106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí

(platná znění z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon o svobodném přístupu k informacím jsme hodnotili v hlasování v letech 19992002.

K hlasování v roce 2002: Odstranění obstrukcí proti svobodě informací – senátní novela zákona o svobodném přístupu k informacím (tisk 9)

Hlasování 24, 6. schůze, 8.10.2002
Zákon na papíře stanoví, že každý má právo na svobodný přístup k úředním informacím. Ve skutečnosti jej úřady často obcházejí: například pod záminkou obchodního tajemství nebo tím, že požadují přemrštěné poplatky. Jindy zase utajují informace či dokumenty s vědomím, že je za to stejně nemůže postihnout žádná sankce, nebo skrývají informace o veřejně činných osobách. Často se obstrukce týkají ekologických informací nebo údajů o rozhodování, které má vážné dopady na zdraví či kvalitu života lidí. Novela, kterou navrhl Senát, měla tyto problémy vyřešit stanovením přesnějších pravidel. Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu na její zamítnutí. Novela byla zamítnuta, a to zejména hlasy ČSSD, ODS a KSČM.
Hlasování proti a zdržel se považujeme za prospěšné. 
Ze 169: A 155, N 7 Návrh na zamítnutí byl přijat.

Zákon o právu na informace o životním prostředí jsme hodnotili v hlasování k ratifikaci Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí v roce 2004 .

K hlasování o ratifikaci Aarhuské úmluvy:

Schválení ratifikace Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Úmluva požaduje, aby státy přijaly potřebná právní, administrativní a další opatření, která umožní ustanovení úmluvy naplňovat. Česká republika právní požadavky
splňuje a drobné odchylky budou postupně odstraňovány novelami příslušných zákonů. Proti návrhu hlasovali většinou poslanci ODS, několik jejích poslanců se
zdrželo hlasování. Ostatní poslanecké kluby byly většinou pro. Senát smlouvu schválil už v listopadu 2003. Hlasování pro považujeme za prospěšné.
30. schůze, 7. 4. 2004, hlasování č. 310
Ze 146 poslanců: A 96, N 31. Návrh byl přijat.

2012 – Ministerstvo vnitra připravuje novelu zákona o informacích. Jde o sloučení dvou stávajících zákonů upravujících poskytování informací (č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím a č. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí). Sjednocení procesu poskytování informací je spíše pozitivní. Řadu výhrad ale Zelený kruh vznáší k rozšíření okruhu výjimek umožňujících informace neposkytnout, ke komplikované proceduře zvyšující administrativní zátěž apod. Zároveň připomíná, že je nezbytné zachovat ustanovení o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) například ve formě „zbytkového“ zákona č. 123/1998 Sb., tedy tak, jak je nyní navrženo. 

Senát zákon 30.10.2005 projednal a s pozměňovacími návrhy vrátil do Poslanecké sněmovny, která jej odsouhlasila v poslanecké verzi.

Zákon byl 14.10.2005 schválen Poslaneckou sněmovnou. Zákon přes určitá vylepšení přináší i omezení v poskytování informací oproti nyní platné právní úpravě. Informace nebudou např. poskytovány z běžících řízení a v případě, že jsou chráněny autorským právem.

V září 2005 prošel zákon druhým čtením. Je navržena řada pozměňovacích návrhů, které mají zákon vylepšit.

2005 – Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny prošel prvním čtením vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 991). NNO mají výhrady zejména k vyloučení běžících správních řízení z povinnosti poskytovat informace a zavedení dalších byrokratických překážek pro poskytování informací.