Nevládní organizace žádají vládu, aby řešení koronavirové krize spojila s úsilím o udržitelný rozvoj

Více než sto organizací sdružených v Klimatické koalici a Zeleném kruhu poslalo zástupcům vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu společné stanovisko, v němž apelují na důsledné plnění klimatických závazků České republiky jako nezbytné součásti ekonomické obnovy po koronavirové pandemii. Obě platformy sdružující nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí, lidskými právy či humanitární pomocí odmítají falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické krize. Požadují, aby obě krize byly řešeny najednou. Sloužit k tomu mají nové investiční nástroje v rámci Zelené dohody pro Evropu, které nabízejí potřebný hospodářský stimul a zároveň příležitost k urychlené transformaci k nízkouhlíkové ekonomice.

Ve společném stanovisku zástupkyně a zástupci neziskového sektoru připomínají, že se lidé tváří v tvář koronavirové hrozbě dokázali semknout, projevit vzájemnou solidaritu, řešit nedostatek ochranných pomůcek svépomocí a technickými inovacemi. Celkově se také citelně snížila spotřeba a polevil tlak na destrukci životního prostředí. Navrhují proto, aby ekonomická obnova po pandemii stála především na rozvoji čistých zdrojů energie, ekologické dopravy, či zavádění udržitelných a regenerativních postupů v péči o krajinu a zemědělskou půdu, a na dalších reformách zlepšujících stav přírody i kvality lidského života. Apelují rovněž na důležitost zachování demokratických principů, budování odolných a soběstačných komunit, či posilování důvěry mezi občany a státem. Naopak varují před slepým úsilím o záchranu neperspektivních a neekologických odvětví, k nimž patří např. letecký průmysl, či před snahou o hospodářský růst za každou cenu.

Podle neziskových organizací pandemie bolestně vyjevila potřebu připravenosti na nenadálé situace a nepostradatelnost veřejných institucí při jejich řešení. Této zkušenosti lze ve spojení s řešením současné krize využít v úsilí o udržitelný rozvoj společnosti a o ochranu klimatu. Doporučují proto voleným zástupcům, aby aktuální společenské atmosféry využili jakožto jedinečné příležitosti ke strukturálním reformám, které povedou k udržitelnému rozvoji, ochraně klimatu a prosperitě odpovědné k budoucím generacím. Odbornice a odborníci stojící za společným stanoviskem nabízejí své znalosti a zkušenosti ke společnému nacházení praktických řešení formou partnerského dialogu s veřejnou i soukromou sférou.

Michaela Pixová, Klimatická koalice: „Koronavirová pandemie není zdaleka jedinou krizí, které naše společnost bude muset čelit. Většina zemí EU si to uvědomuje a prosazují proto, aby se právě Zelená dohoda pro Evropu stala centrálním východiskem pro řešení současné situace. Česko by tento přístup mělo zaujmout také. Bez zdravých ekosystémů a stabilního klimatu nás žádná ekonomická prosperita nečeká.”  

Tomáš Jungwirth, Centrum pro dopravu a energetiku: „Nehraje se o nic menšího, než jak bude vypadat „nový normál”. Máme příležitost nastoupit cestu k udržitelné, klimaticky neutrální společnosti. Neměňme ji za snahu o zvyšování příjmů velkých firem za každou cenu.”

Petra Kolínská, Zelený kruh: „Nepodceňujme a neoslabujme účast veřejnosti na rozhodování a budujme instituce, které rozhodují transparentně a na základě dat a odbornosti.”

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí: „Zásadní modernizace energetiky s ukončením spalování uhlí a rozvojem využití domácích obnovitelných zdrojů, energeticky efektivních technologií a dalších chytrých řešení je cestou, jak restartovat hospodářství i srazit emise skleníkových plynů.”

Anna Kárníková, Hnutí DUHA: „Letošní historické sucho nám jasně signalizuje, že naše krajina potřebuje nápravu, právě teď je potřeba do ní vracet život. Jen zcela zásadní změna hospodaření v lesích a na zemědělské půdě zajistí spolehlivé dodávky místních potravin a dřeva i práci pro živnostníky a malé firmy, ale hlavně to nejdůležitější – zadržování vody a uchování životodárné půdy.

Jan Freidinger, Greenpeace: „Stejně jako hospodářský krach v roce 2008 bude tato krize formovat naši zemi pro nadcházející roky. V roce 2008 však vlády zachránily především ty nejsilnější, kteří si to vylobovali – banky a velké korporace. Obyčejní lidé a ochrana životního prostředí zůstaly na druhé koleji. Nesmíme znovu opakovat stejné chyby. Potřebujeme ekonomiku, která funguje pro všechny z nás i pro naši planetu a je schopna zajistit budoucnost dalším generacím.”

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica: „Využijme příležitosti ukončit praxi, kdy se staví či rekonstruuje hůře než v pasivním standardu. Pasivní budovy mají minimální spotřebu  na vytápění, což nejen snižuje závislost na fosilních palivech, ale je důležité i v situaci, kdy člověk přijde o příjem,  jak se leckomu letos stalo.  Jejich větrání potlačuje šíření respiračních chorob a dobře se v nich přežívají letní horka.  To vše  naplňuje pojem resilience, tak důležitý pro překonávání krizí.”

Stanovisko naleznete v příloze, nebo na stránkách Klimatické koalicehttps://bit.ly/2Yw6SLz

Kontakty:

Michaela Pixová, Klimatická koalice, michaela.pixova@klimatickakoalice.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, daniel.vondrous@zelenykruh.cz