Ekologické a rozvojové organizace vyzvaly politické strany a hnutí, aby řešení klimatické a environmentální krize zařadily mezi své nejvyšší priority

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu a Klimatické koalice


Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Klimatická koalice ekologických a rozvojových organizací, jež dohromady sdružují více než 100 českých organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a klimatu, zaslaly představitelům a představitelkám politických stran a hnutí dopis, ve kterém je vyzývají k zařazení řešení klimatické a environmentální krize mezi své nejvyšší priority. Vzhledem k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR letos v říjnu upozorňují politické strany, že odkládání řešení závažných problémů spojených s oteplováním, vysychající krajinou a poklesem biodiverzity je krajně nebezpečné. „Bez zdravého a bezpečného životního prostředí nemůžeme vyřešit ani žádné další problémy,” stojí ve výzvě, kterou obdrželo celkem 27 politických stran se zastoupením v parlamentu či v některém z krajů.

Přestože svět je aktuálně zaměstnán především zaváděním opatření pro bezprostřední ochranu zdraví lidí, a v brzké době se bude vyrovnávat také s ekonomickou recesí způsobenou nemocí Covid-19, klimatická i environmentální krize se dále prohlubují a ohrožují bezpečný život lidstva na naší planetě. Globálně jsou nyní zaváděna opatření pro snižování emisí, jejichž produkce klimatickou krizi způsobuje, a pro překonávání jejích následků i posílení biodiverzity a odolnosti krajiny. Česko by v tomto trendu nemělo stát stranou.

„Na české politické scéně zatím stále schází výrazné osobnosti, které by se aktivně ujímaly vedoucí role ve vyvedení naší země z ekologické a klimatické krize. Evropská unie nám přitom dává k dispozici finance umožňující přechod na nízkouhlíkové a udržitelné hospodářství, který zároveň bude stimulem pro evropskou ekonomiku. Tyto prostředky nesmíme vyhodit za zbytečné a neefektivní projekty, nebo je přednostně přerozdělovat největším znečišťovatelům. Vyzýváme proto političky a politiky k mnohem aktivnějšímu úsilí o zlepšování odolnosti naší krajiny na následky klimatické krize, a snižování emisí skleníkových plynů, jejichž produkcí se krize jen dál prohlubuje. Nyní víc než kdy jindy potřebujeme, aby naší zemi vedli lidé schopní ji nasměrovat k perspektivním odvětvím a modernizaci, které přestanou být bezohledné vůči budoucnosti mladých generací,” vysvětluje Michaela Pixová z Klimatické koalice smysl zaslané výzvy. 

Zelený kruh a Klimatická koalice k dopisu určeném politickým stranám a hnutím připojili seznam konkrétních návrhů opatření v klíčových oblastech. K těm hlavní patří především:

  • ukončení těžby a spalování uhlí do roku 2030
  • podpora rozvoje domácích čistých obnovitelných zdrojů energie, ne nejistého jaderného reaktoru
  • změna zemědělských a lesnických dotací tak, aby motivovaly k udržitelnému hospodaření, ochraně půdy, zadržování vody, produkci zdravých potravin a adaptaci na změnu klimatu
  • důslednější a efektivnější ochrana přírody a rozšiřování chráněných území reagující na alarmující úbytek biodiverzity a narušené přirozené funkce krajiny

V dopise zaslaném budoucím kandidátkám a kandidátům do Poslanecké sněmovny ekologové upozorňují, že zavádění navrhovaných opatření bude vyžadovat nalezení konsensu, zapojení veškerých dostupných sil a prostředků, a širokou spolupráci. Při věcné obhajobě i následné realizaci navrhovaných opatření poličkám a politikům nabídli svou spolupráci.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA dodal: „Nová vláda a Poslanecká sněmovna budou mít jako jeden z důležitých úkolů připravit plán co nejrychlejšího odklonu Česka od uhlí a přechodu na obnovitelné zdroje, ať už současná vláda schválí konec uhlí na rok 2038 nebo 2033.  Vědci doporučují skončit s uhlím kolem roku 2030, abychom měli šanci splnit cíl Pařížské klimatické dohody. Navíc ekonomický výhled uhelné ekonomiky je špatný, spalování uhlí nejspíš bude po roce 2030 ztrátové. A evropské peníze na transformaci uhelných regionů jsou k dispozici nyní. Pokud proces rychle neodstartuje tato a příští vláda, tak ta další už to nestihne.”

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu řekl: „Modernizaci našeho hospodářství směrem k udržitelnému rozvoji nedokáží zajistit politici sami. Proto jim ekologické organizace nabízejí návrhy konkrétních opatření a pomoc s jejich realizací. V kritické situaci nás naše země potřebuje všechny.”

Jan Skalík z Hnutí DUHA řekl: „Letos se rozhodne o 200 miliardách, které Evropská unie pošle do české krajiny v následujících sedmi letech. Politici by se měli zasadit o to, aby tyto peníze nepodporovaly další rozpad pestrosti života, ale aby podpořily proměnu našeho lesnictví a zemědělství na trvale udržitelné a skutečně zdravé. Je potřeba postupně, ale zcela zásadně proměnit způsob, jakým se do naší krajiny peníze dostávají, aby nevedly k její další destrukci.”

Kontakt pro média

Michaela Pixová, Klimatická koalice: michaela.pixova@klimatickakoalice.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh: daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Příloha: Text dopisu „Pojďme společně bránit naše klima, přírodu a životní prostředí“.


Na výzvě jsme spolupracovali v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.