Účast v poradních orgánech veřejné správy

Přehled zástupců Zeleného kruhu v (mezi)oborových pracovních skupinách a poradních orgánech/ komisích veřejné správy.

Zelený kruh zajišťuje nominaci svých zástupců do (mezi)oborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí veřejné správy za účelem prosazování veřejných zájmů v různých oblastech ochrany životního prostředí. Zástupci Zeleného kruhu v pracovních skupinách a poradních orgánech jsou povinni informovat o výstupech pracovních orgánů členy Platformy dle potřeby, min. však dvakrát ročně.

Medailonky zástupců si můžete přečíst zde.

Seznam byl aktualizován v květnu 2024.

Poradní orgány vlády
Rada vlády pro udržitelný rozvoj Jiří Dlouhý STUŽ
Jiří Koželouh Hnutí DUHA
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro vzdělávání Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy SEVER
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Karel Kříž ČSOP
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro socio-ekonomický rozvoj Roman Haken Centrum pro komunitní práci
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu Edvard Sequens Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Jiří Koželouh Hnutí DUHA
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Hana Korvasová Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
     
Výbor pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Yvonna Gaillyová ZO ČSOP Veronica
Ondřej Pašek Hnutí DUHA
Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy SEVER
RVNNO – Výbor pro biodiverzitu Jan Skalík Hnutí DUHA
Expertní skupina k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu Lenka Petrlík Mašková Arnika
Pracovní skupina k Sociálnímu klimatickému fondu pro oblast budovy Zuzana Vondrová CDE
Karel Polanecký (náhradník) Hnutí DUHA
     
Komise a pracovní skupiny při MŽP
Mezinárodní komise pro ochranu Labe Adam Losík Arnika
Monitorovací výbor operačního programu Spravedlivá transformace Zuzana Vondrová CDE
Monitorovací výbor Operačního programu životní prostředí Ivo Kropáček Hnutí DUHA
Platforma Modernizačního fondu Laura Otýpková Frank Bold Society
Platforma pro monitoring plnění Státní politiky životního prostředí životního prostředí Pavel Šremer STUŽ
Pracovní skupina Integrovaný registr znečišťování IRZ Jindřich Petrlík Arnika
Pracovní skupina k Národnímu programu snižování emisí ČR Jan Kozina Čisté nebe ops.
Pracovní skupina pro rozšiřování krajinných prvků v zemědělské krajině Jana Moravcová Beleco
Pracovní skupina pro rozšiřování krajinných prvků v zemědělské krajině Alžběta Procházková Beleco
Pracovní skupina pro rozšiřování krajinných prvků v zemědělské krajině Martin Rexa Hnutí DUHA
Pracovní skupina pro rozšiřování krajinných prvků v zemědělské krajině Václav Zámečník ČSO
Pracovní skupina k přípravě na provádění nařízení o obnově přírody (horizontální koordinační platforma) Vlastimil Karlík Arnika
Pracovní skupina k vyhlášce č. 415/2012 Sb. – Spalovací zdroje, paliva, tepelné zpracování odpadu Nikola Jelínek Arnika
Rada Národního centra pro toxické látky Jindřich Petrlík Arnika
Rada odpadového hospodářství Jan Habart CZ Biom
Meziresortní pracovní skupiny pro otázky ochrany klimatu Jan Freidinger Greenpeace
Hydrogeologická expertní skupina Adam Říčka Frank Bold
     
Komise a poradní orgány při MMR
Pracovní skupina pro rekodifikaci územního plánování Anna Vinklárková Arnika
     
Komise a poradní orgnány při MZE
Monitorovací výbor Strategický program Společné zemědělské politiky Martin Rexa Hnutí DUHA
     
Komise a poradní orgány při MPO
Monitorovací výbor Národního plánu obnovy Tereza Vohryzková Beleco z.s.
Ondřej Pašek Hnutí DUHA
Platforma pro strategii v oblasti energetiky a klimatu Jiří Koželouh Hnutí DUHA
Pracovní skupina k vyhodnocení potenciálních omezení výjimek z aplikace nejlepších dostupných technik pro LCP Jiří Koželouh Hnutí DUHA
     
Komise a poradní orgány při MZV
Česká komise pro UNESCO Jana Dlouhá STUŽ
     
Monitorovací výbory pro fondy EU
Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu Yvonna Gaillyová ZO ČSOP Veronica
Hlavní plánovací komise OP JAK Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy SEVER
Plánovací komise OP JAK pro prioritu 2 – Vzdělávání Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy SEVER
Monitorovací výbor operačního programu Jan Amos Komenský Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy SEVER
Monitorovací výbor operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnst (OP PIK) Jana Maussen CDE
Monitorovací výbor operačního programu Praha – pól růstu Miroslav Prokeš Prátelé přirody, z.s
Monitorovací výbor operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Jana Maussen CDE
OP ST – Tématická pracovní skupina 8: Trh práce Jiří Koželouh Hnutí DUHA
Tematická pracovní skupina pro specifické cíle 1.1 a 1.2 Operačního programu životní prostředí 2021 až 2027 Karel Polanecký Hnutí DUHA