Poruší poslanci slib daný občanům?

Zelený kruh považuje poslanecký návrh na úpravu pravidel pro posuzování prioritních dopravních staveb za porušení slibu daného české veřejnosti a Evropské komisi. Návrh se snaží u vybraných dopravních staveb prodloužit platnost závazného stanoviska EIA, protože se státu ani po více než dvaceti letech příprav nepodařilo rozhodnout o jejich realizaci. Poslanecký návrh má být navíc projednán ve zrychleném režimu, tedy bez diskuse ve výborech a možnosti podat pozměňovací návrhy.

Některé důležité dopravní stavby (jejich přehled je k dispozici zde) se připravují tak dlouho, že původní podklady pro jejich přípravu se staly zcela bezcennými. Když pro ně v roce 2016 parlament schvaloval výjimku tak, aby stavby s rozsáhlým dopadem na okolí nemusely mít standardní posouzení vlivů na životní prostředí, v důvodové zprávě bylo uvedeno „Prioritní dopravní záměry budou podléhat speciálnímu postupu, kterým bude zajištěna aktuálnost podkladů vztahujících se k záměru a jeho vlivům na životní prostředí. (…) S ohledem na nezbytnost aktuálnosti tohoto stanoviska je jeho platnost omezena na 5 let, bez možnosti jejího dalšího prodloužení. Jedná se o promítnutí požadavků Evropské komise.“

O pět let později má být tento slib daný české veřejnosti a Evropské komisi zrušen. Poslanci Marian Jurečka (KDU-ČSL), Zbyněk Stanjura (ODS), Martin Kolovratník (ANO) a Petr Gazdík (STAN) totiž navrhují, aby se platnost mimořádně vydaných závazných stanovisek EIA z roku 2016, která tehdy vznikla bez účasti veřejnosti a oponentních odborných vyjádření, prodloužila de facto na dobu neurčitou.(1)

„Pokud není schopna veřejná správa rozhodnout o věci dvacet let, měli by se poslanci zajímat především o to, proč veřejná správa nerozhoduje ve lhůtách předepsaných zákony. Poslanci by měli léčit příčiny, nikoli následky. Předložený návrh jde však zcela opačným směrem: do koše hází právní a politické standardy, které jsou rozumné a navíce jsme se k nim přihlásili vstupem do Evropské unie, a upravuje legislativní pravidla na míru jednomu či dvěma projektům,“ uvedl Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

Podivná novela je připravena jen kvůli dvěma stavbám, a to D1 0136 Říkovice – Přerov a D49 Hulín – Fryšták. Státní organizace ŘSD není schopna ani po více než dvaceti letech obstarat potřebná povolení. Poslanci v důvodové zprávě tvrdí, bez jakýchkoli dokladů, že za časové prodlevy odpovídají ekologické spolky.

V uvedených případech ale místní lidé, kteří jsou dotčeni důsledky stavby (včetně bourání domu, ve kterém lidé bydlí), pouze v zákonné lhůtě poslali úřadům své připomínky. Úřady mají na vyřízení
připomínek zpravidla měsíční až dvouměsíční lhůtu, které jsou obcházeny častým přerušováním řízení. Ping-pong mezi investory a úřady trvá i celé roky a průtahy v rozhodování poškozují hospodářství i důvěru občanů ve stát.

Proto ekologické organizace (stejně jako investoři a stavitelé) již mnoho let požadují respektování zákonů ze strany státu a zajištění skutečně efektivního vypořádání připomínek při povolování těchto staveb. Za nedodržování lhůt ze strany úřadů a státního investora jsou v posledku odpovědní ministři.(2)

Poznámky

(1) Historický kontext změn v zákoně 100/2001

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí schválený v roce 2001 vyžaduje u velkých staveb odborné posouzení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, a to za účasti veřejnosti. Proces má garantovat, že stavba bude provedena ve variantě, která nejen respektuje zákonem dané limity, ale je k okolí nejšetrnější. Podstatnou součástí procesu EIA musí být také vypořádání všech připomínek, návrhů a námitek veřejnosti a doporučení nezávislého odborníka, který vypracuje k hodnocení vlivů posudek. Některé důležité dopravní stavby však měly toto posouzení vyhotovené ještě podle zákona z roku 1992, takže informace v něm byly zastaralé, neplnily zákonem předepsaný účel, a navíc byly v rozporu s evropskou směrnicí EIA.
Místo nového posouzení podle evropských standardů byla vybraným stavbám v síti TEN-T udělena v roce 2016 výjimka, a těmto stavbám pro další projednávání stačí tzv. závazné stanovisko EIA, které vydalo Ministerstvo životního prostředí. Výjimka byla schválena v roce 2016 – tisk 843, ve sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 256/2016 Sb.

(2) Např. v případě stavby D1 0136 Říkovice – Přerov podalo ŘSD žádost o změnu územního rozhodnutí 27. 3. 2017, ale stavební úřad v Přerově oznámil účastníkům řízení zahájení řízení až 4. 4. 2018. Celý rok tedy trvalo, než ŘSD odstranilo zjevné vady své žádosti. V úvodní části řízení se přitom žádný účastník vyjadřovat nemůže, komunikace probíhá pouze mezi žadatelem a úřadem.


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.