Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu požadují, aby vláda bez zbytečných odkladů a v plném rozsahu svým usnesením potvrdila územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Současně vyslovují podporu záměru, aby byly výrazně zvýšeny odvody z těžby hnědého uhlí a výnos použit pro rekvalifikace a kompenzace stovkám horníků, které každý rok odcházejí z postupně utlumovaných dolů zejména na Ostravsku a v SZ Čechách. Žádají také vládu, aby předložila legislativní návrh na opravu chyby v zákoně, která brání státu v provedení odpisu zásob, jak ukládá usnesení vlády o územních limitech.

Zachovejme limity těžby stejně jako předchozí vlády

Územní ekologické limity těžby uhlí chrání lidi před ztrátou domova, poškozováním zdraví dalšími zplodinami a před ničením krajiny, kde žijí. Stanoveny byly v roce 1991 na základě kompromisní dohody krajů, obcí, těžařů a státu. V roce 2008 je bez navýšení dostupných zásob upravila a potvrdila Topolánkova vláda.

Prolomení limitů, byť částečné, by znamenalo rozbití společenské dohody dosažené začátkem 90. let. První demokraticky zvolená vláda v naší zemi po dlouhé době stanovila tyto limity, aby zabránila ničení naší země a současně aby poskytla národnímu hospodářství čas přizpůsobit se útlumu těžby. Když byly limity schváleny, nebylo zřejmé, jaká bude energetická situace v době, kdy bude uhlí v jejich mezích vyčerpáno. Dnes se stále zřetelněji ukazuje, že budoucnost patří obnovitelným zdrojům.

Současně se potvrdily obavy z toho, že spalování uhlí výrazně přispívá ke globálním změnám klimatu. Jakékoliv, i částečné, prolomení limitů by vedlo k obavám, že budou v budoucnu prolamovány i nadále, což by mělo za následek zvýšení ekonomické nejistoty v regionu již tak postiženém nepříznivými podmínkami pro rozvoj podnikání. Transformace regionu bude zpochybněna a investice by byly vážně ohroženy (jen ty s pobídkami CzechInvestu už vytvořily v regionu 23 tisíc pracovních míst).

Chceme-li se vyhnout tomuto scénáři, musí současná vláda bezodkladně potvrdit územní ekologické limity v plném rozsahu jasným usnesením. Programové prohlášení vlády slibuje občanům přijmout definitivní řešení v roce 2015. Učiní-li tak, zajistí Severočechům pokračování ochrany jejich domovů a tisíců pracovních míst přímo v ohroženém městě Horní Jiřetín, v průmyslové zóně v Záluží či hlubinném dole Centrum. Nezhorší se hlučnost a prašnost a ani negativní dopady klimatických změn působené spalováním uhlí. Zůstane zachována severočeská krajina a příroda pro život místních lidí. Nebudou zpochybněny základní právní jistoty v zemi a důvěryhodnost vlády.

Proto požadujeme

1. zachování územních ekologických limitů v plném rozsahu a odmítnutí finančně neudržitelné těžby

Sázka na další rozvoj uhelné energetiky je pro ČR nevýhodná nejen z enviromentálního, ale i z finančního hlediska. Vědecký konsenzus na tom, že spalování fosilních paliv způsobuje zkázonosné klimatické změny, a propočty vážných ekonomických dopadů těchto změn již vedly Evropskou unii k přijetí prvních opatření omezujících poptávku po energii z uhlí (v podobě emisních povolenek). EU také připravuje limity pro znečištění z uhelných elektráren a tepláren, které způsobuje jen v ČR desetimiliardové škody. Ať už budeme platit škody přímo (skrze dramaticky zdraženou uhelnou energii) nebo dál skrze daně a odvody na pokrytí škod, vzrůstající ekonomické zátěži se nevyhneme.

2. podporu perspektivních pracovních míst, rekvalifikaci a kompenzace horníkům ze zvýšených odvodů z těžby

Premiér Bohuslav Sobotka nedávno oznámil, že namísto prolomení limitů nabízí horníkům sociální fond financovaný ze zisků uhlobaronů. Takové řešení podporují také předsedové ANO, KDU-ČSL a TOP09. Zásadní je, aby zvýšení bylo dostatečné, například desetinásobné, jak navrhuje ministr financí Andrej Babiš. I tak by společnosti, které na těžbě a vývozu profitují, hradily jen nepatrný zlomek způsobených škod na životech a zdraví lidí, ničení krajiny, prohlubování dopadů klimatických změn apod.

3. opravu chyby v zákoně a odklad využití zásob uhlí

V usnesení o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí vláda přímo ukládá všem příslušným orgánům státní správy: „…za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob.“ Převedení uhlí za limity do nebilančních zásob by zajistilo jejich „zachování příštím generacím“ a splnilo tak úkol platné surovinové koncepce státu. Topolánkova vláda navrhla nezbytnou změnu legislativy, která spočívá v doplnění chybějící sankce za nedodání potřebných podkladů státním úřadům. Legislativní mezera totiž zaručuje beztrestnost těžařské společnosti, která odmítne podklady úřadům vydat. Severní energetická, a.s. (dříve Litvínovská uhelná, předtím MUS) tak bojkotuje odepsání zásob už 24 let. Příslušná změna horního zákona však dosud nebyla schválena. Současná vláda by měla tento legislativní dluh napravit.

Zásoby uhlí nemají zmizet za hranicemi, ale zůstat pro efektivnější využití v budoucnosti

Uhlí je cenná surovina dobře využitelná například v chemickém průmyslu. Proto surovinová koncepce ukládá její zachování pro příští generace. S využitím uhlí pro nejbližší dekády nepočítá ani schválená Aktualizace Státní energetické koncepce ČR, ta naopak počítá se snížením spotřeby hnědého uhlí o 73 procent. Každoročně totiž vyvážíme 16 milionů tun uhlí do zahraničí v podobě elektřiny, tj. pětkrát více než činí současná roční těžba celého dolu ČSA. V případě prolomení územních ekologických limitů by tedy pouze vzrostl export uhlí do zahraničí.  Stát by se neměl takto cenné suroviny zbavovat. Měl by dát přednost lidem – jejich životům, zdraví, domovům, krajině – před okamžitým ziskem několika uhlobaronů.

V Praze 6. srpna 2015


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org 

One thought on “Limity těžby”

Komentáře nejsou povoleny.