185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Platné znění zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v roce 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 a 2010.

K hlasování v roce 2010: Lepší legislativa v oblasti odpadů

Novela poslance Mencla, Böhnische, Dlouhého a Aubrechta k zákonu o odpadech 

Hlasování 363, 75. schůze, 19. 3. 2010, tisk 1031
Tzv. euronovela převádí do české legislativy některá důležitá opatření z evropských směrnic. Upřesňuje některé definice, stanoví, že recyklace má přednost před spalováním odpadků a to zase před skládkami. Dále určuje kriteria, při jejichž splnění je nakládání s odpadem považováno za energetické využití , podrobněji upravuje režim provozu a finančního zajištění skládek, jasněji vymezuje povinnosti výrobců při sběru autovraků a uvádí obecná opatření pro předcházení vzniku odpadů. Novela obsahuje pouze vybrané nekonfliktní body z připravovaného nového odpadového zákona. Neobsahuje tedy žádné z očekávaných klíčových opatření, která mají usnadnit třídění odpadu a podpořit recyklaci. 
Ze 139 přítomných „prospěšně“ hlasovalo 115, návrh BYL PŘIJAT

Dne 22.6.2006 nabyla účinnosti novela zákona  č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Poslanecký návrh novely zákona o odpadech (sněmovní tisk 1087), má zjednodušit nakládání s bioodpady v obcích a rozšířit počet tříd kompostů, podle jejich využití. Podle návrhu zákona komposty, které nesplní nejpřísnější normy pro zemědělské půdy, mohou být využity na nezemědělskou půdu. Vláda dala k návrhu zákona neutrální stanovisko. Ministr životního prostředí na základě interpelací NNO přislíbil, že část zákona zjednodušující nakládání s bioodpady bude v Parlamentu podporovat. Proti zákonu vystupují některé kraje, např. Jihomoravdský, které si v POH naplánovaly velké kompostárny a nehodí se jim, aby se obce o bioodpad staraly samy. O bioodpad bojují i spalovny, které by za jeho spalování chtěly brát dotace. 

Zákon schválila Poslanecká sněmovna na březnové schůzi a nyní ho projednávají výbory v Senátu. Poslanci neschválili pozměňovací návrhy, které navrhovaly jasně definovat spalovny odpadů jako zařízení k likvidaci a tím zabránit hrozícím dovozům odpadu.

Projednání novely v prvním čtení bylo zařazeno v návrhu na pořad listopadové schůze Poslanecké sněmovny, ta ji však nestačila projednat. Předpokládáme, že ji Poslanecká sněmovna projedná na příští schůzi, která začíná 24. ledna 2006.