Měníme klima v legislativě

Naše společnost čelí projevům způsobeným změnami klimatu. Projekt Zeleného kruhu a jeho partnerů chce přispět k úspěšné adaptaci v rámci České republiky. Chceme napomoci tomu, aby reakce na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase.

Naše společnost čelí projevům způsobeným změnami klimatu. Projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města, který realizuje Zelený kruh a jeho partneři chce přispět k úspěšné adaptaci v rámci České republiky. Chceme napomoci tomu, aby reakce na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase.

Zastaralá legislativa prohlubuje negativní dopady změn klimatu a zhoršuje podmínky života ve městech a obcích. Zákony v oblasti životního prostředí jsou pod neustálým tlakem, naopak potřebné změny jsou pomalé, nedůsledné či dokonce protichůdné.

Ze širokého spektra témat a výzev jsme si vybrali oblast ADAPTACE na klimatické změny ve MĚSTECH A OBCÍCH. Cestu, po které jsme se rozhodli vydat, je cesta legislativních změn. Věříme, že dobře připravená pravidla a předpisy mohou pomoci SAMOSPRÁVÁM připravovat a realizovat projekty, které budou účinně předcházet projevům klimatické krize, jako je přehřívání měst, nedostatek vody či povodně, nevratný zábor zemědělské půdy či úbytek volné krajiny na okrajích měst.

Konkrétně se zaměřujeme na tyto cíle:

  • pravidla pro uzemní plánování a ekonomické nástroje motivují samosprávy a soukromé investory k přednostní zástavbě brownfieldů a ochraně dosud nezastavěných ploch
  • odborně nezávislé orgány ochrany přírody a různých složek životního prostředí mají silné kompetence
  • spolky a veřejnost jsou plnohodnotnými účastníky procesu přípravy územních a regulačních plánů a řízení o umístění stavby, pokud jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
  • obce mají silné pravomoci v územním plánování a v řízeních o umisťování staveb a mohou je využít ve prospěch adaptace na klimatickou změnu.
  • zákonné a podzákonné předpisy podporují naplňování cílů Adaptační strategie ČR

 

Změny v legislativě se neobejdou bez mapování problémů a bariér, diskuse s odborníky i širokou veřejností a zapojením všech, kterých se změna v předpisech týká. Spolupracujeme proto se zástupci samospráv, akademiky, neziskovými organizacemi a připravujeme pro tvůrce legislativy návrhy, které pomůžou zvládnout klimatickou změnu.

Realizátorem projektu je Zelený kruh. Partnery projektu jsou zpravodajský portál Aktuálně, sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanůNESEHNUTÍ BrnoČeská společnost pro právo životního prostředí, aliance Šance pro budovyNárodní síť Zdravých měst ČR a Národní síť Místních akčních skupin ČR.

Projekt probíhal v období březen 2020 – únor 2024.