Ekologická politika vlády: 3 splněné závazky, 8 nesplněných a 8 částečně splněných

 
společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Zeleného kruhu

NEZÁVISLÝ POHLED NA DNEŠNÍ SEBEHODNOCENÍ VLÁDY, KTERÉ JE JEN PREZENTACÍ ÚSPĚCHŮ

Ekologická politika současné vlády nebyla propadák, ale k naprosto pozitivnímu obrázku v sebehodnocení předloženém premiérem Sobotkou dnešnímu zasedání vlády má přece jen hodně daleko. Vláda nesplnila téměř polovinu svých závazků, v oblasti životního prostředí tedy nelze mluvit o velkém úspěchu. Navíc v některých zásadních věcech postupovala opačně, než slíbila. Výsledkem jsou i nižší recyklační cíle nebo zrušená občanská práva v oblasti životního prostředí.

Výsledky analýzy, která se opírá o podrobné hodnocení ekologické politiky vlády [1] zveřejněné před dvěma týdny ukazují, že vláda úplně naplnila jen 3 z 19 ekologických závazků. Dalších 8 naplnila pouze částečně a v 8 případech úplně selhala. Zejména ANO a ČSSD, které jsou zodpovědné za tato největší selhání, tím výrazně snížily věrohodnost svých volebních slibů.  

Dokument s názvem “Zpráva vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 2014–2017”, který dnes projedná vláda, ve skutečnosti nepojednává o plnění jednotlivých bodů programového prohlášení, ale o prezentaci úspěchů vlády. Nesplněné body vládního programu opomíjí. Proto ekologické organizace nezávisle zhodnotily plnění programového prohlášení vlády v oblasti životního prostředí, energetiky a ochrany přírody. Na rozdíl od premiéra analyzovaly výsledky bod po bodu, bez snahy ukázat vládu v co nejlepším světle. Zároveň uznávají úspěchy (včetně částečných), kterých vláda v této oblasti dosáhla. Nakonec řada.z nich byla možná i díky práci ekologických organizací.

Kompletní výsledky najdete níže v příloze této tiskové zprávy.

Úspěšné plnění bodů programu vlády v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a energetiky nastalo v případě čerpání fondů EU na tuto oblast, zejména zateplování budov a výměnu starých uhelných kotlů. 

Naopak zásadním neúspěchem v plnění vládních závazků bylo neprosazení nového odpadového zákona a naopak snížení (!) cílů pro recyklaci odpadů. V rozporu se svým slibem, že neomezí práva občanů, podpořily ČSSD a ANO poslanecký návrh na zrušení práv občanů připomínkovat vliv staveb či těžby na jejich okolí a přírodu.

Vláda selhala také ve dvou koncepčních závazcích. Prvním bylo připravit antifosilní zákon, který by nastavil předvídatelné prostředí pro inovace a snižování nebezpečné závislosti na uhlí, ropě a zemním plynu a vedl k zásadní proměně energetiky a ekonomiky. Připravená analýza neprokázala negativní dopady na konkurenceschopnost a naopak označila snižování emisí dle zákona jako příležitost pro energetickou bezpečnost, nárůst pracovních míst i mezd v energetice a potenciálně i růst ekonomiky díky domácím investicím. 

Druhým závazkem bylo reformovat státní lesy ve prospěch zvýšení zaměstnanosti na venkově a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu. Vláda nezvládla připravit novelu lesního zákona a ministr zemědělství se nepochopitelně brání i tlaku průmyslu, který požaduje ekologičtější hospodaření v lesích. Hodnocení však může ještě do voleb zvrátit – pokud rozhodne o certifikaci státních lesů certifikátem FSC, který požaduje přírodě blízké hospodaření a zapojení místních firem a podnikatelů. 

Částečné úspěchy v plnění svých závazků vláda dosáhla v odklonu ekonomiky od uhlí a rozběhnutí restrukturalizace krajů postižených jeho těžbou. Oproti slibům zde však výrazně chybí tlak na zlepšení životního prostředí. Vláda správně rozhodla o zachování limitů na velkolomu Československé armády, kde chrání domovy lidí a brání vytěžení 750 milionů tun uhlí. Naopak selháním bylo zbytečné prolomení limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina (nicméně to, jestli zde skutečně dojde k těžbě za původními limity, je otázka rychlosti rozvoje čisté energetiky).

Další částečný úspěch vláda dosáhla v problematice sucha. Strategii máme, ale z konkrétních úkolů původně navržených MŽP bylo na základně tlaku zejména ministerstva zemědělství vypuštěno ozdravení českých lesů i přísnější ochrana půdy před erozí a u revitalizace řek zmizel údaj, kolik kilometrů má být revitalizováno. Hrozí také stavba betonových přehrad, které by ničily krajinu a zadržování vody pomohly méně než přírodě blízká opatření (revitalizace řek a mokřadů, ochrana lužních lesů atp.).

Vláda také dosáhla jednoho úspěchu, který v programu vůbec neměla. Jde o lepší pravidla pro ochranu divoké přírody v národních parcích. Je to však ekologický úspěch zejména poslanecké sněmovny, nebyl by totiž možný bez části opozice (zejména při přehlasovávání destruktivního senátního návrhu a veta prezidenta republiky chyběla vládě řada vlastních poslanců, kteří se přidali na stranu odpůrců národních parků). Úspěch by nebyl možný zejména bez vědců, místních spolků z národních parků, ekologických organizací v čele s Hnutím DUHA a desítek tisíc lidí, kteří vyzývali poslance, aby schválili kvalitní verzi novely [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Nezávislý pohled ekologických organizací – na rozdíl od premiérova sebehodnocení vlády, které jen vyzdvihuje úspěchy a pomíjí nedostatky  – ukazuje, že v ekologické politice úplně vláda splnila jen 3 své závazky, byť dalších 8 závazků alespoň částečně, ale v 8 případech selhala nebo konala úplně opačně, než slíbila. Koncepčním – byť jen částečným – úspěchem v plnění vládního programu, je nasměrování ekonomiky od uhlí a rozběhnutí restrukturalizace krajů postižených těžbou uhlí. Naopak selháním je nepředložený antifosilní, odpadový a lesní zákon. Snaha zrychlit povolovací procesy při stavbách selhala a vláda přitom dokonce pošlapala slib, že neomezí práva občanů.”


Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Vláda nesplnila polovinu svých závazků, v oblasti životního prostředí tedy nelze mluvit o úspěchu. Navíc ale v zásadních věcech postupovala opačně, než slíbila. Výsledkem jsou nižší recyklační cíle nebo zrušená občanská práva v oblasti životního prostředí. Zejména ANO a ČSSD, které jsou zodpovědné za tato největší selhání, tím výrazně snížily věrohodnost svých dalších volebních slibů.”  

Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068daniel.vondrous@zelenykruh.cz 
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/hodnocenivlady
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cisty-vzduch-zdrave-lesy-obcanska-prava-pro-ochranu-prirody-zivotniho-prostredi-jen-pokud

[2] https://www.zachranmenarodniparky.cz/

Příloha:

Ekologické závazky programového prohlášení a výsledky v jejich plnění

 
 ZÁVAZEK: Vláda zajistí podmínky pro maximální využití finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 na smysluplné projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí v České republice. Vláda se zasadí o zjednodušení podmínek a odstranění zbytečné byrokracie při čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí v novém programovém období 2014–2020 s cílem minimalizovat rizika ztrát čerpání.
VÝSLEDEK: SPLNĚNO
 
ZÁVAZEK: Vláda připraví novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle evropských standardů s cílem nastavení jasných pravidel a lhůt v rámci tohoto procesu.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Novela byla schválena, ale bezdůvodně omezila rozsah staveb a záměrů, které může připomínkovat veřejnost.
 
ZÁVAZEK: Vláda rozhodne o efektivním, jednotném a jednoduchém systému regulace v oblasti vodovodů a kanalizací, např. formou ustavení centrálního regulátora v této oblasti v rámci Energetického regulačního úřadu.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
 
ZÁVAZEK: Vláda zajistí dostatečné finanční prostředky, které prostřednictvím programu Nová zelená úsporám umožní pokračování programu zateplování veřejných i soukromých budov, a přispěje tak k rozvoji stavebnictví a vytvoření mnoha tisíc pracovních míst.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Vláda na jednu stranu udržela solidní fungování programu a pravidla zlepšila. Prostředky plynoucí do programu mohla zvýšit novelou zákona o obchodování s emisními povolenkami, který nyní do Nové zelené úsporám směřuje jen část výnosů z obchodování, to však neudělala.
 
ZÁVAZEK: Vláda připraví realizaci Zeleného programu v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj), na jehož podobě se budou podílet kromě státu také města a obce i významné podnikatelské subjekty. Vláda přitom využije v maximální míře i přeshraniční spolupráci a spolupráci na úrovni Evropské unie.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Vláda schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, navržený ministerstvem pro místní rozvoj. První z navazujících akčních plánů pro restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, přináší konkrétní projekty pro odklon Ústeckého (a Karlovarského) kraje od těžby uhlí. Týkají se například podpory vědy a výzkumu či moderního průmyslu. Ekologické organizace schválení uvítaly, již před deseti lety takové směřování navrhovaly. Akční plán však málo zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí. To je nutnou podmínkou pro udržení vzdělaných lidí a sociální i ekonomické prosperity. 
 
ZÁVAZEK: Vláda připraví návrh zákona o snižování závislosti České republiky na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost České republiky.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: Hlavním selháním vlády (a zejména ministra životního prostředí Brabce) v této oblasti je, že ani nepředložila slibovaný antifosilní zákon, byť připravená analýza neprokázala negativní dopady na konkurenceschopnost, a naopak označila snižování emisí dle zákona jako příležitost pro energetickou bezpečnost, nárůst pracovních míst i mezd v energetice a potenciálně i růst ekonomiky díky domácím investicím. Více na: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/antifosilni-zakon-bezpecnejsi-efektivnejsi-cistsi-energetika-take-o-14-000-pracovnich-mist
 
ZÁVAZEK: Vláda podpoří pokračování modernizace individuálních topenišť (tzv. kotlíkové dotace).
VÝSLEDEK: SPLNĚNO
KOMENTÁŘ: http://hnutiduha.cz/aktualne/soumrak-uhelnych-kotlu-zacal-vycisteni-smogu-da-vsak-jeste-spoustu-prace
 
ZÁVAZEK: Vláda neumožní další průzkum a následnou těžbu zlata ani pokračování průzkumu a následnou těžbu břidlicových plynů na území České republiky.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Vláda těžbu neumožnila, ale neprosadila úplný zákaz nebezpečného hydraulického štěpení, které se používá pro těžbu břidlicových plynů.
 
ZÁVAZEK: Vláda připraví do poloviny roku 2016 novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických, na úroveň vyspělých evropských zemí.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: MŽP zákon nezvládlo předložit, a naopak stihlo prosadit nový Plán odpadového hospodářství ČR, který snižuje (!) cíl pro recyklaci odpadů, a jde tedy přímo proti programovému prohlášení. Pozitivní je uzákonění zákazu skládkování směsného komunálního odpadu, avšak současné nastavení preferuje přesun do spaloven místo recyklace. To je škodlivé ekologicky i ekonomicky. Snaha MŽP otevřít cestu novým spalovnám odpadů byla naštěstí neúspěšná – Evropská komise potvrdila, že spalovny v ČR (kde je nízká recyklace) platit nebude. Odpovědnost nese zejména ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).
 
ZÁVAZEK: Vláda podpoří programy prevence vzniku odpadů a vytvoří systém pobídek a poplatků, které podpoří motivaci občanů k třídění odpadu.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: MŽP nezvládlo předložit odpadový zákon, který by tyto programy a systém poplatků nastartoval. Naopak stihlo prosadit nový Plán odpadového hospodářství ČR, který snižuje (!) cíl pro recyklaci odpadů, a jde tedy přímo proti programovému prohlášení. Pozitivní je uzákonění zákazu skládkování směsného komunálního odpadu, avšak současné nastavení preferuje přesun do spaloven místo recyklace. To je škodlivé ekologicky  i ekonomicky. Snaha MŽP otevřít cestu novým spalovnám odpadů byla naštěstí neúspěšná – Evropská komise potvrdila, že spalovny v ČR (kde je nízká recyklace) platit nebude. Odpovědnost nese zejména ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).
 
ZÁVAZEK: Vláda připraví do poloviny roku 2016 Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu v České republice včetně konkrétních projektů zadržování vody v krajině, revitalizací vodních toků a údolních niv, důsledné ochrany spodních vod atd.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Strategii máme, ale z konkrétních úkolů původně navržených MŽP bylo na základně tlaku zejména Ministerstva zemědělství vypuštěno ozdravení českých lesů i přísnější ochrana půdy před erozí a u revitalizace řek zmizel údaj, kolik kilometrů má být revitalizováno. Hrozí také stavba betonových přehrad, které by ničily krajinu a zadržování vody pomohly méně než přírodě blízká opatření (revitalizace řek a mokřadů, ochrana lužních lesů atp.). Za posun správným směrem vděčíme zejména Ministerstvu životního prostředí pod vedením Richarda Brabce. Odpovědnost za absenci některých důležitých řešení a prosazování přehrad nese zejména ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), ale také ministr životního prostředí Brabec za to, že tlaku ustoupil.
 
ZÁVAZEK: Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí a zasadí se o posílení ekologické výchovy ve školách.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: Novela stavebního zákona bere lidem právo účastnit se prostřednictvím svých spolků územních a stavebních řízení. Odpovědnost nese zejména ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO), poslanci Foldyna a Adámek (ČSSD), kteří navrhli hlavní škrty občanských práv, a ČSSD s ANO, neboť pro výslednou novelu hlasovaly, i když výslovně porušily programové prohlášení vlády a slib daný občanům. Další zhoršení zařídil ministr životního prostředí Brabec (ANO), který prosadil novelu zákona o EIA. Ta dále omezila rozsah záměrů a staveb, které mohou občané připomínkovat. Vláda také odsunula do dalšího volebního období přijetí zákona o zapojení obcí do vyhledávání hlubinného úložiště, čímž spolu s netransparentním postupem Správy úložišť radioaktivních odpadů nadále blokuje pokrok v řešení problému jaderných odpadů.
 
ZÁVAZEK: Vláda učiní kroky ke změně hospodářské politiky Lesů České republiky, s. p., ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: Vláda Bohuslava Sobotky obrat neprosadila, a to přesto, že právě ČSSD měla v programu konkrétní představy, jak zlepšit lesní zákon i hospodářskou politiku Lesů ČR. Hlavní odpovědnost nese ovšem ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hodnocení však může ještě do voleb zvrátit – pokud rozhodne o certifikaci státních lesů certifikátem FSC, který požaduje přírodě blízké hospodaření a zapojení místních firem a podnikatelů.

ZÁVAZEK: Vláda posílí ochranu kvalitní orné půdy a půdního fondu.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Zlepšení ochrany půdy v praxi vláda neprosadila. Prosadila sice v novele zákona přísnější podmínky pro ochranu půdy před erozí, což je ale podmíněno schválením příslušné vyhlášky. Na té se ministři shodli, ale zatím její vydání zdržuje odpor velkých zemědělských firem. Navíc vláda zhoršila a připustila další zhoršení ochrany půdy před zástavbou, které prosadili zákonodárci.
 
ZÁVAZEK: Vláda podpoří modernizaci průmyslu tak, aby docházelo ke snižování jeho energetické náročnosti.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: Energetická náročnost našeho průmyslu (a zároveň čerpání fondů EU na její snížení) je nadále jedna z hlavních hrozeb pro českou ekonomiku.
 
ZÁVAZEK: Vláda zajistí aktualizaci Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
KOMENTÁŘ: Oba strategické dokumenty máme. Vláda sice prosadila Státní energetickou koncepci ČR, která předpokládá výrazné snížení závislosti na uhlí, ale konkrétní úkoly k tomu směřující se prosadit nepodařilo (například penalizaci za plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách nebo vyšší zdanění fosilních paliv). Energetická koncepce podceňuje roli úspor energie a obnovitelných zdrojů a naproti tomu sází na rozvoj jaderné energie. Surovinová politika ČR přijatá vládou potvrdila odklon energetiky od uhlí a z jejího návrhu byly vyškrtnuty spekulace o znovuzavedení vyvlastňování kvůli těžbě.
 
ZÁVAZEK: Vláda zajistí energetickou bezpečnost státu, odolnost proti rozsáhlým poruchám a výpadkům dodávek energií a udržitelnou energetiku. Bude proto usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a udržení vysoké bezpečnosti dodávek energie při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika, a především pak zpracovatelský průmysl byly konkurenceschopné.
VÝSLEDEK: NESPLNĚNO
KOMENTÁŘ: Kvůli absenci rozumné podpory stagnuje rozvoj velmi slibné větrné energetiky, která je hlavním klíčem k energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Vláda jednoznačně neodmítla dotovat nové jaderné reaktory. Odmítla sice přislíbit pevné výkupní ceny elektřiny z nových jaderných reaktorů v Temelíně, které by na desítky let zatížily účty spotřebitelů nebo státní rozpočet, avšak ke konci volebního období se vrátila k hledání cest, jak podpořit ekonomicky neudržitelný projekt nových jaderných reaktorů.
 
ZÁVAZEK: Současně vláda zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů.
VÝSLEDEK: ANO, ALE
Vláda správně rozhodla o zachování limitů na velkolomu Československé armády, kde chrání domovy lidí a brání vytěžení 750 milionů tun uhlí. Naopak selháním bylo zbytečné prolomení limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina (nicméně to, jestli zde skutečně dojde k těžbě za původními limity, je otázka rychlosti rozvoje čisté energetiky). Příznivě hodnotíme, že vláda zavedla speciální dávky pro odcházející horníky a rozjela program restrukturalizace krajů postižených těžbou uhlí. Naopak se kvůli odporu ČSSD neprosadil návrh ministra financí Andreje Babiše (ANO) na adekvátní zvýšení odvodů, které stát dostává od těžařů za to, že mohou těžit státní uhlí. Z 1,5 % došlo ke zvýšení odvodů pouze na 3 % místo navrhovaných 15 %. Surovinová politika ČR přijatá vládou potvrdila odklon energetiky od uhlí a z jejího návrhu byly vyškrtnuty spekulace o znovuzavedení vyvlastňování kvůli těžbě.
 
ZÁVAZEK: Vláda bude podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov s pozitivním vlivem na energetickou bilanci České republiky. Podpoří proto jejich masivní zateplování a využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů.
VÝSLEDEK: SPLNĚNO