Průzkum bariér pro realizaci adaptačních opatření v Praze

V rámci projektu “Adaptační opatření v Praze – co jim brání v realizaci” mapuje Zelený kruh překážky, které se vyskytují při přípravě a realizaci adaptačních opatření, a to s důrazem na oblast předpisů a systémových nastavení.

Projekt ukončen v roce 2022.

V rámci projektu “Adaptační opatření v Praze – co jim brání v realizaci” mapuje Zelený kruh překážky, které se vyskytují při přípravě a realizaci adaptačních opatření, a to s důrazem na oblast předpisů a systémových nastavení.

Hlavní cíle projektu:

  • Zmapování překážek, na které pražské městské části narážejí při realizaci adaptačních opatření 
  • Zajištění dat a informací pro Magistrát hlavního města Prahy využitelných při implementaci adaptační strategie či přípravě návrhů změn v legislativních předpisech
  • Poskytnutí inspirace a motivace úředníkům pražských městských částí pro realizaci konkrétních adaptačních opatření v jejich obvodech

Dílčí cíle projektu:

  • Zjištění slabých míst pro realizaci Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Projekt je rozdělen do několika fází:

  • Hloubkové rozhovory s pracovníky pražského magistrátu, pražských městských částí a městských společností.
  • Příprava a rozesílka on-line dotazníku, který vychází z poznatků z rozhovorů
  • Třídění a rozbor dat sebraných z dotazníku
  • Formulace doporučení, jakými způsoby je možné překážky pro realizaci adaptačních opatření v Praze odstranit nebo zmírnit.

Výstupy z hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření budou představeny zainteresovaným subjektům na samostatném semináři. Kromě výše uvedených aktivit budou v projektu pořádány vzdělávací webináře týkající se adaptačních opatření na změny klimatu.

Projekt je realizován od 10/2021 do 12/2022.

Projekt vznikl za podpory 2149287_643712_Praha_logohlavního města Prahy. Projekt je podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.