Zástupci ve výborech a komisích

Prosazujeme zájmy oborové platformy

Zelený kruh zajišťuje nominaci svých zástupců do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády za účelem prosazování zájmů organizací sdružených v platformě.

Členství zástupců Zeleného kruhu v pracovních skupinách a poradních orgánech má svá pravidla a Zelený kruh přísně dbá na jejich dodržování. Komunikaci mezi členy v rámci sítě upravují další pravidla

MEZIRESORTNÍ KOMISE A PRACOVNÍ SKUPINY
Meziresortní pracovní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při MŽP
Zelený kruh (SEVER) Jiří Kulich
Zelený kruh (Veronica) Yvonna Gailly
   
Český výbor pro Úmluvu o biologické rozmanitosti
Zelený kruh (STUŽ) Jiří Roth
   
Meziresortní pracovní skupina zaměřená na problematiku ochrany klimatu
Zelený kruh (Greenpeace) Jan Freidinger
   
 Adaptační platforma při meziresortní pracovní skupině na ochranu klimatu
Zelený kruh (Beleco) David Pithart
   
Česká komise pro UNESCO
 Zelený kruh (COŽP)  Jana Dlouhá
   
KOMISE A PRACOVNÍ SKUPINY PŘI MŽP
Rada pro odpadové hospodářství 
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Ivo Kropáček (náhradník Jiří Jakl)
 Zelený kruh (CZ Biom) Jan Habart (náhradník Milan Havel)
   
Český ramsarský výbor 
Zelený kruh (Česká společnost ornitologická) Jaroslav Cepák
Zelený kruh (ČSOP) Mojmír Vlašín
   
Mezinárodní komise pro ochranu Labe 
Zelený kruh (Arnika) Jana Vitnerová
   
Rada pro chemickou bezpečnost 
Zelený kruh (Greenpeace) Jan Freidinger
Zelený kruh (Arnika) Jindřich Petrlík
   
Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
Zelený kruh (Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin) Josef Škeřík
   
Řídící výbor: Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 
Zelený kruh (Arnika) Jan Nezhyba
   
Pracovní skupina k Environmentální výchově a Ekoporadenství 
Zelený kruh (NESEHNUTÍ) Hana Chalupská
   
Pracovní skupina pro přípravu odpadového zákona 
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Ivo Kropáček
Zelený kruh (Arnika) Milan Havel
   
Pracovní skupina k vyhodnocení potenciálních omezení výjimek z aplikace nejlepších dostupných technik pro LCP
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Jiří Koželouh
Zelený kruh (Arnika) Jan Rovenský 
 Zelený kruh (Frank Bold)  Laura Otýpková
   
Pracovní skupina k vyhodnocení Národního akčního plánu adaptace a aktualizaci tzv. Adaptační strategie ČR
Pracovní skupina 1 a 2, Zelený kruh (Koalice pro řeky)  David Pithart
 Pracovní skupina 3 a 4, Zelený kruh (Ústecké šrouby)  Karolina Žákovská
   

Pracovní skupina k Národnímu programu snižování emisí ČR

Zelený kruh (Čisté nebe) Jan Kozina
   
PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ (PZKO) 
Ostrava/Karviná/Frýdek–Místek 
Zelený kruh (Čisté nebe) Kamila Plocková
   
Moravskoslezsko 
Zelený kruh (Arnika) Jan Nezhyba
   
Severozápad 
Zelený kruh (Greenpeace) Jan Rovenský 
   
Brno 
Zelený kruh (Dejchej Brno) Hana Chalupská
   
Praha 
Zelený kruh (Přátelé přírody) Miroslav Prokeš
   
Severovýchod 
Zelený kruh (Ecoinstitut) Tomáš Štayr
   
Střední Čechy, Jihozápad 
Zelený kruh (Centrum pro životní prostředí a zdraví) Miroslav Šuta
   
Jihovýchod 
Zelený kruh (Děti Země) Miroslav Patrik
   
Střední Morava  
neobsazeno  
   
KOMISE A PORADNÍ ORGÁNY PŘI MMR 
Pracovní skupina Strategie regionálního rozvoje 
Zelený kruh (Veronica) Yvonna Gailly
 
Transformační platforma 
Zelený kruh (CDE) Zuzana Vondrová
   
Pracovní skupina pro reformu územního plánování  
Zelený kruh (Arnika) Anna Vinklárková (náhradnice Klára Salzmann)
   
KOMISE A PORADNÍ ORGÁNY PŘI MZE 
Ústřední komise pro ochranu zvířat – Výbor pro ochranu hospodářských zvířat 
Zelený kruh (PRO-BIO) Romana Šonková
   
Akční tým pro realizaci Akčního plánu ČR pro rozvoj eko. zemědělství do roku 2010  
Zelený kruh (PRO-BIO) Jiří Urban
   
Koordinační rada NLP II 
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Jaromír Bláha
Zelený kruh (ČSOP) Pavel Pešout
   
Komise pro plánování v oblasti vod
Zelený kruh (ČSO)

Gašpar Čamlík

   
KOMISE A PRACOVNÍ SKUPINY PŘI MPO
Pracovní skupina k OZE v rámci přípravy Klimaticko-energetického plánu
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Tomáš Jagoš
   
 Řídící výbor Národního plánu obnovy  
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Anna Kárníková
Zelený kruh (Beleco) Jana Moravcová
   
PORADNÍ ORGÁNY VLÁDY ČR 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
Zelený kruh (Hnutí Duha) Jiří Koželouh
Zelený kruh (ČSOP) Libor Ambrozek
Zelený kruh (STUŽ) Jiří Dlouhý
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – pracovní skupina pro MA 21 
Zelený kruh (TIMUR) Viktor Třebický
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 
Zelený kruh (TIMUR) Viktor Třebický
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro socio-ekonomický rozvoj  
 Zelený kruh (CpKP) Roman Haken
 Zelený kruh Bohumil Beneš
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu  
Zelený kruh (ČSOP) Karel Kříž 
Zelený kruh (Koalice pro řeky) Zdeněk Poštulka
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Jan Skalík
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Jiří Koželouh
Zelený kruh (Calla) Edvard Sequens
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
Zelený kruh (SEVER) Jiří Kulich
Zelený kruh (Člověk v tísni) Petra Skalická
Zelený kruh (Lipka) Hana Korvasová
Zelený kruh (SSEV Pavučina) Petr Daniš
   
Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji
Zelený kruh (Rezekvítek) Vilém Jurek
   
Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii 
Zelený kruh (Greenpeace) Jan Rovenský
   
Rada vlády pro NNO   
Zelený kruh (Beleco) Marta Kotecká Misíková
   
Rada vlády pro NNO – Výbor pro EU  
SEVER (s podporou Zeleného kruhu) Jiří Kulich
Hnutí DUHA (s podporou Zeleného kruhu) Ondřej Pašek
ZO ČSOP Veronica (s podporou Zeleného kruhu) Yvonna Gailly
   
Rada vlády pro NNO – Pracovní skupina pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030  
Zelený kruh (SEVER) Jiří Kulich
   
Rada vlády pro lidská práva – Výbor pro občanská a lidská práva   
Zelený kruh (EPS) Luděk Šikola
Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech  
 Zelený kruh (CDE)  Jana Maussen
 Zelený kruh (SEVER)  Jiří Kulich
   
Expertní panel RVVI –  BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A HROZBY  
Zelený kruh (Vedoucí Laboratoře pro výzkum
a management rizik Vysoká škola báňská)
Pavel Danihelka
   
Expertní skupina k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu
Zelený kruh (Arnika) Lenka Mašková
   
MONITOROVACÍ VÝBORY PRO FONDY EU
MV OP Životní prostředí (2021 -2027)
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Ivo Kropáček (alternát Jan Habart)
Zelený kruh (Beleco) Jana Moravcová (alternátka Lenka Fryčová)
   
OP Spravedlivá transformace
Zelený kruh (CDE)

Zuzana Vondrová

   
Monitorovací výbor IROP 2021-2027
Zelený kruh (Platforma pro sociální bydlení) Štěpán Ripka, (náhradnice Yvonna Gaillyová)
   
Monitorovací výbor OP TAK 2021-2027
Zelený kruh (CDE) Jana Maussen (náhradnice Eva Mariničová)
   
OP ŽP – Tematická pracovní skupina pro Prioritní osu 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Karel Polanecký
   
OP ŽP – Tematická pracovní skupina pro Prioritní osu 2 „Specifický cíl 1.1 a 1.2 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a Podpora energie z obnovitelných zdrojů.“
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Karel Polanecký
   
OP ŽP – Tematická pracovní skupina pro Prioritní osu 2 „Specifický cíl 1.6 B – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění (se zaměřením na oblast ochrany ovzduší).“
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Karel Polanecký
   
OP ST – Tématická pracovní skupina 4: Energetika  
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Ondřej Pašek
   
OP ST – Tématická pracovní skupina 5: Místní mobilita  
Zelený kruh (Přátelé přírody z.s.)   Miroslav Prokeš (náhradník)
   
OP ST – Tématická pracovní skupina 7: Obnova území a nové využití  
Zelený kruh (CDE)

Zuzana Vondrová

   
OP ST – Tématická pracovní skupina 8: Trh práce  
Zelený kruh (Hnutí DUHA) Jiří Koželouh
   
OP ST – Tématická pracovní skupina 9: Vzdělávání  
Zelený kruh (Přátelé přírody z.s.)   Miroslav Prokeš 
   
MV OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Zelený kruh (SEVER) Jiří Kulich
   
   
OP Rybářství
Zelený kruh (Greenpeace CZ) Jan Freidinger
   
 Integrovaný regionální OP  
 Zelený kruh (ZO ČSOP Veronica) Yvonna Gaillyová
   
 OP Praha pól růstu  
 Zelený kruh Miroslav Prokeš
   
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  
Zelený kruh (CDE) Jana Maussen
   
OSTATNÍ 
Monitorovací výbor Programu Zelená úsporám 
Zelený kruh (Centrum pasivního domu) Jan Bárta
   
Krkonošský národní park 
Zelený kruh (SEVER) Jiří Kulich
   
Pracovní skupina pro novelu stavebního zákona
Zelený kruh (Ateliér pro životní prostředí) Pavel Černohous
   
Platforma Modernizačního fondu
Zelený kruh (CDE) Tomáš Jungwirth (alternátka Laura Otýpková)
   

Platforma pro monitoring plnění Státní politiky životního prostředí

Zelený kruh (STUŽ)

Pavel Šremer