Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO (SAFE)

Podpora: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech nestátních neziskových organizací – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí. V závěru projektu zorganizujeme semináře v krajích a konferenci v Praze, jež budou zaměřené na přenos metodiky do praxe NNO i státní správy.

Aleš Ziegler, e-mail: ales.ziegler@zelenykruh.cz


R&Dialogue – Dialog vedoucí k nízkouhlíkové společnosti

Podpora: Evropská komise

Cílem tohoto mezinárodního projektu je zorganizovat dialog mezi výzkumnými organizacemi a organizacemi občanské společnosti, který povede ke spojení jejich vizí a rozvoji obnovitelných zdrojů energie a CCS za nízkouhlíkovou společnost a k identifikaci toho, jak zlepšit dialog a osvětu ve společnosti.

Marta Kotecká Misíková, email: marta.misikova@zelenykruh.cz

Daniel Vondrouš, e-mail: daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Komunikace a informování občanské společnosti a médií o udržitelnosti biopaliv

Podpora: BirdLife Europe, European Environmental Bureau, Transport and Environment

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomíveřejnosti a médií o environmentální integritě politik v oblasti biopaliv v EU a ČR. Záměrem je rovněž zapojit cílové skupiny a klíčové zainteresované strany tak, aby se v oblasti biopaliv bral větší ohled na uhlíkovou stopu. V neposlední řadě je cílem i zmapování možných společných zájmů v rámci občanské společnosti, akademické obce, podniků a osob s rozhodovací pravomocí, a diskutovat vzniklé protichůdné názory.

Aleš Ziegler, e-mail: ales.ziegler@zelenykruh.cz


Science café

Podpora: Hlavní město Praha

Cílem tohoto projektu je přispět k neformálnímu setkávání mezi laickou veřejností, odborným vědeckým sektorem, a neziskových sektorem a zvyšovat jejich informovanost. Zaměřujeme se především na popularizaci a propagaci vědeckých výsledků se vztahem k ochraně životního prostředí, udržitelnému životnímu stylu a individuální spotřebě. Formou jsou pravidelná setkání na půdě tzv. science café, tedy vědeckých kaváren, kde se neformálním a zajímavým způsobem vede diskuze k aktuálním tématům.

Zuzana Vachůnová, e-mail: zuzana.vachunova@zelenykruh.cz


Věda a veřejnost

Podpora: Hlavní město Praha

Webové stránky: www.vedavakci.cz

Záměrem tohoto projektu je odstranit bariéry, zviditelnit, podpořit a prohloubit spolupráci mezi nevládními organizacemi, vědeckou komunitou a veřejností na území hl. města Prahy. 

Ve stávajícím období se zaměřujeme především na organizaci pravidelných každoměsíčních diskusí s vědci a vědkyněmi (tzv. vědecké kavárny), tvorbu publikace z ediční řady APEL, správu webové burzy výzkumných témat www.vedavakci.cz a získávání zájemců o spolupráci s neziskovými organizacemi z řad především pražských studentů a studentek formou stáží.

Zuzana Vachůnová, e-mail: zuzana.vachunova@zelenykruh.cz


Čtenářská gramotnost pro učitele ZŠ v environmentální výchově a přírodovědných předmětech

Partnerský projekt Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER a Zeleného kruhu

Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je zlepšení připravenosti učitelů základních škol pro konstruktivisticky orientované vzdělávání v základních školách, konkrétně v oblasti čtenářské gramotnosti zaměřené na životní prostředí, a rozvoj jejich dovedností pro přenos těchto nových metod na kolegy ve své vlastní škole  či na učitele z jiných škol. V rámci projektu budou realizovány semináře zaměřené na metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti s důrazem na porozumění informacím o životním prostředí, poskytovány dlouhodobé konzultace a přímá podpora učitelům ZŠ na téma přenosu jejich dovedností na kolegy ve škole, bude vytvořeno interaktivní webové rozhraní s příklady dobré praxe, kde budou mít proškolení učitelé ZŠ možnost mentorovat své kolegy z jiných škol a bude také vydána metodická příručka pro učitele ZŠ.

Katarina Kalivodová, e-mail: katarina.kalivodova@zelenykruh.cz

Daiel Vondorouš, email: daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Programová konference zeleného hnutí Nadechnutí 2014

Partnerský projekt Heinrich Böll Stiftung Praha a Zeleného kruhu

Podpora: Heinrich Böll Foundation Prague

Hlavním cílem tohoto projektu je uspořádat programovou konference, kde bude příležitost k setkání, diskuzi a vzájemné inspiraci zeleného hnutí. Hlavním cílem Nadechnutí 2014 je definování společných priorit zeleného hnutí, diskuze o současném stavu a směřování zeleného hnutí a mapování jeho historie od roku 1989. Nedílnou součástí konference bude i sdílení a nacházení nových forem efektivní komunikace s veřejností.

Sborník z konference je k dispozici ke stažení zde.

Zuzana Vachůnová, email: zuzana.vachunova@zelenykruh.cz


Zelený widget – nástroj pro analýzu parlamentního hlasování

Podpora: U.S. Embassy Prague

Zelený kruh již od roku 1994 provádí průběžné hodnocení hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Od té doby vzniklo již 15 publikací shrnující příznivost poslaneckého hlasování pro životní prostředí – tzv. Poslanecká rosnička. Cílem tohoto projektu je vyvinout atraktivní a srozumitelnou webovou aplikaci, která umožní virutální a vizuální komunikaci těchto informaci a bude tak přístupnější laické veřejnosti a médiím. Výsledkem bude jedinečná aplikace, která umožní vizualizaci poslaneckého hlasování o tématech souvisejích s ochranou životního prostředí.

Daniel Vondrouš, e-mail: daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Katarina Kalivodová, e-mail: katarina.kalivodova@zelenykruh.cz