183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Platné znění zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v letech 2001, 2004, a 2005.

K hlasování v roce 2005: Seškrtání občanských práv v zákoně o ochraně přírody a krajiny – vládní návrh zákona související s přijetím stavebního zákona (tisk 999)

Tentokrát s návrhem razantně seškrtat občanská práva na připomínkování povolení velkých staveb ve svém sousedství přišel Vlastimil Aubrecht (ČSSD). Změnu chtěl prosadit v rámci pozměňovacích návrhů k úplně jinému – stavebnímu – zákonu. Hlasování o pozměňovacím návrhu. 
Hlasování proti a zdržel se považujeme za žádoucí.
Ze 170 poslanců: A 76, N 66. Návrh nebyl přijat.

Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vládní návrh novely zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prošel v prosinci 2011 prvním čtením v poslanecké sněmovně ČR. K projednání byl určen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Druhé čtení návrhu proběhlo 8. června 2012, finální hlasování sněmovny se očekává 15. června.2012.

Zákon mj. upravuje účast veřejnosti na rozhodování v územních a stavebních řízeních, která je považována za jeden z významných nástrojů zajišťujících transparentnost rozhodování a předcházení korupci. Přesto ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) původně navrhovalo účast veřejnosti razantně omezit a ze stavebních řízení ji zcela vyloučit. Po jednání s ekologickými organizacemi, odborníky z Legislativní rady vlády i některými zákonodárci MMR svůj návrh přepracovalo tak, že tato občanská práva zůstala v principu zachována. 

Ekologické organizace přesto k návrhu mají nadále řadu vážných výhrad – občanská sdružení se podle něj již nebudou moci vyjadřovat k podmínkám následného provozu schválených staveb, nedořešené zůstalo odstraňování černých staveb se soudně zrušeným územním rozhodnutím apod. Asociace Zelený kruh proto připravila pozměňovací návrh, který tuto problematiku řeší. Byl předložen pod označením K1-K7.

Na druhé straně Hospodářský výbor sněmovny předložil pozměňovací návrh, aby občané směli vznášet připomínky pouze k vlivu projektů na vzhled krajiny, na chráněné druhy zvířat a rostlin či na veřejnou zeleň, nikoliv už k jejich vlivu na zdraví a kvalitu života lidí (pozměňovací návrh A31). V současné době stavební úřady přitom běžně uznávají připomínky týkající se prašnosti či hluku. Uvedený pozměňovací návrh by to zakázal. Navíc jde o novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny, která věcně nesouvisí s projednávaným vládním návrhem novely stavebního zákona – tedy o tzv. legislativní přílepek, o němž by podle Ústavního soudu poslanci vůbec neměli hlasovat.

Asociace Zelený kruh upozornila na tento nebezpečný návrh poslankyně a poslance. Zároveň kritizovala navržený legislativní přílepek, který by průmyslovým stavbám a skladištím udělil výjimku z povinnosti platit za zábor kvalitní zemědělské půdy (pozměňovací návrhy B39, G, H) a doporučila hlasovat také proti zrušení povinnosti hlavního města Prahy připravovat zásady územního rozvoje a konzultovat je s veřejností (pozměňovací návrhy CH1-CH2).

Asociace ekologických organizací Zelený kruh usiluje v rámci projektu „S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně?“o to, aby se veřejnost mohla i nadále vyjadřovat ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Spolupracuje přitom úzce se sdružením Arnika,Ateliérem pro životní prostředí, Ekologickým právním servisem, Hnutím Duhaa Nezávislým sociálně-ekologickým hnutím NESEHNUTÍ.

***********************************************************************************************

Původní komentář z roku 2007

Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (sněmovní tisk 998) prošel v červenci 2005 prvním čtením. K projednání byl určen pouze Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Při prvním čtení zaznělo velké množství navzájem protichůdných připomínek. NNO měly zásadní připomínky k omezení ochrany životního prostředí, omezení účasti veřejnosti a dotčených obcí v řízeních, pozdnímu zapojení veřejnosti do tvorby koncepčních materiálů a EIA.

K 30. 9. 2005 byly předány pozměňovací návrhy ekologických NNO Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a ŽP, které si můžete stáhnout zde, zdezde. NNO navrhovaly jehozamítnutí a pouze pro případ, že by zamítnutí nebylo akceptováno, předaly výše uvedené pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna zákon schválila a postoupila jej k projednání do Senátu. Pozměňovací návrh poslance Aubrechta, který měl výrazně omezit účast veřejnosti ve správních řízeních, poslanci neschválili.

Zákony projednal Senát a vrátil je s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna odsouhlasila na březnové schůzi 2006 senátní verzi stavebního a vyvlastňovacího zákona a na dubnové schůzi přehlasovala prezidenta, který odmítl podepsat vyvlastňovací zákon.

V červenci 2007 připravilo ministerstvo pro místní rozvoj novelu platného stavebního zákona (MMR). NNO včetně Zeleného kruhu měly k tomuto návrhu zásadní připomínky – viz analýzy Pavla Černohouse (AŽP)Luďka Šikoly (EPS) – týkající se především významného zásahu do uplatňování principu přednostního umisťování nových staveb do zastavěných území a rušení pětiletého období, během něhož mají města a obce povinnost aktualizovat územní plány podle nových pravidel. Novela stavebního zákona, kterou nakonec vláda přijala, nejproblematičtější body z hlediska ochrany krajiny neobsahuje. Vládní novela stavebního zákona byla dne 8. 11. 2007 doporučena Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj k dalšímu projednání PSP ČR.

Mezi projednáváním ve výborech a 2. čtení v PSP ČR se objevily poslanecké pozměňovací návrhy, které jednak prodlužovaly lhůty pro povinné vytváření územních plánů obcí, jednak nebezpečně upravovaly možnost stavět v nezastavěném území obcí bez územních plánů. Zatím o nich nedošlo k potřebné shodě a jejich projednání je proto odsunuto až na lednovou schůzi PSP ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá další komplexnější novelu stavebního zákona (cca do konce roku 2008). Zelený kruh podal připomínky k této novele.

Se stavební problematikou úzce souvisí i vyvlastňovací zákon, jehož novelizace je také předložena. Navrhovaná novela ruší automatické přiznání odkladného účinku v důsledku podání žaloby proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu (sněmovní tisk č. 330). Návrh na tuto novelizaci byl nakonec stažen z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Je ale možné předpokládat její znovupředložení bez její nejproblematičtější části – retroaktivní účinnosti i na odkladné účinky přiznané ještě před účinností této novelizace.