Besedy se studenty a veřejností o opatřeních k ochraně klimatu v Praze

V rámci projektu “O opatřeních k ochraně klimatu v Praze se studenty VŠ a pražskou veřejností” pořádá Zelený kruh besedy na pražských vysokých školách a besedy pro veřejnost na témata týkající se adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v Praze. 

V rámci projektu “O opatřeních k ochraně klimatu v Praze se studenty VŠ a pražskou veřejností” pořádá Zelený kruh besedy na pražských vysokých školách a besedy pro veřejnost na témata týkající se adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v Praze. 

Hlavní cíle projektu:

  • Informovat studenty vysokých škol o konkrétních opatřeních k ochraně klimatu v Praze prostřednictvím seminářů příslušných expertů, získat zpětnou vazbu a motivovat je k podpoře a účasti na realizaci opatření
  • Informovat veřejnost o konkrétních opatřeních k ochraně klimatu v Praze prostřednictvím diskusních večerů s experty a motivovat občany k podpoře a účasti na realizaci opatření

Dílčí cíle projektu:

  • Poskytnout studentům pražských vysokých škol lepší orientaci v ochraně klimatu a podpořit tak mezioborové vzdělávání
  • Navázat novou spolupráci mezi Zeleným kruhem, jeho členskými organizacemi a pražskými vysokými školami

Přednášky jsou realizovány na tato témata:

  • Praha cirkulární?

Modul specificky popíše principy cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství), legislativní cíle a opatření Prahy v prevenci vzniku odpadů (včetně odpovědného zadávání veřejných zakázek či zřizování re-use center) a v recyklaci odpadů. Popíše očekávané dopady opatření, možné překážky realizace atp.  

  • Udržitelná energie v Praze?

Modul specificky popíše rozdíl mezi očekávaným vývojem energetiky v ČR do roku 2030 a klimatickým závazkem Prahy. Uvede hlavní opatření v oblasti úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, která v této oblasti Praha zavádí, a jejich dopady, možné překážky realizace atp.

  • Praha nepřehřátá, nevysušená, adaptovaná?

Modul specificky popíše hlavní opatření pro plnění klimatického závazku Prahy v oblasti adaptace na klima v urbanizovaných částech města. Rozvede koncept rozšiřování a koordinace modrozelené infrastruktury, zejména ozeleňování budov a veřejných prostranství, zachytávání dešťové vody, využití šedé vody, evidenci a řešení hotspotů. Popíše dopady a překážky realizace.

  •  Praha otevřená a spolupracující?

Modul se bude věnovat příležitostem a překážkám pro zapojování veřejnosti do rozhodování o udržitelném rozvoji Prahy a jejích městských částí, o dopadech stavebních projektů na životní prostředí. Zhodnotí možnosti a potřebu zapojení Pražanů do plnění klimatického závazku Prahy.  Popíše dopady a překážky realizace.

Projekt je realizován od 07/2021 do 12/2022. 

Projekt vznikl za podpory 2149287_643712_Praha_logohlavního města Prahy.