Konec uhlí v Praze – Zelený kruh vítá první krok pražského zastupitelstva

Zelený kruh považuje včerejší hlasování zastupitelstva hlavního města o vyhlášce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích, za prospěšný krok, který pomůže snížit vysoké znečištění ovzduší v Praze a zlepší kvalitu života zejména v okrajových částech města. Vyhláška zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks v kamnech a kotlích dvou nejhorších emisních tříd. Nová pravidla budou účinná od 1. října 2020.

 „Přístup Prahy v této oblasti považujeme za pozitivní příklad i pro další města a obce. Zároveň s ohledem na neutěšenou situaci kolem znečištění ovzduší považujeme za důležité, aby samosprávy získaly větší pravomoci pro  regulaci spalování uhlí na svém území. Místní radnice nejlépe vědí, nakolik je trápí znečištění ovzduší a nakolik je potřebné zpřísnit podmínky pro vytápění domácností. Současný zákon o ochraně ovzduší jim ale tuto pravomoc dává pouze ve velmi omezené míře,“ komentuje novou vyhlášku Prahy Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Podle kvalifikovaných odhadů se vyhláška dotkne stovek domácností. Dopad na zlepšení situace však bude významný, neboť dopad emisně nevyhovujících kotlů (např. na území menší městské části) na místní kvalitu ovzduší v topné sezóně je znatelný.

Důvodová zpráva ke schválené vyhlášce uvádí, že více než 69 % území Prahy je dlouhodobě zasaženo alespoň v jednom z parametrů znečištění ovzduší nadlimitními hodnotami a vytápění domácností představuje hlavní zdroj emisí benzo[a]pyrenu s podílem 90,4 % na celkových emisích této látky. Hlavní příčinu takto vysokého podílu lze spatřovat ve spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů.

Možnost vydat vyhlášku vychází z nedávné novely zákona o ochraně ovzduší. Obecně závaznou vyhláškou lze zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv ještě před 1. 9. 2022; tj. před datem, kterým bude ze zákona zakázáno spalovat pevná paliva v kotlích 1. a 2. emisní třídy, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším).

Praha díky nové vyhlášce jako první omezuje vytápění uhlím v kamnech. Vzhledem k nízkému počtu domácností, které využívají tento způsob vytápění, i k tomu, že se často jedná o významné lokální zdroje znečištění, by zákaz měl být doprovázen dotačním programem podporujícím náhradu čistším zdrojem. Majitelé kamen totiž nemohou být příjemci kotlíkových dotací.