44/1988 Sb.Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Platné znění zde: (z webu www.zakonyprolidi.cz)

Zákon jsme hodnotili v hlasování v roce 2009

K hlasování: Neumožnění odpisu zásob uhlí

Pořad schůze Hlasování 62, 59. schůze, 9. 6. 2009
Vládní návrh, který ukládá sankce za neposkytnutí podkladů k odpisům nerostných zásob.
Hlasování proti a zdržel se považujeme za prospěšné. Ze 145 přítomných „prospěšně” hlasovalo 32, návrh byl 
přijat.