280/1949 Sb. – Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Plné znění najdete zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v roce 2008.

K hlasování: Novelizace stavebního zákona

Zamítnutí senátního pozměňovacího návrhu, který by umožňoval volnou výstavbu i mimo zastavěná území obcí bez schváleného územního plánu, a setrvání na původní novelizaci schválené poslaneckou sněmovnou. Pozměňovací návrh Senátu Poslanecké sněmovny ČR ke stavebnímu zákonu (tisk 259). Hlasování č. 163, 7. 5. 2008

Hlasování proti a zdržel se povaţujeme za prospěšné.
Ze 161: A 14, N 71. Návrh byl zamítnut.

Územní plánování je důležité z mnoha hledisek – především určuje předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, má vytvářet vyvážený vztah mezi hospodářským rozvojem, ochranou životního prostředí (a s tím související vytváření zdravých životních podmínek), rozvoj sociálního potenciálu území, má řešit účelné využití a prostorové uspořádání území. Územní plánování má za úkol ve veřejném zájmu jednoduše chránit a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jenom ze stručného shrnutí těchto cílů je patrné, že pořizování koncepcí týkajících se územního plánování je neobyčejně důležité. Přesto ne mnoho obyvatel České republiky ví, že se v současnosti připravuje Politika územního rozvoje – „nejvyšší“ územní plán, který bude určovat základní požadavky na rozvoj území celé České republiky. Mají v ní být konkretizovány základní úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Důležité je, že bude závazná pro pořizování zásad územního rozvoje krajů a územních plánů všech obcí. Znamená to, že všechny záměry, které se objeví ve schválené Politice územního rozvoje (dále jen „PÚR 2008“), se mohou velmi snadno dostat také do zásad územního rozvoje a následně do územních plánů. Z územních plánů se pak vychází při konkrétních povolování staveb (např. dálnic nebo rychlostních silnic, viz § 90 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.). Politika územního rozvoje je tedy mimořádně důležitá pro další rozhodování o využití území.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě doporučení Ekologického právního servisu a na základě připomínek vypracovaných ve spolupráci EPS a některých nevládních organizací zveřejnilo na svých webových stránkách návrh PÚR. Najdete ho na této adrese. Současně najdete na této adrese upřesněný harmonogram přípravy PÚR.

Jaký je vztah mezi Politikou z roku 2006 a Politikou roku 2008?

Ministerstvo pro místní rozvoj už v roce 2006 zpracovalo dokument, který nazvalo taktéž Politika územního rozvoje (dále jen „Koncepce“). Ačkoli to byl matoucí název, jednalo se pouze o standardní rezortní koncepci, jaké ministerstva obvykle pořizují pro řízení a koordinaci svěřeného rezortu. Ministerstvo pro místní rozvoj, stejně tak krajské úřady ale nikdy nepodaly jasné vyjádření, že se oba dokumenty (Koncepce a PÚR) nedají zaměňovat. Proto považujeme za nutné znovu zdůraznit, že Koncepce může být pro nově připravovanou PÚR 2008 pouze odborným podkladem, jako jiné dokumenty veřejné správy, které mají v mezinárodních a republikových souvislostech vliv na využívání území státu, například politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů (viz § 33 odst. 2 stavebního zákona). Ministerstvo pro místní rozvoj však nerespektuje tyto základní požadavky a při přípravě PÚR 2008 výrazně použilo právě Koncepci (resp. ztotožňuje zaměňuje přípravu nové PÚR 2008 s pouhou aktualizací Koncepce), která ale z mnoha hledisek nevyhovuje požadavkům kladeným na územní plánování.

Politika územního rozvoje 2008

Ministerstvo pro místní rozvoj, které již před časem zahájilo práce na PÚR 2008 a v současnosti již existuje pracovní verze dokumentu, které je dostupná na této adrese. Současně ¨zde najdete i upřesněný harmonogram přípravy PÚR. Od Koncepce se ale liší pouze v detailech. Obsahuje také konkrétní výčet dopravních staveb (např. přesně trasované rychlostní silnice R52 ve variantě přes Mikulov, R43, R 55 nebo dálnici D3 či D11). Kromě toho jsou v návrhu PÚR 2008 jmenovitě vytipovány obce, ve kterých má vzniknout úložiště jaderného odpadu nebo nová elektrárna. Pracovní verze návrhu PÚR 2008 nerespektuje mnohé strategické dokumenty jako je Státní politika životního prostředí nebo Strategie udržitelného rozvoje, nijak nereaguje na únosnost využití území (umisťování velkých zdrojů znečišťování ovzduší), neřeší problematiku satelitních městeček (nekontrolovatelné rozrůstání měst), zastavování okolí měst hypermarkety nebo otázky spojené se zemědělským využitím krajiny. Stejně tak neobsahuje žádná základní kriteria pro zvyšování rekreačního potenciálu krajiny nebo zlepšování životního prostředí. Mnohé z těchto otázek by ale (minimálně jako obecné principy a limity) řešit měla.

Jak se PÚR pořizuje – kdy a jak se mohu zapojit?

Pořizování PÚR 2008 je upraveno stavební zákonem. Pořizuje ji ministerstvo pro místní rozvoj. Veřejnost se podle stavebního zákona může vyjadřovat až k pořízenému návrhu PÚR 2008 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (jeho součástí je také posouzení PÚR z hlediska vlivů na životní prostředí). Návrh PÚR 2008 má být podle harmonogramu, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejněn od června do srpna 2008. Během 90 dnů bude moci každý (občané, nevládní organizace i obce) zasílat svoje připomínky k PÚR 2008. Je proto nezbytné celý proces bedlivě sledovat. Ačkoli je PÚR 2008 zásadním dokumentem, veřejnost nemá příliš možností, jak se vyjádřit v raném stadiu jeho přípravy. Přitom existuje řada materiálů, které metodicky řeší zapojování veřejnosti do přípravy obdobných materiálů. Mezi nimi to jsou např.: Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Další je metodika posuzování vlivů koncepcí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Více informací o problematice zapojování veřejnosti do přípravy územně plánovacích dokumentů můžete najít v publikaci Ekologického právního servisu Rukověť komunikace s veřejností při přípravě územních plánů , vestudii, která se přímo zabývá účastí veřejnosti při přípravě PÚR nebo v publikacích|http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571] Ústavu územního rozvoje.

Zpracovala: Mgr.Vendula Povolná, vendula.povolna@eps.cz, Ekologický právní servis za spolupráce Mgr. Petry Humlíčkové, Zelený kruh