25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

145/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

(z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v roce 20012003.

K hlasování v roce 2003: Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění – IPPC (tisk 325)

Hlasování 68, 18. schůze 25.6.2003

Poslanecká novela P. Hrnčíře (ODS) a dalších. V tomto návrhu hrozilo zavedení omezení týkající se integrovaného registru znečišťování, což by znamenalo omezení přístupu občanů k informacím o znečišťování životního prostředí toxickými látkami. Hlasovalo se o zamítnutí návrhu. Hlasování proto považujeme za prospěšné.

Ze 147: A 98, N44. Návrh byl přijat.


Dne 12.2.2008 nabyl účinnosti zákon č. 25/2008integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Ministr ŽP Martin Bursík vzal zpět vládní návrh zákona o IRZ dne 15.3. 2007 před druhým čtením v PSP ČR. Odůvodnění tohoto kroku naleznete zde.

Zelený kruh společně s o.s. Arnika, Hnutí Duha, Děti Země a Českou ekologickou společností již proto svoje výhrady zaslali v rámci meziresortního připomínkové řízení na MŽP ČR zde.

Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 119), jehož přijetím by mělo dojít k oddělení problematiky IRZ od zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.) a zároveň by mělo být zrušeno nařízení vlády č. 368/2003 Sb. a vyhláška č. 572/2004 Sb., jejichž požadavky byly převzaty do přímo aplikovatelného předpisu ES – nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.Toto nařízení ale neobsahuje všechny požadavky vládních nařízení, které mají být zrušeny a jejíchž zrušením se zužuje rozsah subjektů povinných ohlašovat údaje do IRZ. Z toho důvodu se veřejnost po účinnosti nového zákona např. již nedozví relevantní data o vypouštění formaldehydu a styrenu (největší producenti jsou totiž průmyslných odvětví, které již nebudou mít povinnost ohlašovat údaje). Veřejnost se také již nebude moci dozvědět o obsahu chemických látek v odpadech, kde končí např. velké množství rtuti ze Spolchemie.