopisem zákonodárce, aby opravili problémové části návrhu zákona, který má nastavit pravidla pro lobbování v Česku. Největší výtkou organizací je to,  zákon mezi lobbisty neřadí zástupce polostátních firem jako ČEZ, České dráhy, apod. Tato výjimka by mohla umožnit obcházení zákona a nedává smysl, protože zástupci státem kontrolovaných společností v praxi často lobbují legislativu v řadě strategických odvětvích. Návrhy změn projedná Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona o regulaci lobbování (sněmovní tisk č. 649 a související sněmovní tisk č. 650) prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně a nyní jej projednává Ústavně-právní výbor. Přestože se z původního návrhu podařilo odstranit největší nedostatky, stále v něm zůstává několik ustanovení, které snižují efektivitu předpisu. A výjimka pro lobbisty státem ovládaných společností jde dokonce přímo proti smyslu zákona.

Lobbisté státem ovládaných firem nejsou lobbisté?

Avizovaným cílem zákona je stanovení transparentních pravidel pro lobbování a jeho vymezení coby standardní aktivity v rámci legislativního a rozhodovacího procesu vůči zákulisnímu a záměrně skrytému ovlivňování, které probíhá mnohdy velmi nečistými prostředky.  

„Díky posílení transparentnosti v těchto oblastech by podle navrhovatele mělo dojít především k omezení nežádoucích jevů s lobbováním často spojených, jako jsou korupce, střet zájmů nebo klientelismus, což je jistě chvályhodný záměr,“ říká Lukáš Kraus, vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu.

Podle něj i podle zástupců dalších organizací je proto neudržitelné, aby byl formou výjimek vytvářen prostor pro obcházení lobbingových pravidel.

„Během novodobé historie ČR bylo nesčetněkrát popsáno, jak (polo)státní firmy vstupovaly do rozhodovacích procesů v této zemi, přičemž zájmy státu se ne vždy shodovaly se zájmy těchto subjektů. Ostatně, v minulosti zprávy BIS upozorňovaly, že se právě zástupci státem ovládaných firem významně podíleli na ovlivňování legislativy,“ upozorňuje Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu. 

Pokud v návrhu zákona zůstane stávající výjimka pro státem ovládané firmy, nastane obrovská asymetrie, kdy informace o významné části lobbování nebudou veřejnosti dostupné a seznam lobbistů a jejich aktivit bude natolik neúplný, že o lobbování, jeho cílech a aktérech bude podávat zavádějící informaci. Doporučujeme proto výjimku pro státem ovládané firmy vypustit.

Členové poradních orgánů vlády nepatří mezi lobbované

Druhou z celkem tří výhrad, na něž zástupci nevládních organizací upozorňují, je v návrhu nedostatečně odůvodněné zařazení členů poradních orgánů vlády do definice lobbovaného, které před jednáním vlády v návrhu nebylo. O co jde?

V poradních orgánech sedí často zástupci různých profesních komor, svazů, asociací či nevládních organizací. Ti všichni spadají do definice lobbisty. Zahrnutím podstatné části těchto lobbistů zároveň mezi lobbované však povede k rozostření povinnosti, právní nejistotě a otevření prostoru pro obcházení zákona.

„Mohlo by docházet k absurdním situacím, kdy se bude muset oznamovat komunikace členů – lobbistů mezi sebou, pokud proběhne mimo daný poradní orgán vlády. V řadě případů by navíc bylo značně nepřehledné, zda se například ministr potkává s jiným členem poradního orgánu jako s lobbistou či lobbovaným. Rozlišit v praxi tyto situace od sebe by bylo velmi náročné, a to především pro kontrolní orgán,“ říká Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně Oživení. 

Proto doporučujeme členy poradních orgánů vlády z definice lobbovaných vypustit.

Zbavit se nepřiměřeně velké administrativní zátěže

Třetí připomínka se týká krajně zatěžující administrativní zátěže, pokud v návrhu zákona zůstane povinnost uvádět v prohlášení lobbisty datum, kdy k lobbování došlo, pokud půjde pouze o telefonát.  

Povinnost evidovat datum u každého jednotlivého telefonátu bude klást na straně lobbistů nepřiměřeně velkou administrativní zátěž, přičemž tato povinnost ve své podstatě nemá reálné opodstatnění z hlediska smyslu a účelu regulace. 

„Z advokační praxe máme zkušenost, že někdy dochází k mnoha opakovaným telefonickým kontaktům během jednoho týdne či dokonce dne, a to se stejnými adresáty k totožnému tématu. K takové komunikaci také dochází často při přesunech z osobních schůzek či v jiných situacích, kdy člověk nemusí nutně držet v paměti, že se nezřídka velmi krátký hovor odehrál,“ domnívá se Jana Smiggels Kavková, advokační expertka RUBIKON Centra.  

Toto opatření bude navíc v praxi jen těžko vymahatelné, a tudíž zůstane velký prostor pro jeho obcházení. Doporučujeme proto ponechat povinnost uvádět datum, kdy k lobbování došlo, pouze pokud proběhlo osobně. A samozřejmě ponechat povinnost uvést, zda došlo ke kontaktu písemně, osobně či telefonicky.

Aby zákon nebyl překážkou partnerství veřejné správy a občanského sektoru

Finální podoba zákona by neměla vytvářet překážky pro prohlubování občanské participace a partnerství veřejné správy a organizací občanského sektoru i v souladu s principy otevřeného vládnutí. 

„Zkušenosti z jiných evropských zemí ukazují, že předpisy ukládající subjektům zapojeným do lobbování povinnost registrovat se u úřadů a/nebo zveřejňovat organizační a provozní informace, mají tendenci představovat pro organizace občanské společnosti nepřiměřenou administrativní zátěž,“ Jana Miléřová, zástupkyně ředitele Glopolis. 

Zejména pro menší nevládní organizace s omezeným rozpočtem a kapacitami mohou být náklady na dodržování těchto předpisů neúnosné. Dalším rizikem je omezování demokratického prostoru a práva podílet se na věcech veřejných, kdy jsou zákony o lobbingu anebo o zahraničním financování využívány k omezování činností nevládních organizací, které prosazují právní stát a lidská práva. 

Nevládní organizace celkově oceňují, že se do Poslanecké sněmovny dostal návrh zákona v nesrovnatelně lepší podobě, než v jaké byl před jednáním vlády. Je však naprosto zásadní, aby zákon definoval pojmy „lobbování“, „lobbista“ a „lobbovaný“ dostatečně komplexně. 

Ztransparentnění ovlivňování rozhodovacích procesů na centrální úrovni se proto musí týkat všech relevantních okruhů osob a nesmí být vytvářen prostor pro obcházení lobbingových pravidel. Stejně tak by neměla být novou regulací vytvářena nadměrná a neúčelná administrativní zátěž lobbovaným a lobbujícím subjektům.

Text dopisu poslankyním a poslancům.

Podepsaní:

Lukáš Kraus, Rekonstrukce státu, vedoucí analytik

Petra Kolínská, Zelený kruh, ředitelka

Andrea Michalcová, Centrum pro informovanou společnost, ředitelka

Pavel Gruber, Amnesty International, ředitel

Šárka Zvěřina Trunkátová, Oživení, předsedkyně

Marta Smolíková, Česká ženská lobby, předsedkyně

Anna Kárníková, Hnutí DUHA, ředitelka

Denisa Morongová, NESEHNUTÍ, členka

Martin Luhan, Lobbio, předseda

Petr Lebeda, Glopolis, ředitel

Jana Smiggels Kavková, RUBIKON Centrum, advokační expertka

Pavel Franc, Frank Bold, CEO

Pavel Havlíček, Asociace pro mezinárodní otázky, analytik

Jan Kamenický, Člověk v tísni, finanční ředitel