Podporují nás

Děkujeme všem, kteří činnost Zeleného kruhu podporují!

Program Stronger Roots

listopad 2023 – březen 2025

Projekt Životní prostředí – téma, která spojuje chce dosáhnout hned dvou cílů. Prvním cílem projektu je navázat soustavný dialog mezi členy Zeleného kruhu a Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj. Tyto resorty mají v gesci politiky, které jsou klíčové pro ochranu žp a změnu klimatu, a současně této oblasti nevěnují náležitou pozornost. Druhým cílem projektu je posílit síť Zeleného kruhu a její relevanci ve společnosti větším zapojením menších/mimopražských organizací do společných aktivit a přijetím nových členů.

 

 

Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu (financováno z Národního plánu obnovy)

listopad 2023 – říjen 2025

Cílem projektu Územní plánování – nástroj pro řešení klimatických výzev je posílit u angažované veřejnosti a zastupitelů praktické znalosti o tom, jak může územní plánování přispět k řešení klimatických výzev. Iniciovat a podpořit zájem veřejnosti a zastupitelů, aktivně se zapojit do přípravy územně plánovacích dokumentací a podkladů s cílem využít jich pro řešení klimatických výzev, zejména v oblasti adaptace. Projekt bude realizován formou vzdělávacích seminářů (on-line formou i osobními setkáními), dostirbucí vzdělávacích materiálů (psaných i audiovizuálních forem), a v omezeném rozsahu také s využitím individuálního poradenství.

 

Systematická spolupráce s MŽP

od 2023 do 2024

Rozvoj spolupráce mezi MŽP, Zeleným kruhem a členskými organizacemi na společných tématech.

Active Citizens Fund

březen 2020 – únor 2024

Projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Hlavní město Praha

podpora projektů skočila v roce 2023

Projekty vzdělávání veřejnosti, pořádání přednášek pro veřejnost a studenty pražských škol.

 

Nadace OSF

Nadace Open Society Fund – Advokačním fórem Nadace OSF byly poskytnuty konzultace v rámci projektu Nadace OSF “Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci”.