poslední aktualizace dne 10. 12. 2020


Uhelná komise

Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu)

Richard Brabec (ministr životního prostředí)

David Koppitz (náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj)

Ondřej Landa (náměstek pro řízení sekce Právní a majetek státu, Ministerstvo financí)

Tomáš Svoboda (starosta Kynšperka nad Ohří, za Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Martin Štemberka (předseda Českého báňského úřadu)

Zdeněk Osner (předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů)

Daniel Beneš (generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a.s., za Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)

Rostislav Palička (předseda Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu, Českomoravská konfederace odborových svazů)

Jan Rovenský (vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR) – odstoupil dne 4. 12. 2020

Jiří Koželouh (vedoucí programu Energetika, klima a odpady Hnutí DUHA, za asociaci ekologických organizací Zelený kruh) – odstoupil dne 4. 12. 2020

Martin Klika (1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, zastupitel za ČSSD)

Jana Mračková Vildumetzová (hejtmanka Karlovarského kraje, poslankyně ANO)

Jakub Unucka (náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, krajský zastupitel za ODS)

Pavel Pustějovský (poslanec ANO, předseda Podvýboru pro energetiku, Hospodářský výbor PS PČR)

Jan Zahradník (poslanec ODS, místopředseda Výboru pro životní prostředí PSP ČR)

František Hrdlička (Ústav energetiky, Fakulta strojní, České vysoké učení technické))

Jiřina Jílková (ekonomka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Pracovní skupiny Uhelné komise

(aktuální složení)

1. PS pro stanovení harmonogramu útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu energetického mixu ČR a ochrany klimatu

Rámcový popis činnosti: Pracovní skupina by se měla zaměřit na sjednocení datové základny, dále na analýzu současného energetického mixu a na stanovení realistického odhadu jeho budoucího vývoje zejména se zaměřením na zdroje a využití hnědého a černého uhlí. Tento odhad by měl zohledňovat různý charakter spotřeby (elektrárny, teplárny, výtopny, sektor průmyslu, sektor domácností). V neposlední řadě by měly být stanoveny různé alternativy postupu uzavírání uhelných zdrojů v širším kontextu celkového vývoje energetického mixu a požadavků na ochranu klimatu a to včetně detailní analýzy dopadů (kupříkladu na energetickou bilanci ČR, emise skleníkových plynů atd.) Výstupem pracovní skupiny by mělo být stanovení harmonogramu útlumu využití uhlí.

Vedoucí:

Ing. et Ing. René Neděla (náměstek ministra průmyslu a obchodu)

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D. (ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP)

Složení:

Ing. Josef Godány (geolog, Česká geologická služba, za MŽP)

Ing. Luboš Pavlas (generální ředitel Seven Energy, a.s., za Svaz průmyslu a dopravy ČR), zástupce (Ing. Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a.s.)

Ing. Filip Dvořák (člen představenstva Hospodářské komory ČR)

Štěpán Chalupa (předseda Komory obnovitelných zdrojů energie)

Ing. Karel Polanecký (energetický expert Hnutí DUHA, za Zelený kruh)

RNDr. Jiří Koželouh (vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, člen Uhelné komise za Zelený kruh)

Rostislav Palička (předseda Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu, Českomoravská konfederace odborových svazů)

prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (Ústav energetiky, Fakulta strojní, České vysoké učení technické)

JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D. (právník a ekonom, Centrum pro otázky ŽP Univerzity Karlovy)

Ing. František Štěpánek (spolumajitel a generální ředitel Sokolovské uhelné, a.s., za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů), zástupce (Ing. Zdeněk Osner, předseda představenstva Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu)

Ing. Jakub Unucka (krajský zastupitel za ODS, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje)

Ing. Jiří Pöpperl (člen představenstva Sokolovské uhelné, a.s., za Karlovarský kraj)

doc. Ludmila Nováková (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, za Ústecký kraj)

RNDr. Jan Zahradník (poslanec ODS, za Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR)

Ing. Petr Pávek (poslanec STAN, za Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny PČR)

2. PS pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy

Rámcový popis činnosti: Náplň pracovní skupiny by se měla týkat zejména dvou základních oblastí:

  • stanovení základních pravidel pro útlum jednotlivých paliv a energetických zdrojů
  • nutné úpravy v oblasti legislativy

V rámci první oblasti by se činnost pracovní skupiny měla zaměřit na stanovení kritérií pro prioritizaci útlumu jednotlivých paliv a energetických zdrojů se zohledněním jejich charakteru (elektrárny, teplárny, výtopny); postup identifikace konkrétních zdrojů na základě těchto kritérií a stanovení kapacity nutné k dalšímu provozování (např. stabilita přenosové soustavy, energetická bezpečnost). S ohledem na druhou oblast činnosti by měly být identifikovány právní předpisy, do kterých lze zahrnout a legislativně upravit doporučení Uhelné komise (např. stanovení max. emisní intenzity pro jednotlivé roky, aj.); možná rizika spojená s těmito alternativami (např. riziko soudních sporů s provozovateli, ohrožení energetické bezpečnosti, aj.); kroky ke snížení těchto rizik (např. kompenzace pro provozovatele, zavedení strategické rezervy, aj.) a vypracován harmonogram pro přijetí nutných legislativních úprav/změn.

Vedoucí:

Ing. Daniel Beneš (generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a.s., za Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Jan Rovenský (vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR)

Složení:

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D. (ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP)

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. (ředitel Odboru hornictví MPO)

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (prezident Hospodářské komory ČR)

Ing. Martin Štemberka (předseda Českého báňského úřadu)

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (VŠB – Technická univerzita Ostrava, za Moravskoslezský kraj)

Mgr. Jan Mraček (člen představenstva Hospodářské komory ČR, předseda Sekce životního prostředí HK ČR, za Karlovarský kraj)    

Mgr. Kristína Šabová (Vedoucí sekce Odpovědná energie Frank Bold, za Zelený kruh)

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Ing. Vladimír Rouček (generální ředitel Vršanské uhelné, a.s. ze skupiny Seven Energy, a.s., za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů)

Mgr. Markéta Marinková (Odborový svaz hornictví, geologie a naftového průmyslu, Českomoravská konfederace odborových svazů)

Ing. Dana Balcarová (poslankyně České pirátské strany, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR)

Ing. Pavel Pustějovský (poslanec ANO, předseda Podvýboru pro energetiku, Hospodářský výbor PS PČR)

3. PS pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů

Rámcový popis činnosti: V návaznosti na diskuze a doporučení vzešlé z PS1 a PS2 (harmonogram útlumu těžby a nezbytná legislativní opatření)

1. připravit analytické podklady k socioekonomickým dopadům a dopadům majícím přímý či nepřímý vliv na možnosti místního rozvoje tří dotčených regionů, a to zejména s důrazem na:

  • oblast místní ekonomiky (restrukturalizace ekonomické základny, dopady na trh práce a migraci, požadavky na mobilitu atd.)
  • sociální strukturu a stabilizaci,
  • kvalitu života obyvatel,
  • územní rozvoj včetně využití potenciálu sanací a rekultivací.

2. Ve vazbě na implementaci vládní Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK (RE:START) a v úzké spolupráci s dotčenými kraji a klíčovými stakeholdery identifikovat časově a finančně vymezená podpůrná a rozvojová opatření s cílem eliminovat negativní dopady transformace energetiky a využít potenciálu souvisejících změn.

  • bude provedena důkladná rešerše všech dostupných analytických podkladů na evropské, národní i regionální úrovni, včetně výsledků výzkumných úkolů – v případě absence dat bude ve spolupráci s členy PS navrženo jejich doplnění (kvantitativní i kvalitativní),
  • bude posouzena možnost využití metodiky TIA (Territorial Impact Assesment),
  • budou diskutovány možné scénáře vývoje – optimální pak bude prezentován ve finálním materiálu předkládaném vládě.

Vedoucí:

Mgr. David Koppitz (náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj)

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová (hejtmanka Karlovarského kraje, poslankyně ANO)

Složení:

Bc. Gabriela Nekolová (národní manažerka strategie RE:START, za Ústecký kraj)

Jaromír Franta (předseda Sdružení odborových organizací Czech Coal Group, I. místopředseda odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu, Českomoravská konfederace odborových svazů)

Tomáš Vrbík (tajemník Úřadu Hospodářské komory České republiky)

Ing. Zuzana Vondrová (expertka na spravedlivou transformaci uhelných regionů, Centrum pro dopravu a energetiku, za Greenpeace ČR)

RNDr. Jiří Koželouh (vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, za Zelený kruh)

Mgr. Zdeněk Karásek (krajský zastupitel za ANO, předseda komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje, za Moravskoslezský kraj)  

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), zástupce (doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.)

Ing. Jan Czudek (generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren, a.s., za Svaz průmyslu a dopravy ČR), zástupce (Ing. Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., dříve ředitel vnějších vztahů v OKD, a.s.)

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. (generální ředitel a předseda představenstva Severočeských dolů, a.s., za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů)

Rostislav Palička (Odborový svaz hornictví, geologie a naftového průmyslu, Českomoravská konfederace odborových svazů)

Ing. Eva Fialová (poslankyně ANO, Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR)

Ing. Jan Bauer (poslanec ODS, Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny PČR)

Související články

Uhelná komise

Složení pracovních skupin Uhelné komise

Materiály ke stažení

Materiály, podklady a zápisy z jednání Uhelné komise v letech 2019 - 2020.